Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Otwarty konkurs ofert nr 84/2019 na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na...

Reklama
Otwarty konkurs ofert nr 84/2019 na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na powierzenie realizacji zadania miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
Nabór od 06.08.2019 do 27.08.2019 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 50 tys. PLN
Seniorzy
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 84/2019 na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na powierzenie realizacji zadania miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Otwarty konkurs ofert nr 84/2019 na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na powierzenie realizacji zadania miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym- Mikrogranty dla seniorów, w tym działania aktywizujące i integrujące środowisko senioralne oraz inicjatywy międzypokoleniowe.

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu - organizacji pozarządowej zwanej dalej Operatorem, który przeprowadzi procedurę programu Mikrograntów dla seniorów w 2019 roku,
w tym: nabór ofert w konkursie Mikrograntów dla Seniorów, będzie wspierał potencjalnych realizatorów mikrograntów, przekaże dofinansowanie realizatorom mikrograntów oraz pomoże
w realizacji i rozliczeniu dofinansowanych ofert.

Ogłoszenie konkursu na mikrogranty określa się maksymalnie od 7 października 2019 r. do
15 listopada 2019 r. w sposób ciągły. Przy czym nabór ofert na mikrogranty trwać musi minimum 21 dni.

Mikrogranty dla Seniorów to dotacje na działania integracyjno-aktywizujące środowisko osób starszych oraz inicjatywy międzypokoleniowe, które realizowane są przez grupy nieformalne (co najmniej 3-osobowe) seniorów i seniorek, mieszkających w Poznaniu.

Celem programu Mikrogranty dla seniorów jest wsparcie aktywności społecznej seniorów (osób
w wieku 60 lat i więcej), poprzez umożliwienie realizacji działań grupom nieformalnym (w tym także
z klubów seniora) oraz podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej.

Projekty muszą być realizowane na terenie miasta Poznania oraz na rzecz mieszkańców miasta Poznania.

Zadania Operatora

Operator zadania zobowiązany jest do:

 1. ścisłej współpracy z przedstawicielem Zleceniodawcy oraz Centrum Inicjatyw Senioralnych,
 2. do organizacji i ogłoszenia co najmniej jednego naboru wniosków w ramach konkursu Mikrogranty dla Seniorów, w tym:
 1. opracowanie dokumentacji konkursowej: 
 • regulamin konkursu wraz z procedurą monitoringu realizacji mikrograntów, 
 • regulamin wyboru członków i prac komisji konkursowej oceniającej złożone oferty,
  z zastrzeżeniem, że w pracach komisji ma brać udział co najmniej jeden przedstawiciel Prezydenta Miasta Poznania,
 •  formularz oceny wniosków,
 • wzoru oferty, umowy oraz sprawozdania z realizacji projektów (zaleca się opracowanie uproszczonego wzoru oferty i sprawozdania),
 •  wzór porozumienia w sprawie utworzenia grupy nieformalnej,

        b) przedłożenie Zleceniodawcy ww. projektów w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia realizacji zadania celem zatwierdzenia

 1. prowadzenia punktu informacyjno-doradczego w zakresie przygotowania ofert, w okresie składania ofert oraz realizacji projektów,
 2. promocji konkursu na każdym etapie jego realizacji , w tym promocji realizowanych projektów w ramach mikrodotacji,
 3. usług konsultacyjnych dla realizatorów mikrograntów poprzez m.in. szkolenia, dyżury doradcze, pomoc w przygotowaniu wniosku o mikrogrant i sprawozdania z realizacji. Doradztwo winno być udokumentowane;
 4. przeznaczenia środków finansowych na mikrogranty, które powinny stanowić minimum 70% całej kwoty dofinansowania, natomiast maksymalnie 30% dotacji można wykorzystać na obsługę projektu;
 5. zastrzeżenia w regulaminie informacji, iż maksymalna wysokość dofinansowania jednego mikrograntu wynosi: 1 500 złotych (słownie: tysiąc pięćset złotych);
 6. podpisywania umów na realizację projektów;
 7. podania do wiadomości publicznej informacji o przyznanych mikrograntach na własnej stronie internetowej;
 8. przekazywania na bieżąco przedstawicielowi Zleceniodawcy oraz do Centrum Inicjatyw Senioralnych informacji o planowanych wydarzeniach. Jednocześnie, w sytuacji zadeklarowania w ofercie o mikrogrant współpracy/partnerstwa z Centrum Inicjatyw Senioralnych konieczne jest załączenie do składanej dokumentacji dokumentu potwierdzającego ww. deklarację;
 9. monitoringu merytoryczno-finansowego realizacji dofinansowanych projektów;
 10. rozliczenia realizatorów dofinansowanych mikrograntów;
 11. przeprowadzenia ewaluacji z realizacji zadania i opracowania raportu, który należy złożyć Zleceniodawcy wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadania.

Rezultaty do osiągnięcia (minimum) to m.in.:

 1. ogłoszony 1 konkurs na mikrodotacje,
 2. 30 godzin doradztwa dla realizatorów mikrograntów,
 3. minimum 1 spotkanie wszystkich grup, które otrzymały mikrogranty w ramach budowania sieci,
 4. minimum 23 przyznane mikrogranty,
 5. raport z ewaluacji.

Cele i zakres zadań możliwych do realizacji w ramach mikrograntów

W ramach konkursu mikrograntów przewidziane powinno być wsparcie działań, które:

 • posłużą stymulowaniu aktywności społeczności senioralnej,
 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z potrzeb danej społeczności,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców tj. seniorów,
 • mają charakter międzypokoleniowy.

 

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama