Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; Zadanie nr 1: Nauka pływania dla uczniów klas drugich szkół...

Reklama
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; Zadanie nr 1: Nauka pływania dla uczniów klas drugich szkół podstawowych Gminy Jarocin w roku 2019
Nabór od 01.08.2019 do 22.08.2019 23:59
Wydział Kultury
Łączny budżet 85 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 85 tys. PLN
Dzieci
Gmina Jarocin, Wydział Kultury ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ Zadanie nr 1: Nauka pływania dla uczniów klas drugich szkół podstawowych Gminy Jarocin w roku 2019.

 

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację

Lp.

Nazwa zadania publicznego

Poniesione wydatki w roku ubiegłym

Planowane wydatki
w roku bieżącym

1.

Nauka pływania dla uczniów klas drugich szkół podstawowych Gminy Jarocin w roku 2019

170.000,00 zł

85.000,00 zł

 

Cel zadania

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom działającym w sferze działalności pożytku publicznego realizacji zadania publicznego Gminy Jarocin, zmierzającego do pełniejszego zaspokajania potrzeb dzieci klas drugich szkół podstawowych Gminy Jarocin, tj. nauki pływania. Celem zadania jest oswojenie dzieci ze środowiskiem wodnym, zdobycie podstawowych umiejętności w pływaniu oraz stworzenie optymalnych warunków do opanowania technik pływania a także pobudzanie potrzeb aktywności ruchowej.

Wymagane są następujące załączniki do oferty, które należy złożyć w formie papierowej wraz z wydrukowanym potwierdzeniem złożenia oferty:

1) kopia statutu organizacji potwierdzona za zgodność z oryginałem,

2) w przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym- potwierdza za zgodność z oryginałem kopie aktualnego wyciągu z innego rejestru
lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający osobowość prawną oferenta.
Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

Termin i warunki realizacji zadania;

1. Termin realizacji zadania: od 09.09.2019 r. do 13.12.2019 r.

2. Termin wydatkowania środków przekazanych oferentowi w ramach dotacji na realizację zadania publicznego od 09.09.2019 r. do 13.12.2019 r.

3. Forma zlecenia: powierzenie, maksymalna kwota wnioskowanej dotacji 85.000,00 zł
 

Inne warunki realizacji zadania:
oferent zobowiązany jest wypełnić w całości pkt. III. 5 i III.6 Oferty, tj. „Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego” oraz „ Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”.
 

Termin składania ofert

1.Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy www.witkac.pl w terminie do 22.08.2019 r.

2.Wygenerowane w systemie, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać
i złożyć (pocztą lub osobiście) w Urzędzie Miejskim w Jarocinie, ul. Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze od daty zakończenia naboru ofert za pomocą platformy www.witkac.pl, tj. 27.08.2019 r. godz. 16:00.

3.W przypadku potwierdzenia złożenia oferty przesyłanego pocztą lub kurierem decyduje data wpłynięcia przesyłki do Urzędu Miejskiego w Jarocinie, ul. Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin.

 

Kryteria szczegółowe wyboru oferty

Maksymalna liczba punktów

 

 

Kwalifikacje kadry biorącej udział przy realizacji zadania (wykształcenie, doświadczenie).

25

 

 

Doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach, w tym poziom realizacji zleconych zadań w latach poprzednich.

33

 

 

Wartość merytoryczna projektu:

 1. przydatność i adekwatność działań: 0-3 pkt.
 2. dostosowanie metod do potrzeb adresatów: 0-5 pkt.
 3. spójność działań: 0-5 pkt.

13

 

 

Adekwatność wskazanych rezultatów do planowanych działań oraz sposobu ich mierzenia:

 1. wskazanie konkretnych i mierzalnych rezultatów zadania (ilościowe i jakościowe): 0-5 pkt.
 2. realność osiągnięcia zakładanych rezultatów ilościowych i jakościowych: 0-5 pkt.
 3. trwałość rezultatów po zakończeniu realizacji zadania: 0-3 pkt.
 4. wskazanie w jakim stopniu założone rezultaty przyczynią się do osiągnięcia celu projektu: 0-3 pkt.

16

 

 

Kalkulacja kosztów: zgodność budżetu z planowanymi działaniami, zasadność i realność kosztów w oparciu o merytoryczną część oferty:

 1. budżet jest realny w stosunku do zadania (w tym liczby beneficjantów), nie jest zawyżony/zaniżony 0-2 pkt.
 2. wszystkie wydatki są konieczne i uzasadnione w części merytorycznej oferty 0-3 pkt.
 3. wszystkie koszty są kwalifikowane 0-2 pkt.
 4. poszczególne pozycje kosztorysu są dostatecznie opisane i skalkulowane w sposób umożliwiający analizę kosztów jednostkowych 0-3 pkt.

10

 

 

Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych (rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków):

 1. ocena negatywna - 0 pkt.
 2. ocena neutralna - dla oferentów, którzy dotychczas nie otrzymały lub nie rozliczały się ze środków otrzymanych z budżetu Gminy Jarocin - 2 pkt.
 3. ocena pozytywna - 3 pkt.

3

 

 

 

 

Pozostałe informacje są zawarte w ogłoszeniu konkursowym dostępnym pod wskazanym niżej  linkiem.

Źródło: Gmina Jarocin

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama