Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: „Małopolska Pszczoła – II edycja”

Reklama
Nabór od 22.08.2019 do 10.09.2019 16:00
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Łączny budżet 180 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn. „Małopolska Pszczoła – II edycja” w 2019 r.

Zarząd Województwa Małopolskiego, mając na celu ochronę różnorodności biologicznej pszczół miododajnych, dzikich owadów zapylających i roślin oraz promocję i edukację ekologiczną w tym zakresie, realizując założenia „Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn. „Małopolska Pszczoła – II edycja” w 2019 r.

Na realizację zadania wybranego w ramach Konkursu, Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza środki finansowe do łącznej kwoty 180000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych).

W ramach Konkursu zlecane będzie zadanie polegające w szczególności na:

  1. ochronie różnorodności biologicznej roślin uprawnych i dziko rosnących poprzez zapylanie przez pszczoły oraz oddziaływaniu zapylaczy na rośliny stanowiące dziedzictwo agrarne Małopolski, w tym rośliny stanowiące bogactwo genetyczne regionu, w szczególności poprzez nasadzenia roślin miododajnych;
  2. ochronie różnorodności biologicznej pszczół miododajnych i dzikich owadów zapylających, a także ochronie ich naturalnych siedlisk;
  3. promocji pszczelarstwa jako tradycyjnej formy gospodarowania na obszarach wiejskich, stanowiącej gwarancję zachowania równowagi pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a skutkami działalności człowieka;
  4. dbałości o ekologiczny charakter ekosystemów, dla których pszczoły odgrywają kluczową, służebną rolę;
  5. szkoleniach z zakresu biologii, ekologii pszczół i owadów zapylających;
  6. edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie ochrony różnorodności biologicznej, ekologii i znaczenia owadów zapylających;
  7. odbudowie populacji dzikich zapylaczy związanych z dziedzictwem przyrodniczym małopolskiej wsi.

Zasięg oddziaływania pracy pszczół musi być obszarem zlokalizowanym na terenie województwa małopolskiego, ogólnodostępnym i charakteryzującym się zróżnicowanym ekosystemem. Województwo Małopolskie jest uprawnione do weryfikacji spełnienia warunku, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Zlecenie w/w zadania odbędzie się w formie powierzenia realizacji jednego zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowania jego realizacji.

Oczekiwane obligatoryjne rezultaty konieczne do osiągnięcia przy realizacji zadania:

1) Powstanie sieci pasiek edukacyjnych w co najmniej 3 lokalizacjach (w różnych miejscowościach), na terenie województwa małopolskiego, gdzie zostaną przeprowadzone szkolenia edukacyjne, łącznie dla co najmniej 100 dzieci/młodzieży/osób dorosłych. Pasieki zostaną wyposażone i urządzone wsposób niezbędny do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

2) Zasiew lub nasadzenia roślin miododajnych zgodnie z biologią poszczególnych gatunków roślin, na obszarach ogólnodostępnych z uwzględnieniem uzyskania odpowiednich zgód, wymaganych pozwoleń.

3) Każda powstała pasieka będzie wyposażona w tablicę informacyjną, która będzie informowała, że projekt został zrealizowany w 2019 r. ze środków Województwa Małopolskiego w ramach Konkursu „Małopolska Pszczoła – II edycja”.

Rekomendowany sposób monitorowania obligatoryjnego rezultatu/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: dokumentacja zdjęciowa każdego z etapu, sprawozdanie z realizacji szkoleń, informacja na stronach internetowych i portalach społecznościowych. Oferent, w złożonej ofercie musi uwzględnić obligatoryjne rezultaty wskazane przez Województwo Małopolskie w niniejszym Ogłoszeniu konkursu ofert oraz wskazać dodatkowe informacje dotyczące rezultatów zadania publicznego, o których mowa w pkt 6 oferty. Oferent może dodatkowo wykazać autorskie rezultaty, specyficzne dla zadania, wraz z podaniem informacji o planowanym poziomie ich osiągnięcia i sposobie monitorowania rezultatów/źródle informacji o osiągnięciu wskaźnika (czyli w jaki sposób zostanie potwierdzone osiągnięcie wskaźnika, np. listy obecności, dokumentacja zdjęciowa, protokoły odbioru, zawarte porozumienia). Rezultaty wskazane w złożonej ofercie powinny jak najtrafniej oddawać zakres rzeczowy i cele realizacji zadania i zostać przedstawione w sposób wymierny.

Przewiduje się wybór i sfinansowanie jednej oferty obejmującej oczekiwane obligatoryjne rezultaty.

Do Konkursu mogą być składane oferty zadań zaplanowanych do realizacji na 2019 r., których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 23 września 2019 r., a kończyć nie później niż 13 grudnia 2019 r.,

Ze środków dotacji pokrywane mogą być koszty poniesione w terminie realizacji zadania, jednak nie wcześniej niż od dnia zawarcia umowy i najpóźniej do terminu zakończenia realizacji zadania w danym roku budżetowym. Szczegółowe warunki wydatkowania środków pochodzących z dotacji określi umowa.

W ramach realizacji zadania nie przewiduje się zaangażowania wkładu osobowego i rzeczowego Oferentów w kosztach realizacji zadania.

Poziom kosztów administracyjnych poniesionych z dotacji, nie może przekroczyć 10% wartości dotacji.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego, nie gwarantuje również przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez Oferenta. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana przez Oferenta.

Przed złożeniem oferty proszę o szczegółowe zapoznanie się z Ogłoszeniem konkursu.

Kogo dotyczy?

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwanej dalej UoDPPioW) oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 713), zwane dalej „Oferentami”, jeśli: ich cele statutowe są zgodne z obszarem, w jakim realizowane jest zadanie oraz celami i założeniami Konkursu oraz będą realizować zadania na obszarze województwa małopolskiego.

Miejsce składania dokumentów:

Poczta:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

Osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Opis lokalizacji

z dopiskiem na kopercie:

„Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn. „Małopolska Pszczoła – II edycja” w 2019 r.

Termin składania ofert:

2019-09-10

O terminowym złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu (wersji elektronicznej i papierowej), w przypadku wersji papierowej potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu (a nie datą stempla nadania pocztowego).

Reklama