Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu...

Reklama
Wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego
Nabór od 22.08.2019 do 12.09.2019 16:00
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Łączny budżet 139,168 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego.

Zadanie publiczne realizowane na rzecz osób z niepełnosprawnościami w zakresie współpracy Miasta w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi, wpisuje się w „Społeczną Strategię Warszawy” Cel 1. Zintegrowana polityka społeczna oraz „Warszawski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010-2020”, Priorytet IV. Zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym w społeczności lokalnej oraz art. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192).

Zadanie będzie realizowane zgodnie z warunkami określonymi w Programie rządowym „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2019.

Działania objęte zadaniem konkursowym:

1.    przygotowanie i wyposażenie lokalu przy ul. Narbutta, w którym będzie świadczona usługa opieki wytchnieniowej w formie całodobowego pobytu osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności bądź równoważnym;
2.    świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie całodobowego pobytu osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności bądź równoważnym w lokalu przy ul. Powązkowskiej oraz w lokalu przy ul. Narbutta, zgodnie z Modułem II Programu rządowego „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019.

Usługa opieki wytchnieniowej w formie całodobowego pobytu polegać będzie na zapewnieniu wsparcia osobom posiadającym aktualne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź równoważnym, w szczególności w formach:
a)    udzielania wsparcia w podstawowych czynnościach życiowych,
b)    pielęgnacji, w tym pielęgnacji podczas choroby,
c)    zapewnienia opieki medycznej i higienicznej,
d)    pomocy w załatwianiu podstawowych spraw osobistych,
e)    zapewnienia kontaktów z otoczeniem oraz organizacja czasu wolnego,
f)    zapewnienia wyżywienia, w tym dietetycznego zgodnego z obowiązującymi normami żywieniowymi.

W trakcie i w miejscu realizacji opieki wytchnieniowej w formie całodobowego pobytu dopuszcza się organizację innych form wsparcia – tj. aktywności wspomagających proces rehabilitacji społecznej. Rehabilitacja społeczna realizowana powinna być przede wszystkim przez nabywanie/utrzymywanie możliwie najwyższego poziomu zaradności osobistej i samodzielności oraz pobudzanie aktywności społecznej.

Opieka wytchnieniowa w formie pobytu całodobowego obejmuje pobyt w wymiarze 7 lub 14 dni. Nie dopuszcza się możliwości skracania ani przedłużania pobytów.
Usługą opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego w mieszkaniu przy ul. Powązkowskiej oraz przy ul. Narbutta musi zostać objętych łącznie min. 35 osób. Łączna liczba osobodób wynosi max. 490 w okresie realizacji zadania.

Korzystanie z usług w ramach opieki wytchnieniowej w formie całodobowego pobytu jest bezpłatne.

Dodatkowe wymagania dotyczące treści oferty:

W ofercie wymagane są poniższe wskaźniki:
a)          liczba stanowisk dla osób świadczących bezpośrednie wsparcie uczestnikom,
b)          liczba stanowisk dla osób obsługujących realizację zadania.

W ofercie należy zawrzeć  projekt regulaminu realizacji usługi zawierający minimum:
a)            cele świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego,
b)            określenie osób uprawnionych do korzystania z opieki wytchnieniowej w formie pobytu
    całodobowego,
c)         zakres oferowanego wsparcia,
d)         zasady przyjmowania i relegowania na pobyt w ramach opieki wytchnieniowej w formie
    pobytu całodobowego,
e)         konsekwencje łamania zasad regulaminu skutkujące ewentualnym zaprzestaniem
    realizacji usługi,
f)    prawa i obowiązki korzystających z usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu  
    całodobowego.
g)    prawa i obowiązki opiekunów osób korzystających z usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu  całodobowego.

W terminie 7 dni od podpisania umowy na realizację zadania publicznego oferent zobowiązany będzie do przygotowania regulaminu realizacji usługi na podstawie projektu, zapoznania z nim wszystkich uczestników oraz przestrzegania jego zapisów.
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do w/w projektu regulaminu.

Adresaci:
Mieszkające na terenie m.st. Warszawy osoby posiadające aktualne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (bądź równoważne) oraz członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący nad nimi bezpośrednią opiekę.

W pierwszej kolejności opieka wytchnieniowa powinna trafić do osób posiadających aktualne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź równoważne ze szczególnym uwzględnieniem osób, których wynik uzupełnionej Karty oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel (załącznik nr 6 do Programu rządowego „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) wynosi od 0 do 40 pkt.

Poprzez osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności rozumie się osoby, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem, zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz 511 z późn. zm.):
1.    o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do znacznego stopnia niepełnosprawności zgodnie z art. 3 lub
2.    o całkowitej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów.
 
WAŻNE:
1.    Biuro Pomocy i Projektów Społecznych zorganizuje spotkanie dla potencjalnych oferentów w dniu 5 września 2019 r. w sali 15, ul. Niecała 2 od godz. 13.00 do godz. 15.00 w celu udzielenia dodatkowych informacji dotyczących działań konkursowych.
2.    Lokale wskazane do realizacji zadania:
•    Lokal przy ul. Powązkowskiej:
Realizacja usługi opieki wytchnieniowej w formie całodobowego pobytu dla 5 osób w lokalu komunalnym zapewnionym przez m.st. Warszawę, o łącznej powierzchni 267,47 m². Lokal jest wyposażony, w tym w specjalistyczny sprzęt dla osób poruszających się wózkach i o ograniczonej mobilności.
•    Lokal przy ul. Narbutta:
Realizacja usługi opieki wytchnieniowej w formie całodobowego pobytu dla 5 osób w lokalu komunalnym zapewnionym przez m.st. Warszawę, mieszczącym się przy ul. Narbutta o łącznej powierzchni 124,98 m². Lokal wymaga wyposażenia w podstawowy sprzęt. Lokal nie jest wyposażony w specjalistyczny sprzęt dla osób poruszających się wózkach i o ograniczonej mobilności. Do lokalu przy ul. Narbutta nie będą kierowane osoby wymagające ww. sprzętu i wyposażenia.

Umowa użyczenia na ww. lokale zostanie zawarta pomiędzy Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie, a organizacją wyłonioną w konkursie. W ofercie należy uwzględnić koszty mediów oraz ewentualnego ubezpieczenia mieszkania; nie należy uwzględniać kosztów czynszu za lokal;

Ww. lokale można będzie obejrzeć:

  4 września 2019 r. w godzinach od 9.00 do 12.00 (ul. Powązkowska)

  3 września 2019 r. w godzinach od 9.00 do 12.00 (ul. Narbutta)

3.    Po wyłonieniu oferenta będzie prowadzona rekrutacja przez ośrodki pomocy społecznej, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania, które będą wydawały decyzję administracyjną o przyznaniu świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego.
4.    Wyłoniona w trybie konkursowym organizacja zobowiązana będzie do ścisłej współpracy z ośrodkami pomocy społecznej w procesie rekrutacji uczestników zadania.
5.    Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego skierowane jest do osób niekorzystających z innych form usług, w szczególności w:
a.    miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej;
b.    ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej jako zorganizowanej formy usługi.
6.    Osoby objęte świadczeniem usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego nie mogą jednocześnie korzystać z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019.
7.    W kosztorysie zadania na rok 2019 mogą się znaleźć koszty związane z realizacją zadania w zakresie doposażania lokalu przy ul. Narbutta. Wszelkie dokonywane zakupy środków trwałych powinny mieścić się w kwocie do 10 000 zł (wartość dotyczy kosztów jednostkowych). Suma środków przeznaczona na doposażenie wynosi maksymalnie 50 000 złotych. Zakres zakupów niezbędnego wyposażenia do w/w lokalu musi zostać uzgodniony z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych.
8.    Wyposażenie zakupione ze środków Miasta Stołecznego Warszawy do lokalu przy ul. Narbutta po zakończeniu realizacji zadania nie będzie mogło zostać sprzedane przez okres 5 lat.
9.    Dofinansowanie nie może zostać przeznaczone na pokrycie kosztów transportu pomiędzy miejscem realizacji opieki tj. lokalem przy ul. Powązkowskiej i ul. Narbutta a innymi lokalizacjami.
10.    Maksymalny koszt realizacji usługi opieki wytchnieniowej w formie całodobowego pobytu dla 1 osoby przez 1 dobę wynosi 180 zł; rozliczanie dotacji będzie uwzględniało liczbę dni zrealizowanych usług, za niezrealizowane dni usługi dotacja będzie podlegała zwrotowi.
11.    Dopuszcza się zawieranie kontraktów z osobami, które będą korzystały z usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego, a także ich opiekunami.
12.    Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 i poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 730) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).  

Obowiązek informacyjny dotyczący Działania 2
Wyłoniony oferent, po zawarciu umowy, zobowiązany będzie do informowania, że działanie jest dofinansowane ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego, przyznanych w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019.
Informacja na ten temat powinna znaleźć się we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych, dotyczących realizowanego zadania.
Ponadto oferent zobowiązany będzie do umieszczania logo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i znaku promocyjnego m.st. Warszawy na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych oraz informacyjnych, dotyczących realizowanego zadania w sposób zapewniający jego dobrą widoczność. Projekty wszystkich materiałów muszą uzyskać każdorazowo akceptację Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Biura Pomocy i Projektów Społecznych.

Finansowanie
Łączna kwota przeznaczona na realizację Działania 1 wynosi 50 000,00 zł pochodzących z budżetu m.st. Warszawy.
Działanie 2 finansowane jest w 80% ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego, przyznanego w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019.

Łączna kwota przeznaczona na realizację Działania 2 wynosi 89 167,68 zł, z czego:
- 71 527,68 zł pochodzi ze środków przekazanych z Funduszu Solidarnościowego
- 17 640,00 zł pochodzi ze środków m.st. Warszawy

Oferent zobowiązany jest do utworzenia, w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania, pozycji kosztorysu o nazwie „pokrycie kosztów obsługi, tj… (należy wpisać rodzaj wydatków)” w kwocie 967,68 zł. Pozostałe wydatki na pokrycie kosztów obsługi należy umieścić w odrębnych pozycjach kosztorysu.

Koszty świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach działania 2 mogą dotyczyć wszystkich kosztów bieżących związanych ze świadczeniem usług opieki w formie pobytu całodobowego, w szczególności:
a) wynagrodzenia personelu instytucji świadczącej usługi opieki wytchnieniowej,
b) dostaw mediów (opłaty za energie elektryczną, cieplna, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za usługi telefoniczne i internetowe),
c) czynszu, najmu, opłat administracyjnych dotyczących lokalu (mi.in. wywóz śmieci), w którym sprawowana jest opieka,
d) przygotowania i zakupu wyżywienia,
e) kosztów związanych z utrzymaniem czystości,
f) kosztów zakupu środków higienicznych,
g) kosztów szkoleń personelu w zakresie świadczenia usług opieki wytchnieniowej,
h) kosztów szkoleń i ubezpieczeń wolontariuszy.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama