Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs MC: „Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu”

Reklama
Nabór od 26.08.2019 do 16.09.2019 23:59
Ministerstwo Cyfryzacji
Szczegółowe informacje na temat Programu i Konkursu będzie można uzyskać w terminach naboru ofert wyłącznie pod numerem telefonu 22-245-55-05 w godz. 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub na stronie internetowej www.mc.gov.pl
Łączny budżet 4,6 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 1,2 mln PLN
Młodzież
Minister Cyfryzacji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019 – 2020 zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w ramach wieloletniego Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029 ścieżka „Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu”.

Minister Cyfryzacji zaprasza:

· organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688; dalej: UoDPPioW) oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, koła gospodyń wiejskich, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe, za wyjątkiem podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 4 UoDPPioW;

· osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

· spółdzielnie socjalne;

· stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

· spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego finansowanego w ramach programu wieloletniego „Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029” w ramach ścieżki „Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu”. Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami UoDPPioW, oraz Uchwałą Nr 43/2019 Rady Ministrów z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2029” (M. P. z 2019 r. poz. 571; dalej: Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019-2020).

1. Rodzaj zadania.

Dofinansowane będą jedynie działania mieszczące się w zakresie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. Tym samym, środki Programu Rozwoju Talentów Informatycznych nie mogą być wydatkowane na działalność gospodarczą.

2. Forma realizacji zadania

Powierzenie.

3. Zadanie obejmuje realizację następujących działań:

· wspieranie nauczycieli mające na celu podniesienie ich kompetencji metodycznych oraz merytorycznych, w tym zorganizowanie dla nich wyjazdów edukacyjnych;

· przeprowadzenie wykładów i szkoleń dla uczniów prowadzonych przez uznane autorytety naukowe z branży informatycznej (zajęcia tradycyjne i e-learningowe);

· realizacja wyjazdów edukacyjnych dla uczniów dedykowanych rozwojowi umiejętności w zakresie programowania i algorytmiki;

· realizacja zadań z zakresu umiejętności w zakresie programowania i algorytmiki w formie grywalizacji między zespołami, w tym sparingi programistyczne;

· opracowanie koncepcji i realizacja zawodów finałowych w programowaniu zespołowym.

Składane oferty mają realizować cel główny „Mistrzostw w Algorytmice i Programowaniu”, jakim jest zaktywizowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi jest algorytmiczne rozwiązywanie problemów i programowanie, przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego, który realizuje cel Programu Rozwoju Talentów Informatycznych.

4. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację Program Rozwoju Talentów Informatycznych.

Wysokość środków przewidzianych na finansowanie Programu Rozwoju Talentów Informatycznych w roku 2019 wynosi 600 000,00 zł natomiast w roku 2020 wynosi 4 000 000,00 zł.

5. Zasady przyznawania dotacji.

Wysokość wnioskowanej dotacji:

Do 1,2 mln zł, w tym wysokość dotacji przeznaczonej na realizację w roku 2019 wynosić może maksymalnie 400 tys. zł, a w roku 2020 maksymalnie 800 tys. zł.

Uprawniony podmiot może złożyć 1 ofertę.

Termin składania ofert na realizację zadań publicznych upływa w dniu 16 września 2019 r. o godzinie 23:59.

Reklama