Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs MSWiA: Realizacja ogólnopolskiej kampanii o charakterze edukacyjno-profilaktycznym

Reklama
Nabór od 21.08.2019 do 09.09.2019 16:00
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego: Realizacja ogólnopolskiej kampanii o charakterze edukacyjno-profilaktycznym dotyczącej przeciwdziałania hejtowi, przemocy rówieśniczej, mowie nienawiści, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy”.

1. ZADANIE OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

· przygotowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-profilaktycznej mającej na celu przeciwdziałanie hejtowi, przemocy rówieśniczej, mowie nienawiści, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy, równieżw mediach i mediach społecznościowych,

· kształtowanie właściwych reakcji wobec zagrożeń związanych z hejtem, przemocą rówieśniczą, mową nienawiści, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy,

· zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie konsekwencji spowodowanych hejtem, przemocą rówieśniczą, mową nienawiści, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy.

Zadanie obejmować ma działania mające na celu zwiększenie wiedzy i świadomości dzieci i młodzieży na temat zjawisk hejtu i przemocy w szczególności w cyberprzestrzeni. Ważnym aspektem jest zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z hejtem i przemocą oraz ich konsekwencje a także na sposoby reagowania na te zjawiska.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację ww. zadania planuje przekazać środki
w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł).

3. UPRAWNIONE PODMIOTY

O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, posiadające doświadczenie dające gwarancję pomyślnej realizacji zadania publicznego.

4. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Przedmiotowe zadanie ma zostać zrealizowane w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku od dnia podpisania umowy z podmiotem, który wygra otwarty konkurs ofert.

Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wyboru ofert stanowić będzie podstawę do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Ramowy wzór umowy określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitet do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057)

5. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do dnia 9 września 2019 r.:

  • korespondencyjnie na adres: Departament Porządku Publicznego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. S. Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem „Realizacja ogólnopolskiej kampanii o charakterze edukacyjno-profilaktycznym dotyczącej przeciwdziałania hejtowi, przemocy rówieśniczej, mowie nienawiści, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy”,
  • bezpośrednio, w Biurze Podawczym w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy ul. Rakowieckiej 2, w godzinach 8.15 – 16.00.
Reklama