Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs ofert: Spotkanie integracyjne dla osób niesamodzielnych i osób z ich otoczenia

Reklama
Nabór od 23.08.2019 do 11.09.2019 15:30
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
Łączny budżet 80 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodzina, Niepełnosprawni
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2019 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie pomocy społecznej na realizację zadania nr 24 pn.: „Aktywizacja społeczna osób niesamodzielnych” tj.: Spotkanie integracyjne dla osób niesamodzielnych i osób z ich otoczenia.

Konkurs odbywa się w w ramach projektu pn.: „Nie – Sami – Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rodzaje, zakres, tryb i formy realizacji zadań

  1. Rodzaj zadania publicznego pomoc społeczna

  2. W ramach priorytetu Poprawa poziomu życia osób, rodzin i środowisk wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez:

Wsparcie osób, rodzin i środowisk znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym: aktywizacja zawodowa i społeczna grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym organizacja imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym, kulturalnym oraz spotkań świątecznych zakresem objęte zostanie:

Spotkanie integracyjne dla osób niesamodzielnych i osób z ich otoczenia

Spotkanie integracyjne dla osób niesamodzielnych i osób z ich otoczenia poprzez wzmocnienie wspólnych więzi. Przedsięwzięcie ma być skierowane do środowiska osób niesamodzielnych w tym niepełnosprawnych
z województwa opolskiego oraz do osób z ich otoczenia, którzy wspierają i pomagają im w różnym zakresie,
w miarę potrzeb i możliwości. Celem spotkania ma być integracja ww. środowiska w ramach aktywizacji społecznej osób i rodzin oraz przeciwdziałanie izolacji społecznej, marginalizacji oraz osamotnieniu osób niesamodzielnych w tym niepełnosprawnych. W ramach spotkania mają być zorganizowane działania edukacyjne, profilaktyczne, artystyczne i integracyjne zmierzające do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niesamodzielnych poprzez ich aktywizację. Przewidywana liczba osób, która weźmie udział w przedsięwzięciu około 300 osób, którym zostanie zapewniony transport oraz drobny poczęstunek.

Celem zadania jest poszerzenie lokalnej oferty usług społecznych o różnorodne formy działań wspierających aktywność społeczną osób niesamodzielnych.

  1. Wykonanie zadania odbywa się poprzez realizację przedłożonej oferty realizacji zadania.

  2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w trybie powierzenia wykonania zadania, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2019 i w roku 2018 (poprzednim).

  1. Na realizację zadania publicznego przeznacza się Spotkanie integracyjne dla osób niesamodzielnych i osób z ich otoczenia – do 80 000,00 zł

  2. Kwota przeznaczona na realizację zadania może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadania to można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Zarządu Województwa, lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

  3. Podaje się do wiadomości, że suma dotacji przyznanych przez Zarząd Województwa na realizację zadań publicznych przez Podmioty w roku (ogłoszenia konkursu)2019 wyniosła 0 zł i w roku (poprzednim) 2018 wyniosła 0 zł.

W ramach konkursu dany Podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

Ofertę dotyczącą powierzenia realizacji publicznego zadania Województwa w zakresie pomocy społecznej należy złożyć w dwóch wersjach o tej samej, spójnej sumie kontrolnej:

1) w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie: www.opolskie.engo.org.pl,

2) w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF, podpisanej, w zamkniętej kopercie do dnia11.09.2019 r. do godz. 15:30 w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, ul. Głogowska 25 C, 45-315 Opole.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty w wersji elektronicznej i papierowej do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.

Reklama