Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert 2019 - KONKURS NA DZIAŁANIA KULTURALNE 2019 / BPK III EDYCJA

Reklama
Nabór od 23.08.2019 do 13.09.2019 15:00
BPK - Biuro Prezydenta ds. Kultury
Łączny budżet 150 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Gdańsku, BPK - Biuro Prezydenta ds. Kultury ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert 2019 - KONKURS NA DZIAŁANIA KULTURALNE 2019 / BPK III EDYCJA.

Strategicznym celem otwartego konkursu ofert jest wspieranie działań kulturalnych zgodnych z następującymi priorytetami opisanymi w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”, czyli:

 1. realizacja projektów z zakresu edukacji kulturowej rozwijających świadome uczestnictwo w kulturze;
 2. realizacja projektów mających na celu zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego i tożsamości gdańskiej, kaszubskiej, pomorskiej, mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych, w szczególności nawiązujących do:
  1. idei wolności, solidarności i otwartości,
  2. twórczości i postaci Hansa Memlinga
 3. realizacja działań artystycznych i kulturalnych z wykorzystaniem urozmaiconych form i metod współuczestnictwa w kulturze, aktywizujących mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym lub integrujących imigrantów, w szczególności w dzielnicach o utrudnionym dostępie do oferty kulturalnej;

W ramach konkursu mogą być wspierane wartościowe działania kulturalne, których nadrzędnym celem jest włączenie mieszkańców Gdańska w proces współtworzenia końcowego efektu realizowanego zadania. Dlatego też ważne jest, aby działania prowadzone były w sposób umożliwiający ich uczestnikom rozwijanie zdolności, umiejętności i wiedzy.

W trakcie realizacji zdania można organizować wydarzenia (np. spektakl, festyn, koncert, warsztaty), które będą elementem działań i ich bezpośrednim efektem końcowym. Ważne jest jednak, aby te wydarzenia powstawały przy udziale i zaangażowaniu uczestników zadania.

Działania muszą w swoim opisie pokazywać metody angażowania mieszkańców Gdańska, rozwijania ich kompetencji kulturowych i kulturalnych oraz przełamywania barier utrudniających czy też wykluczających uczestników działania z udziału w życiu kulturalnym miasta.

Za ważny, uznany został również wymiar społeczny działań, zakładających uczestnictwo różnorodnych grup społecznych. Ich obecność powinna być jednak rzeczywista, a planowane działania muszą uwzględniać dobrze zdiagnozowane potrzeby i możliwości uczestników.

Pożądane są również oferty, w których opisane działania prowadzone są w partnerstwie lub przy istotnym udziale innych podmiotów – niekoniecznie prowadzących na co dzień działalność kulturalną. 

Istotą niniejszego konkursu jest dofinansowanie działań zachęcających mieszkańców do współtworzenia kultury miasta i uczestnictwa w większych i mniejszych przedsięwzięciach kulturalnych, sąsiedzkich spotkaniach i innych formach spędzania czasu wolnego, a także wspólnym działaniu na rzecz ożywiania przestrzeni publicznej.

Działania powinny odznaczać się wysoką jakością̨, oryginalną i spójną koncepcją oraz rzetelnością̨ wykonania.

Ważne jest również, aby oferta wpisywała się w cele wyznaczone w Programie Operacyjnym Kultura i Czas Wolny. Konkurs na wydarzenie kulturalne w szczególności dotyczy:

 • Zadania IV.1.2, czyli „Rozwój oferty kulturalnej i usług czasu wolnego uwzględniającego potrzeby różnych grup odbiorców (przede wszystkim działania IV.1.2.1; IV.1.2.2. oraz IV.1.2.5).
 • Zadania IV.1.3., czyli „Rozwijanie kompetencji kulturalnych i kulturowych mieszkańców poprzez edukację kulturową”.
 • Zadania IV.2.2., czyli „Wspieranie przedsiębiorczości kulturalnej i kreatywnej oraz zwiększenie gospodarczego znaczenia kultury w Gdańsku” (przede wszystkim działanie IV.2.2.2.)
 • Zadania IV.4.1., czyli „Wspieranie rozwoju kompetencji osób działających w kulturze i turystyce” (przede wszystkim działanie IV.4.1.1).

W odróżnieniu od lat poprzednich, w 2019 r. nie będą wspierane projekty wydawnicze.

Szczególowe warunki konkursu znajdują się w załączeniu.

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama