Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wsparcie osób z niepełnoprawnościami i ich opiekunów poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej

Reklama
Nabór od 22.08.2019 do 12.09.2019 16:00
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Łączny budżet 1,411 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie osób z niepełnoprawnościami i ich opiekunów poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej .

Opis zadania:
Zadanie publiczne realizowane na rzecz osób z niepełnosprawnościami w zakresie współpracy Miasta w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi, wpisuje się w „Społeczną Strategię Warszawy” Cel 1. Zintegrowana polityka społeczna oraz „Warszawski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010-2020”, Priorytet IV. Zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym w społeczności lokalnej oraz art. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192).

Zadanie realizowane będzie zgodnie z warunkami określonymi w programie rządowym „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2019.
Oferta musi zawierać propozycję działań dotyczącą łącznie Działania 1 i Działania 2.

Działania objęte zadaniem konkursowym:
1. Realizacja działań określonych w Module I programu rządowego „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 – tj. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie usług świadczonych przez opiekuna wytchnieniowego w miejscu zamieszkania osoby korzystającej
a) dzieciom posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
- konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, oraz
- konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
b) osobom posiadającym aktualne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź równoważne.
Opieka wytchnieniowa w formie usług świadczonych przez opiekuna wytchnieniowego w miejscu zamieszkania osoby korzystającej polegać będzie w szczególności na:
a)    udzielaniu wsparcia w podstawowych czynnościach życiowych,
b)    zapewnieniu pielęgnacji i szeroko pojętej opieki,
c)    pomocy w załatwianiu podstawowych spraw osobistych,
d)    zapewnieniu kontaktów z otoczeniem oraz organizacji czasu wolnego.

2. Realizacja działań określonych w Module III programu rządowego „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 – tj. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji / rehabilitacji i dietetyki.

Opieka wytchnieniowa w formie specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji / rehabilitacji i dietetyki może być realizowana zarówno jako zajęcia grupowe jak i zajęcia indywidualne, w tym w miejscu zamieszkania osoby korzystającej.

Liczba godzin opieki wytchnieniowej w formie usług świadczonych przez opiekuna wytchnieniowego w miejscu zamieszkania oraz w formie specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji / rehabilitacji i dietetyki nie może przekroczyć 240 godzin dla członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności /osobą niepełnosprawną.

Dodatkowe wymagania dotyczące treści oferty:
W ofercie wymagane są poniższe wskaźniki:
- liczba stanowisk dla osób świadczących bezpośrednie wsparcie uczestnikom,
- liczba stanowisk dla osób obsługujących realizację zadania,

W ofercie należy zawrzeć  projekty regulaminu realizacji Działania 1 i Działania 2, z których każdy musi zawierać minimum:
a)    cele świadczenia usługi opieki wytchnieniowej
b)    określenie osób uprawnionych do korzystania z opieki wytchnieniowej     
c)    zakres oferowanego wsparcia
d)    konsekwencje łamania zasad regulaminu skutkujące ewentualnym zaprzestaniem
         realizacji usługi,
e)    prawa i obowiązki korzystających z usługi opieki wytchnieniowej
f)    prawa i obowiązki opiekunów osób korzystających z usługi opieki wytchnieniowej

W ciągu 7 dni od podpisania umowy na realizację zadania publicznego oferent zobowiązany będzie do przygotowania regulaminu realizacji usługi na podstawie projektu, zapoznania z nim wszystkich uczestników oraz przestrzegania jego zapisów. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do w/w projektu regulaminu.

Adresaci:
a)    mieszkające na terenie m.st. Warszawy dzieci posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy drugiej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz członkowie ich rodzin lub opiekunowie
b)    mieszkające na terenie m.st. Warszawy osoby posiadające aktualne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź równoważne oraz członkowie ich rodzin lub opiekunowie


W pierwszej kolejności opieka wytchnieniowa powinna trafić do osób posiadających aktualne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź równoważne oraz dzieci posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy drugiej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji ze szczególnym uwzględnieniem osób, których wynik uzupełnionej Karty oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel (załącznik nr 6 do Programu rządowego „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) wynosi od 0 do 40 pkt.
Poprzez osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności rozumie się osoby, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem, zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz 511 z późn. zm.):
a)    o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do znacznego stopnia niepełnosprawności zgodnie z art. 3 lub
b)    o całkowitej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów lub
c)    o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia.

WAŻNE:
1.     Biuro Pomocy i Projektów Społecznych zorganizuje spotkanie dla potencjalnych oferentów w dniu 5 września 2019 r. w sali 15, ul. Niecała 2 od godz. 13.00 do godz. 15.00 w celu udzielenia dodatkowych informacji dotyczących działań konkursowych.
2.    Koszt jednej godziny usługi opieki wytchnieniowej w formie usług świadczonych przez opiekuna wytchnieniowego w miejscu zamieszkania osoby korzystającej  wobec osoby posiadającej aktualne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź dziecka posiadającego aktualne orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami nie może przekroczyć 30 zł. Liczba godzin usługi przypadająca na jedną osobę to średnio 100 godzin, jednakże ostateczna liczba godzin zostanie wskazana w decyzji administracyjnej – ustalona zostanie  pomiędzy oferentem a ośrodkiem pomocy społecznej wziąwszy pod uwagę zgłoszoną potrzebę oraz możliwości oferenta.
3.    Koszt jednej godziny świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w formie poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz nauki w zakresie pielęgnacji / rehabilitacji i dietetyki, nie może przekroczyć 40 zł. Liczba godzin usługi przypadająca na jedną osobę to średnio 20 godzin, jednakże ostateczna liczba godzin zostanie ustalona pomiędzy oferentem a osobą korzystającą - wziąwszy pod uwagę zgłoszoną potrzebę oraz możliwości oferenta.
4.    Działanie 1 będzie realizowane w przedziale czasowym 6:00-20:00
5.    Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie usług świadczonych przez opiekuna wytchnieniowego w miejscu zamieszkania osoby korzystającej skierowane jest do osób niekorzystających z innych form usług, w szczególności w:
a)    miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej;
b)    ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej jako zorganizowanej formy usługi.
6.    Osoby objęte świadczeniem usługi opieki wytchnieniowej w formie usług świadczonych przez opiekuna wytchnieniowego w miejscu zamieszkania osoby korzystającej nie mogą jednocześnie korzystać z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019.
7.    Adresaci Działania 1 muszą posiadać prawomocną decyzję administracyjną wydaną przez ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby korzystającej.
8.    Do dokonania naboru w ramach Działania 2 zobowiązana będzie organizacja wyłoniona w trybie konkursowym.
9.    Oferent wyłoniony w trybie konkursowym zobowiązany będzie do koordynacji działań, dystrybucji usługi wytchnieniowej w ramach Działania 1 i Działania 2, (w szczególności celem zapewnienia wypełnienia warunku dotyczącego 240 godzin jako maksymalnego wymiaru godzin dla 1 osoby korzystającej z usług łącznie w ramach Działania 1 i Działania 2) także do prowadzenia harmonogramu wykonania usługi oraz ustalania harmonogramów indywidualnych.
10.    Po wyłonieniu oferenta będzie prowadzona rekrutacja przez ośrodki pomocy społecznej, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania, które będą wydawały decyzję administracyjną o przyznaniu świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach Działania 1.
11.    W ramach świadczenia usług opieki wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji / rehabilitacji i dietetyki, wymagane jest prowadzenie ewidencji przyznanych godzin.
12.    Oferent jest zobowiązany do przedstawienia list uczestników objętych Działaniem 1 i Działaniem 2, potwierdzających uczestnictwo w zajęciach. Wzór dokumentów musi zostać skonsultowany z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych.
13.    Dopuszcza się zawarcie kontraktów z osobami, które będą korzystały z usług w ramach Działania 2 zobowiązujących do uczestnictwa w wymiarze średnio 20 godzin /osobę.
14.    Oferent zobowiązany jest do zapewnienia lokalu, w którym realizowane będzie specjalistyczne poradnictwo oraz wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji/ rehabilitacji i dietetyki. Dopuszcza się możliwość realizacji w/w poradnictwa i wsparcia w miejscu zamieszkania osoby korzystającej.
15.    Uczestnictwo dzieci posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy drugiej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności w ramach opieki wytchnieniowej w formie usług świadczonych przez opiekuna wytchnieniowego w miejscu zamieszkania oraz w formie specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji i dietetyki jest bezpłatne.
16.    Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 i poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 730) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).  

Obowiązek informacyjny dotyczący Działania 1 i Działania 2
Wyłoniony oferent po zawarciu umowy zobowiązany będzie do informowania, że działanie jest dofinansowane ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego, przyznanych w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019.
Informacja na ten temat powinna znaleźć się we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych, dotyczących realizowanego zadania.
Ponadto oferent zobowiązany będzie do umieszczania logo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i znaku promocyjnego m.st. Warszawy na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych oraz informacyjnych, dotyczących realizowanego zadania w sposób zapewniający jego dobrą widoczność. Projekty wszystkich materiałów muszą uzyskać każdorazowo akceptację Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Biura Pomocy i Projektów Społecznych.

Finansowanie
Zadanie finansowane jest w 80% ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego, przyznanego w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019.
Łączna kwota przeznaczona na realizacje Działania 1 wynosi 1 209 600,00 zł, z czego:
- 969 600,00 zł pochodzi ze środków przekazanych z Funduszu Solidarnościowego
- 240 000,00 zł pochodzi ze środków m.st. Warszawy

Łączna kwota przeznaczona na realizacje Działania 2 wynosi 201 600,00 zł, z czego:
- 161 600,00 zł pochodzi ze środków przekazanych z Funduszu Solidarnościowego
- 40 000,00 zł pochodzi ze środków m.st. Warszawy

Oferent zobowiązany jest do utworzenia, w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania, 2 pozycji kosztorysu o nazwach:
a)     „pokrycie kosztów obsługi Działania 1 - Moduł I tj… (należy wpisać rodzaj wydatków)” w kwocie – 9 600 zł
b)    „pokrycie kosztów obsługi Działania 2 - Moduł III tj… (należy wpisać rodzaj wydatków)” w kwocie – 1 600 zł
Pozostałe wydatki na pokrycie kosztów obsługi należy umieścić w odrębnych pozycjach kosztorysu.
Koszty świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach Modułu I i III mogą dotyczyć wszystkich kosztów bieżących związanych ze świadczeniem usług opieki w formie pobytu całodobowego, w szczególności:
a) wynagrodzenia personelu instytucji świadczącej usługi opieki wytchnieniowej,
b) dostaw mediów (opłaty za energie elektryczną, cieplna, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za usługi telefoniczne i internetowe) - nie dotyczy kosztów w miejscu zamieszkania osoby korzystającej
c) czynszu, najmu, opłat administracyjnych dotyczących lokalu (mi.in. wywóz śmieci), w którym sprawowana jest opieka - nie dotyczy kosztów w miejscu zamieszkania osoby korzystającej
d) kosztów związanych z utrzymaniem czystości na potrzeby osób świadczących usługi- nie dotyczy kosztów w miejscu zamieszkania osoby korzystającej
e) kosztów zakupu środków higienicznych na potrzeby osób świadczących usługi,
f) kosztów szkoleń personelu w zakresie świadczenia usług opieki wytchnieniowej,
g) kosztów szkoleń i ubezpieczeń wolontariuszy.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama