Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Otwarty konkurs ofert na wspieranie w 2019 roku zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wspieranie w 2019 roku zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Nabór od 13.08.2019 do 04.09.2019 14:00
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Łączny budżet 40 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje od 2 tys. do 20 tys. PLN
Niepełnosprawni
Gmina Lublin, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wspieranie w 2019 roku zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .

Prezydent Miasta Lublin


działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 w związku art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2019 r. poz. 688) oraz art. 36 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie w 2019 roku zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez fundacje i organizacje pozarządowe.

Cel konkursu: wyłonienie ofert i zlecenie w formie wspierania realizacji zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych mających na celu podniesienie aktywności i integracji osób niepełnosprawnych.  

I. Rodzaj zadania publicznego: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Tytuły zadań publicznych i wysokość środków publicznych na ich realizację

1. Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego – 20 000 zł.
2. Prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji – 10 000 zł.
3. Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach – 10 000 zł.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

1. W 2019 roku na realizację ww. zadań przeznacza się środki publiczne Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w łącznej wysokości 40 000 zł.
2. Prezydent Miasta Lublin zastrzega możliwość obniżenia kwoty wskazanej w ust. 1, a także prawo do zmiany podziału kwot przewidzianych na poszczególne zadania,
w przypadku braku ofert rekomendowanych do przyznania dotacji na realizację zadania publicznego lub gdy zgłoszone oferty nie wyczerpią środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
3. Udział planowanej dotacji w sumie wszystkich kosztów realizacji zadania wynosi nie więcej niż 95%.

III. Zasady przyznawania dotacji

1.  W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, które statutowo działają na rzecz osób niepełnosprawnych oraz spełniają następujące warunki:
1) prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych co najmniej od 2 lat przed dniem złożenia oferty;
2) nie posiadają wymagalnych zobowiązań wobec PFRON, w tym zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON;
3) nie były w ciągu trzech lat przed złożeniem oferty stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie Oferenta;
4) nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i podatków;
5) jako wkładu własnego finansowego nie użyją środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych bez względu na podmiot udzielający pomocy;
6) posiadają niezbędne zasoby kadrowe i rzeczowe, aby prawidłowo zrealizować wybrane zadanie publiczne.
2. Dotacja przyznawana będzie w trybie wspierania realizacji zadań publicznych, w rozumieniu art. 11 ust 1 pkt 1 ustawy.
3. Umowy realizacji zadań publicznych zostaną zawarte z podmiotami, których oferty uzyskają najwyższą ilość punktów, nie mniej jednak niż 65.
4. Dopuszcza się możliwość przyznania dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana, pod warunkiem, że podmiot dokona aktualizacji oferty.
5. W przypadku uzyskania dotacji w wysokości mniejszej niż przewidywała oferta, istnieje możliwość zmniejszenia wkładu własnego, lecz konieczne będzie utrzymanie procentowego udziału wkładu własnego w całości kosztów zadania zadeklarowanego w ofercie.
6. Dotacje zostaną przekazane po podpisaniu umowy z wyłonionymi Oferentami.

IV. Termin i warunki realizacji zadania

1.  Zadania będą realizowane od dnia 20.09.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.
2. Z przyznanej dotacji mogą być finansowane wyłącznie koszty poniesione na wykonanie zadania w okresie obowiązywania umowy, bezpośrednio związane z jego realizacją.
3. Podstawą realizacji zadania jest umowa wsparcia zadania publicznego. Ramowy wzór umowy określa rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
4. Beneficjentami ostatecznymi zadań będą wyłącznie mieszkańcy Miasta Lublin.
5. Zadania będą realizowane w obiektach bez barier.      
     
V. Sposób sporządzenia oferty

1. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
2. Ofertę należy wypełnić oraz złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy internetowej Witkac, dostępnej na stronie www.witkac.pl. Wypełnioną ofertę należy wydrukować i po podpisaniu złożyć w formie papierowej zgodnej z wersją elektroniczną. Oferta złożona wyłącznie w wersji elektronicznej albo w wersji papierowej nie będzie rozpatrywana.
3. Ofertę w wersji papierowej podpisują osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu lub podmiotów i składania oświadczeń woli w jego/ich imieniu.
4. W ramach jednego zadania publicznego Oferent może złożyć jedną ofertę.
5. Do oferty można dołączyć zgodną ze stanem prawnym i faktycznym kopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.
6. Obowiązkowymi załącznikami do oferty są:
1) oświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań wobec PFRON, w tym zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON;
2) oświadczenie, że Oferent nie był, w ciągu trzech lat przed złożeniem oferty stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie podmiotu;
3) oświadczenie o nieubieganiu się o środki finansowe z PFRON na ten sam projekt, bez względu na podmiot udzielający pomocy;
4) oświadczenie Oferenta o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, co najmniej od 2 lat przed złożeniem oferty.
5) w przypadku oferty wspólnej należy załączyć umowę partnerską wskazującą zakres obowiązków poszczególnych Oferentów przy realizacji zadania.
7. Część III pkt 6 oferty: „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego” powinna zawierać dane: wymierne/mierzalne/policzalne i trwałe, a także możliwe do monitorowania na podstawie źródeł, np. takich jak.: listy obecności, dzienniki zajęć, karty czasu pracy, ankiety, raporty, publikacje, dokumentacja fotograficzna.
8. Część IV pkt 2 oferty powinna zawierać: - w odniesieniu do zasobów kadrowych: liczbę osób realizujących zadanie, ich kwalifikacje adekwatnie do zaproponowanych działań; - w odniesieniu do wkładu rzeczowego: opis zasobów i wkładu rzeczowego wniesionego do zadania (nie przewiduje się ujęcia wkładu rzeczowego w zestawieniu kosztów).
9. Na wkład własny ujęty w kalkulacji kosztów składają się: wkład własny finansowy ujęty w pkt 3.1. tabeli V.B. „Źródła finansowania kosztów realizacji zadania” oraz wkład własny niefinansowy ujmujący wkład osobowy w pkt 3.2. tabeli V.B. Wkład rzeczowy będzie miał odzwierciedlenie jedynie w opisie w części IV pkt 2 oferty.
10. Wkład własny finansowy nie może pochodzić ze środków PFRON bez względu na podmiot udzielający dotacji.
11. Koszty administracyjne nie powinny przekraczać 20% wszystkich kosztów realizacji zadania.  
12. Pod warunkiem zachowania proponowanej w ofercie jakości zadania, w toku jego realizacji dopuszcza się możliwość dokonania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów o 50% z pozycji, z której dokonywane jest przesunięcie. Przesunięcia do 50% nie wymagają uzyskania zgody ogłaszającego konkurs oraz aneksowania umowy. Nie dopuszcza się przesunięć na koszty administracyjne i wynagrodzenia.     

VI. Termin oraz miejsce składania ofert.

1. Ofertę w wersji papierowej, wygenerowaną w elektronicznym generatorze Witkac (www.witkac.pl) oraz podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta/Oferentów należy złożyć w siedzibie Działu ds. osób niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, ul. Diamentowa 2, pok. 112, w poniedziałki w godzinach 08.00 - 17.00, od wtorku do piątku w godz. 08.00 – 15.00, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.09.2019 roku.
2. Ofertę w wersji papierowej można złożyć za pośrednictwem urzędu pocztowego lub gońca, przy czym datą złożenia oferty jest termin jej wpływu do Działu ds. osób niepełnosprawnych MOPR Lublin.

VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru ofert.

1. Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone przez komisję konkursową powołaną w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Lublin.
2. Zasady pracy komisji konkursowej oraz procedurę postępowania przy rozstrzyganiu otwartego konkursu ofert reguluje uchwała nr 1268/XLIX/2018 Rady Miasta Lublin
z dnia 25 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
3. Otwarcie ofert oraz ich ocena formalna odbędzie się w dniu 05.09.2019 roku, godz. 09.00.
4. Ocena formalna złożonej oferty rozstrzyga w szczególności czy:

1) oferta została złożona w elektronicznym generatorze ofert;
2) oferta złożona w wersji papierowej jest zgodna z wersją elektroniczną przygotowaną w elektronicznym generatorze ofert;
3) oferta została złożona przez uprawnionego Oferenta;
4) oferta jest złożona na zadanie, którego realizacja jest zgodna z celami statutowymi Oferenta;
5) oferta została złożona w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu;
6) oferta została wypełniona czytelnie i kompletnie;
7) wymagany udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania jest na poziomie i w formie wskazanej w ogłoszeniu;
8) oferta jest podpisana przez upoważnione osoby;
9) oferta posiada wymagane w ogłoszeniu załączniki;
10) oferta nie zawiera innych błędów formalnych.

5. Etap oceny formalnej jest jawny dla Oferentów.
6. Wykaz wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wraz z informacją o wynikach oceny formalnej zostanie zamieszczony na stronie internetowej MOPR Lublin, elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lublin oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Lublin, w terminie do dnia 12.09.2019 roku.
7. Do oceny merytorycznej zostaną dopuszczone wyłącznie oferty spełniające wymagania formalne.
8. W przypadku wskazania przez komisję konkursową błędów lub braków formalnych i ich uzupełniania przez Oferenta do oceny merytorycznej zostanie dopuszczona oferta uzupełniona w terminie wskazanym przez komisję. Oferta niespełniająca ww. wymogów podlega odrzuceniu.
9. Ocena merytoryczna ofert jest przeprowadzona w celu wyłonienia ofert najlepszych i rokujących prawidłową realizację zadania. Ocena merytoryczna jest dokonywana
w skali od 0 do 100 punktów.
10. Przy wyborze ofert stosowane będą następujące kryteria merytoryczne:

1) Możliwość realizacji zadania publicznego przez Oferenta (od 0 do 20 pkt);

2) Proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których Oferent będzie realizował zadanie (od 0 do 35 pkt):

a) wartość merytoryczna zadania (od 0 do 10 pkt),
b) poprawny dobór działań do celu zadania (od 0 do 10 pkt)
c) przewidywane rezultaty realizacji zadania (od 0 do 15 pkt),

3) Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego (od 0 do 15 pkt):

a) zasadność wykazanych do realizacji projektu rodzajów kosztów (od 0 do 5 pkt),
b) zasadność wysokości kosztów jednostkowych oraz całości kosztorysu (od 0 do 5 pkt),
c) przekroczenie 20% wszystkich kosztów realizacji zadania na pokrycie kosztów administracyjnych (0 lub 5 pkt),

4) Wysokość planowanego przez Oferenta udziału środków finansowych własnych i środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania (od 3 do 10 pkt):

a)  udział od 5 % do 10 % w sumie wszystkich kosztów realizacji zadania (3 pkt),
b)  udział powyżej 10 % do 20 % w sumie wszystkich kosztów realizacji zadania (6 pkt),
c) udział powyżej 20 % w sumie wszystkich kosztów realizacji zadania (10 pkt),

5) Planowany przez Oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (od 0 do 10 pkt):

a) wkład rzeczowy (od 0 do 2 pkt),
b) wkład osobowy (od 0 do 8 pkt):
- 0% udziału wkładu osobowego w stosunku do sumy wszystkich kosztów realizacji zadania – 0 pkt,
- powyżej 0% do 10% udziału w stosunku do sumy wszystkich kosztów realizacji zadania – 3 pkt,
- powyżej 10 % do 20% udziału w stosunku do sumy wszystkich kosztów realizacji zadania – 6 pkt,
- powyżej 20% udziału wkładu osobowego w stosunku do sumy wszystkich kosztów realizacji zadania – 8 pkt;

6) Ocena realizacji zadań publicznych, w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań (od 0 do 10 pkt).

11. Oferta, która w wyniku ostatecznej oceny merytorycznej uzyska mniej niż 65 punktów nie może zostać wskazana w rekomendacji do przyznania dotacji.
12. Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 18.09.2019 roku.
13. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta Lublin. Decyzja Prezydenta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
14. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej MOPR Lublin, elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Lublin i Biuletynie Informacji Publicznej.


VIII. Zadania publiczne tego samego rodzaju realizowane ze środków PFRON w roku 2018 i 2019 oraz związane z nimi koszty.

1. Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego – rok 2018 – kwota 20 000 zł, rok 2019  - kwota 20 000 zł,
2. Prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji – rok 2018 – kwota 12 200 zł, rok 2019 – kwota
10 000 zł.
3. Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach – rok 2018 – kwota 0 zł, rok 2019  - kwota 10 000 zł.
    
    Informacje na temat konkursu udzielane będą pod numerami telefonów : 81 466 -30-83 i 81 466-53-99 i adresem mailowym: don@mopr.lublin.eu.

Źródło: Gmina Lublin

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama