Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert nr 86/2019 na powierzanie realizacji zadania miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej

Reklama
Nabór od 22.08.2019 do 16.09.2019 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 216,72 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 86/2019 na powierzanie realizacji zadania miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019 roku.

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 t.j.), uchwały Nr LXXIV/1409/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 16 października 2018 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 oraz umowy nr 11/2019/OW z dnia 12 lipca 2019 r.  w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2019 roku środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinasowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 zawartej
z Wojewodą Wielkopolskim, ogłaszam OTWARTY KONKURS OFERT NR 86/2019

NA POWIERZANIE REALIZACJI ZADANIA MIASTA POZNANIA W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB  W 2019 ROKU

Planowane wydatki w roku bieżącym: 216 720,00 zł

Termin realizacji:  15.10.2019 - 31.12.2019

Realizacja zadań zostanie sfinansowana ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019
i budżetu Miasta Poznania w następujący sposób:

1) świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej: planowany koszt całkowity 69 000,00 zł, w tym środki z Programu - 55 200,00 zł i z budżetu Miasta - 13 800,00 zł.

2) świadczenie usługi opieki wytchnieniowej jako rozszerzenie usług opiekuńczych,
w ramach całodobowego pobytu w ośrodku wsparcia: planowany koszt całkowity 27 720,00 zł, w tym środki z Programu - 22 176,00 zł i z budżetu Miasta - 5 544,00 zł.

3) świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji i dietetyki: planowany koszt całkowity 120 000,00 zł, w tym środki z Programu – 38 400,00 zł i z budżetu Miasta – 81 600,00 zł.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama