Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs MON: Z historią oręża polskiego, tradycją i kulturą w tle

Reklama
Nabór od 09.08.2019 do 06.09.2019 16:15
Ministerstwo Obrony Narodowej
Łączny budżet 2,5 mln PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia pn. Z historią oręża polskiego, tradycja i kulturą w tle. Rodzaj zadania: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Termin składania ofert do dnia 6 września 2019 r.

Podmioty uprawnione i nieuprawnione do udziału w otwartym konkursie ofert

1.    Podmiotami uprawnionymi do składania ofert w ww. konkursie są:

1)    organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy (m.in. stowarzyszenia, fundacje (z wyjątkiem fundacji utworzonych przez partie polityczne), oddziały stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze);

2)    osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności pożytku publicznego;

3)    stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

4)    spółdzielnie socjalne;

5)    spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągniecia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

2.    Podmiotami nieuprawnionymi do składania ofert o zlecenie realizacji zadania publicznego są podmioty wskazane w art. 3 ust. 4 ww. ustawy, tj. partie polityczne, związki zawodowe i organizacje pracodawców, samorządy zawodowe oraz fundacje utworzone przez partie polityczne.

Warunki składania oferty

1.    Ofertę należy wypełnić w języku polskim, komputerowo, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października w sprawie wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018, poz.2057) oraz załącznik do Otwartego Konkursu Ofert.

2.    Obowiązkowe jest wypełnienie tabeli z dodatkowymi informacjami dotyczącymi rezultatów realizacji zadania, ze wskazaniem wskaźników rezultatu, sposobu monitorowania oraz źródła danych.

3.    Kosztorys zadania musi być czytelny i logiczny. W kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania należy wpisać wszystkie działania, które zaplanowane zostały do realizacji.

4.    Wymagany jest wkład własny finansowy podmiotu wnioskującego o dotację w wysokości minimum 10 % planowanej kwoty dotacji. Do ww. wkładu własnego finansowego podmiotu nie wlicza się:

  • środków finansowych z innych źródeł publicznych,

  • pozostałych środków finansowych,

  • świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania.

5.    Wkład własny finansowy, o którym mowa w pkt. 3.1 tabeli V.B oferty obejmuje: 
wkład własny finansowy podmiotu (minimum 10% wnioskowanej kwoty dotacji) oraz ewentualne środki finansowe z innych źródeł publicznych i pozostałe środki finansowe.

6.    Wymagany jest wkład własny niefinansowy (łącznie osobowy i rzeczowy) w wysokości minimum 10 % planowanej kwoty dotacji.

7.    Niezachowanie wymaganego wkładu własnego finansowego i niefinansowego powodować będzie odrzucenie oferty z przyczyn formalnych.

8.    Wszystkie pola zawarte w ofercie muszą być wypełnione. Niewypełnienie wszystkich pól powodować będzie odrzucenie oferty z przyczyn formalnych.

9.    Oferenci zobowiązani są do złożenia deklaracji o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego (cz. VI. Inne informacje) oraz złożyć oświadczenie (część VII oferty). Brak deklaracji i oświadczenia powodować będzie odrzucenie oferty z przyczyn formalnych.

10.  Opłaty od uczestników zadania mogą pobierać wyłącznie oferenci, którzy prowadzą działalność odpłatną pożytku publicznego zgodnie z zakresem określonym w Statucie organizacji.

11.  Koszty administracyjne związane z realizacją zadania nie mogą przekroczyć 5 % planowanej kwoty dotacji.

12.  Oferty realizacji zadań publicznych związanych z wykorzystaniem broni i amunicji muszą zawierać szczegółowe informacje na temat planowanej liczby i rodzaju wykonywanych strzelań, wraz z podaniem liczby i rodzaju amunicji wykorzystywanej podczas przedmiotowych strzeleń, liczby adresatów zadania publicznego ze wskazaniem ich przynależności organizacyjnej (np. organizacja pozarządowa, szkoła) oraz planowanego miejsca wykonania strzelania (strzelnica). Niezachowanie powyższych wymogów może stanowić podstawę do odrzucenia oferty realizacji zadania publicznego.

13.  W przypadku, kiedy Oferent planuje zlecić określoną część zadania innemu podmiotowi, zobowiązany jest do wskazania w harmonogramie (tabelka nr III.4 w ofercie realizacji zadania publicznego) zakresu działania realizowanego przez podmiot niebędący stroną umowy. Jeżeli oferent nie planuje powierzyć realizacji poszczególnego działania podmiotowi niebędącemu stroną umowy należy wpisać „Nie dotyczy” w ostatniej rubryce.

14.  Podpisy pod ofertą składają osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z danymi z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi podpis musi być czytelny złożony pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

15.  Dopuszcza się złożenie maksymalnie trzech ofert przez tego samego oferenta.

16.  Wydrukowany (jeden) egzemplarz oferty wraz z wymaganymi załącznikami, w zamkniętej kopercie, opatrzonej informacją „Otwarty Konkurs Ofert Nr ew. 09/2019/WD/DEKiD”, należy złożyć w Biurze Podawczym Ministerstwa Obrony Narodowej mieszczącym się w Warszawie, przy al. Niepodległości 218 (wejście od ulicy Filtrowej) lub przesłać na adres:

Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON

Al. Niepodległości 218, 00‑911 Warszawa

Datą złożenia oferty jest data jej wpływu do adresata, poświadczona pieczęcią Kancelarii jawnej MON

17.  Lista ofert odrzuconych z przyczyn formalnych publikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej MON, link; https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarte-konkursy-ofert.

18.  Wyniki otwartego konkursu ofert zawierające listę podmiotów i zadań publicznych, na realizację których przyznane zostały środki z dotacji oraz ich wysokość, ogłaszane są w Biuletynie Informacji Publicznej MON, link:https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarte-konkursy-ofert a także w siedzibie organu.

19.  Podmioty, które otrzymały dotację zobowiązane są do skontaktowania się z DEKiD MON drogą elektroniczną: wDEKiD@mon.gov.pl w celu podpisania stosownej umowy oraz weryfikacji kosztorysu i harmonogramu.

Reklama