Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Konkurs MZ: Realizacja zadania z zakresu zdrowia publicznego

Reklama
Nabór od 31.07.2019 do 14.08.2019 23:59
Ministerstwo Zdrowia
Łączny budżet 2,5 mln PLN
Do 99% dofinansowania
Dotacje do 2,5 mln PLN
Minister Zdrowia ogłasza konkurs wniosków na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: Realizacja kampanii społecznej upowszechniającej wiedzę na temat szkodliwości narażenia na dym tytoniowy oraz palenia elektronicznych papierosów przez ogół społeczeństwa, a w szczególności przez osoby młode poniżej18 roku życia.

Na podstawie art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1492, z późn. zm.) oraz art. 88 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U z 2016 r. poz. 471 z poźn. zm.), a także rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2017 r. w sprawie uzyskania dofinansowania realizacji zadań ze środków Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych (Dz. U. poz. 2029), Minister Zdrowia ogłasza konkurs wniosków na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: Realizacja kampanii społecznej upowszechniającej wiedzę na temat szkodliwości narażenia na dym tytoniowy oraz palenia elektronicznych papierosów przez ogół społeczeństwa, a w szczególności przez osoby młode poniżej18 roku życia wpisującego się w realizację Celu Operacyjnego 2, programu pn.: Program zwalczania następstw zdrowotnych używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych w ramach Narodowego Programu Zdrowia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. poz. 1492).

Wnioskodawcami mogą być podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o naborze wniosków.

Przedmiotem konkursu jest wybór jednego Realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na przygotowaniu szczegółowej koncepcji oraz realizacji ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej ograniczającej problem narażenia na dym tytoniowy i palenia elektronicznych papierosów, w szczególności przez osoby młode poniżej 18 roku życia. W ramach realizacji zadania oczekuje się realizacji kampanii społecznej, o zasięgu krajowym, zwiększającej wiedzę i świadomość na temat zagrożeń dotyczących szkodliwości palenia, w szczególności negatywnych skutków biernego palenia oraz szkodliwości palenia elektronicznych papierosów. Działania powinny obejmować inicjatywy kierowane do ogółu społeczeństwa, w tym przede wszystkim bezpośrednio do osób młodych poniżej 18 roku życia oraz także do przedstawicieli mediów, którzy mają wpływ na edukację i profilaktykę przez właściwe informowanie społeczeństwa.

Prawidłowo przygotowany i wypełniony wniosek należy złożyć za pośrednictwem ePUAPw nieprzekraczalnym terminie do końca dnia 14 sierpnia 2019 r.tj. do godziny 23:59.Dokładny adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Ministerstwa Zdrowia, właściwej do złożenia wniosku oraz korespondencji w trakcie postępowania konkursowego to/8tk37sxx6h/konkursy.W przypadku braku możliwości przekazania wniosku na ww. skrzynkę (brak wyświetlenia skrytki dedykowanej konkursom) możliwe jest złożenie wniosku oraz prowadzenie korespondencji za pośrednictwem ogólnej skrzynki podawczej Ministerstwa Zdrowia (dokładny adres /8tk37sxx6h/SkrytkaESP). Więcej informacji o elektronicznym załatwianiu spraw poprzez serwis ePUAP dostępne jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/serwis-epuap.

19O zachowaniu terminu decyduje dzień wpływu wniosku na adres skrzynki ePUAP Ministerstwa Zdrowia właściwej do złożenia wniosku i korespondencji w trakcie postępowania konkursowego. Za dzień złożenia wniosku w ogłaszanym konkursie uznawana jest data doręczenia dokumentów do urzędu widniejąca na Urzędowym Poświadczeniu Przedłożenia. Wniosku, które wpłyną po upływie ww. terminu, tj. z datą późniejszą niż14 sierpnia 2019 r. podlegają odrzuceniu, od którego nie przysługuje odwołanie i nie będą rozpatrywane.

NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO WNIOSKU PRZEZ WNIOSKODAWCĄ!

W przypadku, jeżeli Wnioskodawca złoży w ramach tego samego postępowania konkursowego więcej niż jeden wniosek ocenie podlegać będzie tylko wniosek, który został złożony jako pierwszy.

Jeżeli Wnioskodawca stwierdził, iż złożony wniosek zawiera błędy ich usunięcie jest możliwe wyłącznie w przypadku stwierdzenia takiej konieczności przez Komisję Konkursową.

Reklama