Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs ofert: Centrum Obywatelskie Centrum C 10

Reklama
Nabór od 20.08.2019 do 10.09.2019 15:00
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa
Łączny budżet 500 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 - 32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Tytuł zadania publicznego: CENTRUM OBYWATELSKIE CENTRUM C 10

Komórka realizująca: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: 500 000,00 zł (100 000,00 zł na rok 2019 i 400 000,00 zł na rok 2020)

Termin realizacji zadania: od 15 października 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku

Miejsce realizacji zadania:

następujące pomieszczenia w budynku w lokalizacji os. Centrum C 10 (wejście

od al. Przyjaźni) w Krakowie, o łącznej powierzchni 125,24 m2:

 • P1 o powierzchni 19,64 m2,

 • P2 p powierzchni 20,90 m2,

 • P3 o powierzchni 21,53 m2,

 • P5 o powierzchni 3,17 m2,

 • P6 o powierzchni 53,66 m2,

 • P7 o powierzchni 6,34 m2;

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego: Gmina Miejska Kraków w roku bieżącym oraz w roku 2018 nie przeznaczyła żadnych środków na realizację przedmiotowego zadania publicznego.

Warunki realizacji zadania publicznego:

Centrum Obywatelskie Centrum C 10 powinno być otwarte co najmniej 5 dni w tygodniu i przynajmniej 6 godzin dziennie. Centrum ma być prowadzone w lokalu wskazanym przez Gminę Miejską Kraków, wyposażonym w meble biurowe i sprzęt komputerowy zgodnie z załącznikiem nr 6 do ogłoszenia oraz pomieszczenia współdzielone z innymi najemcami lokalu (korytarze i sanitariaty) o łącznej powierzchni 40,06 m2, za których współdzielenie Oferent pokrywa opłaty czynszowe w części odpowiadającej 92,74% wysokości opłat za m2 tych powierzchni. Koszty miesięcznych opłat za użytkowanie udostępnionych na czas realizacji zadania pomieszczeń, z uwzględnieniem części współdzielonych z innymi najemcami oraz koszty zużycia mediów, będą ponoszone przez Oferenta zgodnie z poniższą specyfikacją:

 • czynsz: 7,13 zł brutto za m2 (w tym 23% VAT),

 • koszty eksploatacyjne całości lokalu:

• zaliczka za wodę i ścieki – 100,50 zł brutto (w tym 8% VAT) – Oferent pokrywa w części odpowiadającej 92,74% wysokości opłat za całość lokalu
• centralne ogrzewanie – 750,26 zł brutto (w tym 23% VAT)
• opłata za odbiór odpadów komunalnych – 155,96 zł (w tym 23% VAT) – Oferent pokrywa w części odpowiadającej 92,74% wysokości opłat za całość lokalu
• opłaty za dostawę i zużycie energii elektrycznej – Oferent będzie zobowiązany
do ponoszenia kosztów odpowiadających 81,23% wysokości opłat za całość lokalu.

Opłaty miesięczne nie obejmują:

 • usługi sprzątania w pomieszczeniach, w których realizowane będzie zadanie publiczne,

 • kosztów obsługi informatycznej,

 • kosztów telefonu i dostępu do Internetu,

 • podatku od nieruchomości naliczanego za okres korzystania z udostępnionych pomieszczeń.

Oferent powinien zaplanować te wydatki w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego.

Oferent zobowiązany jest do załączenia do oferty projektu Regulaminu nieodpłatnego udostępniania pomieszczeń „Centrum Obywatelskiego Centrum C 10” z uwzględnieniem m.in. zakazu prowadzenia: agitacji politycznej, działalności formacji religijnych oraz działalności komercyjnej.

Przedstawiciele Oferenta mogą obejrzeć przeznaczone na realizację zadania publicznego pomieszczenia wraz z wyposażeniem wyłącznie po uprzedniej rezerwacji terminu pod numerem telefonu: 12 616 78 11.

Oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:

„Centrum Obywatelskie Centrum C 10” powinno realizować następujące cele:

1. wzrost zaangażowania obywatelskiego mieszkanek i mieszkańców Krakowa:

1.1. podniesienie skuteczności i skali oddziaływania liderów społecznych/aktywistów poprzez rozwój ich kompetencji;

1.2. wzmocnienie potencjału istniejących lub tworzących się inicjatyw społecznych mieszkańców Krakowa poprzez wsparcie animacyjne, edukacyjne i promocyjne (cykliczne spotkania Aktywnych Mieszkańców, międzypokoleniowe spotkania integracyjne);

1.3. zwiększanie dostępu mieszkańców Krakowa do zasobów wspierających podejmowanie aktywności społecznej i obywatelskiej (m.in. infrastruktura/lokal, kontakty, informacje o możliwych formach aktywności).

2. zwiększanie skuteczności grup nieformalnych i NGO w realizacji ich misji:

2.1. wzrost kompetencji potrzebnych do prowadzenia grupy nieformalnej wśród osób zaangażowanych w ich działania lub organizacji pozarządowej (np.: pomoc w kwestiach załatwiania spraw administracyjnych w urzędach, kwestie prawne, marketing, zarządzanie, finanse);

2.2. wzmocnienie współpracy i komunikacji wewnątrz sektora obywatelskiego (grup nieformalnych lub organizacji pozarządowych) zmierzające do np. tworzenia partnerstw, dzielenia się zasobami (kawiarenka społecznościowa, bank kompetencji/zasobów/czasu), wymiany doświadczeń (wymiana sąsiedzka), wspólnej realizacji działań:

2.3. rozwijanie kultury współpracy, usprawnianie komunikacji oraz wdrażanie nowych kierunków i narzędzi współpracy między przedstawicielami różnych sektorów;

2.4. ułatwianie dostępu do różnorodnych zasobów niezbędnych do prowadzenia grupy nieformalnej lub organizacji pozarządowej (np. infrastruktura/lokal, kontakty, promocja wydarzeń, “know-how” dotyczące logistyki, współpracy lokalnej, zagadnień branżowych);

2.5. prowadzenie badania potrzeb grup nieformalnych i organizacji pozarządowych w zakresie oczekiwanych działań, zakończonego sporządzeniem co półrocznego Raportu.

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

1. inicjowanie lokalnej aktywności mieszkańców/grup nieformalnych/organizacji pozarządowych m.in. spotkania, grupy wymiany doświadczeń, wsparcie w przygotowywaniu wniosków inicjatywy lokalnej w oparciu o ustawę lub wniosków do budżetu obywatelskiego, działania motywacyjne i inspiracyjne;

2. animację współpracy, sieciowanie i budowanie partnerstw między mieszkańcami/ grupami nieformalnymi/organizacjami pozarządowymi, sektorem publicznym, biznesem, nauką m.in. spotkania, wymiana zasobów, grupy robocze, networking, konferencje;

3. działania informacyjno-promocyjne, w tym prowadzenie strony internetowej „Centrum Obywatelskiego Centrum C 10” pod adresem wskazanym w umowie powierzenia, poprzez: promocję postaw obywatelskich, budowanie pozytywnego wizerunku ruchów społecznych i NGO, kampanie informacyjno – promocyjne; wysyłka newslettera, tworzenie kalendarza wydarzeń realizowanych w Krakowie przez grupy nieformalne/mieszkańców/organizacje pozarządowe;

4. działania edukacyjne m.in. warsztaty (np. z pisania projektów), grupy wymiany doświadczeń, spotkania tematyczne, wizyty studyjne, spotkania z ekspertami, szkolenia, seminaria, konferencje, spotkania branżowe;

5. działania wspierające m.in. doradztwo, mentoring, przygotowanie i wdrażanie planów rozwoju, organizacja inicjatyw sąsiedzkich, wsparcie w pozyskiwaniu zewnętrznych zasobów przez grupy nieformalne (np. korzystanie z lokali miejskich, sprzętu);

6. nieodpłatne udostępnianie i wynajem powierzchni (sala komputerowa, sale szkoleniowe, przestrzeń biurowa i coworkingowa) mieszkańcom/grupom nieformalnym/organizacjom pozarządowym.

Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem przeprowadzania otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem nr 661/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.03.2019 r. dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Organizacja pozarządowa zainteresowana udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestruje się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzy Profil Organizacji.

2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.

4. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

5. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 10 września 2019 roku o godz. 15.00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do sekretariatu (III piętro) Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta/oferentów oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

6. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama