Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs MSWiA: Realizacja ogólnopolskiej kampanii o charakterze edukacyjno-profilaktycznym

Reklama
Nabór od 21.08.2019 do 09.09.2019 16:00
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego: Realizacja ogólnopolskiej kampanii o charakterze edukacyjno-profilaktycznym dotyczącej przeciwdziałania hejtowi, przemocy rówieśniczej, mowie nienawiści, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy”.

1.       ZADANIE OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

·         przygotowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-profilaktycznej mającej na celu przeciwdziałanie hejtowi, przemocy rówieśniczej, mowie nienawiści, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy, równieżw mediach i mediach społecznościowych,

·         kształtowanie właściwych reakcji wobec zagrożeń związanych z hejtem, przemocą rówieśniczą, mową nienawiści, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy,

·         zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie konsekwencji spowodowanych hejtem, przemocą rówieśniczą, mową nienawiści, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy.

Zadanie obejmować ma działania mające na celu zwiększenie wiedzy i świadomości dzieci i młodzieży na temat zjawisk hejtu i przemocy w szczególności w cyberprzestrzeni. Ważnym aspektem jest zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z hejtem i przemocą oraz ich konsekwencje a także na sposoby reagowania na te zjawiska.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację ww. zadania planuje przekazać środki 
w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł).

3. UPRAWNIONE PODMIOTY

O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, posiadające doświadczenie dające gwarancję pomyślnej realizacji zadania publicznego.

4. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Przedmiotowe zadanie ma zostać zrealizowane w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku od dnia podpisania umowy z podmiotem, który wygra otwarty konkurs ofert.

Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wyboru ofert stanowić będzie podstawę do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Ramowy wzór umowy określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitet do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057) 

5. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do dnia 9 września 2019 r.:

  • korespondencyjnie na adres: Departament Porządku Publicznego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. S. Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem „Realizacja ogólnopolskiej kampanii o charakterze edukacyjno-profilaktycznym dotyczącej przeciwdziałania hejtowi, przemocy rówieśniczej, mowie nienawiści, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy”,
  • bezpośrednio, w Biurze Podawczym w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy ul. Rakowieckiej 2, w godzinach 8.15 – 16.00.
Reklama