Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Realizacja pilotażu Programu Szkoła dla innowatora

Reklama
Nabór od 19.08.2019 do 09.09.2019 16:00
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Edukacji Narodowej
Łączny budżet 10 mln PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 10 mln PLN
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej zapraszają do składania aplikacji w konkursie na realizację pilotażu Programu Szkoła dla innowatora. Nabór jest organizowany w ramach projektu pozakonkursowego 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB, Programu Inteligentny Rozwój. Aplikacje można składać od 19 sierpnia do 9 września 2019 r. Okres realizacji pilotażu Szkoła dla innowatora został zaplanowany w okresie październik 2019 – sierpień 2022 r.

Czym jest "Szkoła dla innowatora"?

Projekt „Szkoła dla innowatora” jest wspólną inicjatywą Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jego celem jest wypracowanie i przetestowanie w mikroskali rozwiązań służących kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji proinnowacyjnych w systemie oświaty oraz opracowanie rekomendacji w tym zakresie.
Pilotaż zostanie przeprowadzony w 20 szkołach podstawowych, w których zostanie wdrożony system nauczania kompetencji proinnowacyjnych w oparciu o narzędzia i metody opracowane w ramach projektu.

Czas trwania pilotażu

Okres realizacji pilotażu Szkoła dla innowatora został zaplanowany w okresie październik 2019 – sierpień 2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi poprzez zatwierdzenie listy rankingowej aplikacji ocenionych w ramach naboru. Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru wynosi 20 dni od dnia zakończenia naboru aplikacji.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Departament Innowacji
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

Sposób składania wniosków

Aplikację przygotowaną w języku polskim należy dostarczyć do Ministerstwa w wersji elektronicznej (skan dokumentacji zapisanej w formacje PDF) na adres e-mail: szkoladlainnowatora@mpit.gov.pl

Kto może składać wnioski?

Instytucja (osoba prawna), której celem jest rozwój edukacji, poprawa jakości i efektywności systemu oświaty i/lub rozwój metod i narzędzi edukacyjnych. Wnioskodawcą może być również konsorcjum wyżej określonych osób prawnych.

Grantobiorcą – operatorem w projekcie może być instytucja lub konsorcjum, które spełnią kryteria oceny określone w regulaminie konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Finansowanie przeznaczone jest przede wszystkim na:

 • koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zaangażowanych w realizacje projektu,
 • koszty związane ze świadczeniem usług zleconych trenerom, doradcom metodycznym i innym ekspertom zewnętrznym,
 • podróże służbowe osób zaangażowanych w realizację Zadania
 • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, używanych do realizacji Zadania
 • koszty organizacji szkoleń, warsztatów i spotkań
 • koszty opracowania, publikacji i dystrybucji materiałów szkoleniowych, dydaktycznych i edukacyjnych
 • zakup lub wynajem sprzętu, aparatury, mebli lub wyposażenia niezbędnego do realizacji celów projektu, oraz koszty niezbędnych prac instalacyjnych i dostosowawczych, certyfikatów i oprogramowania
 • organizacja wyjazdów edukacyjnych dla uczniów obejmujących elementy przyczyniające się do rozwoju kompetencji proinnowacyjnych, wizyt w firmach innowacyjnych i jednostkach naukowych, spotkań z wynalazcami, itp.
 • koszty działań ewaluacyjnych, w tym przygotowania narzędzi badawczych, przeprowadzenia wywiadów itd.,
 • koszty administracyjne (np. usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, opłaty skarbowe, materiały biurowe, usługi drukarskie, koszty wynajmu lub utrzymania powierzchni biurowej w zakresie niezbędnym do realizacji Zadania),
 • działania informacyjno-promocyjne.

Kryteria wyboru projektów

Ocena aplikacji będzie dokonywana w oparciu o Kryteria oceny określone w załączniku do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny poziom finansowania dla wydatków kwalifikowanych wynosi 100%.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to maksymalnie 10 000 000,00 zł

Reklama