Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Głosuję w budżecie obywatelskim! III

Reklama
Nabór od 06.08.2019 do 27.08.2019 16:00
Centrum Komunikacji Społecznej
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 50 tys. PLN
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Głosuję w budżecie obywatelskim! III .

Działania mogą być sprofilowane pod kątem:

 1. jednej lub kilku grup mieszkańców, np.: ze względu na wiek, status społeczno – ekonomiczny, miejsce zamieszkania, niepełnosprawności, sposób korzystania

z miasta (rodzice z małymi dziećmi, osoby niekorzystające z komunikacji miejskiej itp.);

 1. obszaru działania (preferowane będą oferty, które będą wykraczać poza teren jednej dzielnicy).

 

Działania mogą polegać na:

 1. organizacji spotkań informacyjnych, warsztatów i innych form na temat budżetu obywatelskiego, wyjaśnienia sposobu głosowania, zachęcanie do zapoznania się ze zgłoszonymi projektami i do wzięcia udziału w głosowaniu;
 2. wsparciu mieszkańców w uczestnictwie w budżecie obywatelskim na etapie głosowania na projekty;
 3. przygotowaniu i dystrybucji materiałów promujących budżet obywatelski i zachęcający mieszkańców do głosowania;
 4. akcjach niestandardowych w przestrzeni miejskiej lub w Internecie zachęcających do udziału w głosowaniu.

 

Oferent w ramach oferty powinien przedstawić zakres realizacji powyższych wskaźników odnosząc się do skali działania, które proponuje.

 

Oferty powinny zakładać działania w więcej niż jednej dzielnicy, uwzględnią możliwość zapoznania się mieszkańców ze zgłoszonymi projektami ogólnomiejskimi i dzielnicowymi oraz zakładające działania, które nie są prowadzone przez m.st. Warszawa na danym obszarze. Oferent powinien przedstawić preferowany obszar działania, jednak Komisja oceniająca oferty zastrzega sobie możliwość zmiany dzielnicy w  uzasadnionych przypadkach.

 

Przy ocenie ofert w postępowaniu konkursowym Komisja zwróci szczególną uwagę na:

 1. zgodność oferty z niniejszym ogłoszeniem konkursowym – adekwatność zaproponowanych działań do celu zadania konkursowego;
 2. uzasadnienie wybrania dzielnicy/dzielnic oraz grup społecznych, do których będą skierowane działania;
 3. opis formuły spotkań, metod pracy z mieszkańcami, sposobów dotarcia i kanałów promocyjno-informacyjnych na temat realizacji zadania;
 4. uwzględnienie w ofercie informacji o potencjalnych partnerach: formalnych
  i nieformalnych grupach, lokalnych organizacji pozarządowych, lokalnych instytucjach (domach kultury, bibliotekach, ośrodkach pomocy społecznej, lokalnych firmach i innych) i miejscu/miejscach organizacji spotkań, wraz z opisem dotychczasowych doświadczeń we współpracy lub planów na nawiązanie współpracy;
 5. sposób stosowania standardów współpracy z wolontariuszami (w przypadku współpracy z wolontariuszami podczas realizacji zadania);
 6. dostosowanie metod upowszechniania wiedzy na temat budżetu obywatelskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych (przede wszystkim niepełnosprawnych słuchowo oraz wzrokowo);
 7. doświadczenie w realizacji przedsięwzięć wspierających aktywność społeczną
  i obywatelską mieszkańców;
 8. posiadanie wyspecjalizowanej merytorycznie i doświadczonej kadry.

 

W ramach realizacji zadania wyłonieni oferenci zobowiązani będą do:

 1. udziału na początku realizacji zadania w spotkaniu na temat budżetu obywatelskiego organizowanego przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy;
 2. stałej partnerskiej współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przy realizacji zadania, m.in. poprzez udział w regularnych spotkaniach w trakcie realizacji zadania;
 3. wykonania podczas prowadzonych działań fotografii oraz przekazania ich wraz ze zgodą na rozpowszechnianie wizerunku osób utrwalonych na fotografiach Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy;
 4. korzystania z oficjalnej identyfikacji wizualnej stworzonej na potrzeby przeprowadzenia budżetu obywatelskiego w m.st. Warszawie na rok 2020 (w ramach potrzeb);
 5. postępowania zgodnie z wytycznymi wynikającymi z ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. 2016.862, 1948 oraz 106), w szczególności Wykonawca zapewni, że będą realizowane obowiązki wynikające z ww. ustawy - w przypadku współpracy z małoletnimi podczas realizacji zadania. W umowie zawarte zostaną zapisy o następującej treści:

 

Obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym:

 • Zleceniobiorca oświadcza, że znana mu jest treść ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. 2018 r. poz. 405 z późn. zm.) oraz obowiązki z niej wynikające, jak również sankcje związane z ich niedopełnieniem.
 • Przed dopuszczeniem do realizacji zadań wynikających z umowy w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi Zleceniobiorca zweryfikuje  osoby biorące udział przy wykonywaniu ww. czynności  pod kątem ich figurowania w  Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem).
 • Przy wykonywaniu umowy, w w/w zakresie nie będą brały udziału osoby, które: 

- widnieją w Rejestrze lub,

- nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub,

- co do których Zleceniobiorca powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne o których mowa w art. 2 ww. ustawy.

 

 1. w przypadku współpracy z wolontariuszami podczas realizacji zadania:
 • stosowania standardów współpracy z wolontariuszami, o których mowa w projekcie „Ochotnicy warszawscy” (dostępnym na stronie www.ochotnicy.waw.pl) oraz w ofercie wykazać jak będą stosowane;
 • udziału osoby zajmującej się współpracą z wolontariuszami w spotkaniu informacyjnym nt. projektu „Ochotnicy warszawscy” i standardów pracy z wolontariuszami (spotkanie zostanie zorganizowane przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy);
 • umieszczenia oferty/informacji o rekrutacji wolontariuszy na portalu „Ochotnicy warszawscy” (w przypadku prowadzenia rekrutacji podczas realizacji zadania);
 • przygotowywania i przekazania do Zespołu ds. wolontariatu działającego w Centrum Komunikacji Społecznej treści informacyjnych nt. podejmowanej współpracy z wolontariuszami w celu publikacji na portalu internetowym projektu „Ochotnicy warszawscy (minimum raz w trakcie realizacji działania);
 1. przygotowania oraz przekazania Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy raportu zawierającego w szczególności informacje o:
 • danych statystycznych (np.: liczbie uczestników, ich szacowanym wieku, płci, liczbie osób biorących aktywny udział w projekcie itp.);
 • przygotowania rekomendacji dotyczących dalszej promocji narzędzi partycypacji wśród mieszkańców Warszawy, które będą  wykorzystywane i rozpowszechnianie przez m.st. Warszawa oraz włączaniu mieszkańców w budżet obywatelski.  

 

Część materiałów informacyjno-edukacyjnych (broszury i ulotki o budżecie obywatelskim) będzie zapewniona przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. 

 

W ofercie należy uwzględnić harmonogram realizacji budżetu obywatelskiego w Warszawie na rok 2020, przy czym ostateczna lista projektów poddana pod głosowanie będzie znana 30 sierpnia 2019 r., zaś głosowanie na projekty odbywa się od 6 do 23 września 2019 r.

 

W trakcie realizacji zadania niedopuszczalne jest zachęcanie do głosowania na konkretne projekty.

 

Materiały powstałe w ramach realizacji zadania:

 • Wybrany podmiot zostanie zobowiązany/Wybrane podmioty zostaną zobowiązane do przekazania m.st. Warszawie praw autorskich do wszystkich materiałów stworzonych w ramach wykonywania zadania oraz do udzielenia m.st. Warszawie upoważnienia do wykonywania osobistych praw autorskich do wymienionych powyżej materiałów wraz z możliwością udzielania dalszego upoważniania osobom trzecim. Po zakończeniu realizacji zadania m.st. Warszawa może udzielić licencji na korzystanie z tych materiałów;
 • m.st. Warszawa zastrzega sobie prawo do korzystania z materiałów powstałych
  w ramach realizacji zadania na zasadach określonych w umowie.

 

W konkursie może zostać wyłonionych kilka podmiotów.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama