Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Utworzenie i prowadzenie dwóch placówek wsparcia dziennego dla łącznie 120 dzieci w wieku 6-18 lat...

Reklama
Utworzenie i prowadzenie dwóch placówek wsparcia dziennego dla łącznie 120 dzieci w wieku 6-18 lat na terenie Gminy Miasta Toruń
Nabór od 31.07.2019 do 21.08.2019 23:59
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
Łączny budżet 205,2 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Torunia, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Utworzenie i prowadzenie dwóch placówek wsparcia dziennego dla łącznie 120 dzieci w wieku 6-18 lat na terenie Gminy Miasta Toruń (po 60 dzieci każda) w związku z realizacją projektu „W rodzinie siła!” w ramach Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wsparcie realizacji w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2020r. zadania polegającego na utworzeniu i prowadzeniu dwóch placówek wsparcia dziennego dla łącznie 120 dzieci w wieku 6-18 lat na terenie Gminy Miasta Toruń (po 60 dzieci każda).

Utworzenie i prowadzenie dwóch placówek wsparcia dziennego dla łącznie 120 dzieci – po 60 dzieci w każdej placówce. Placówka wsparcia dziennego powinna być prowadzona w formie opiekuńczej, w tym koła zainteresowań, świetlicy, klubu i ogniska wychowawczego, zapewniającej dziecku:

 1. opiekę i wychowanie;
 2. pomoc w nauce;
 3. organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.
 1. Program zajęć w placówkach wsparcia dziennego powinien zawierać również elementy rekreacji ruchowej.
 2. Placówka wsparcia dziennego powinna prowadzić działalność całoroczną, bez przerw wakacyjnych i feryjnych, we wszystkie dni robocze, przez co najmniej 4 godziny dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci i rodziców.
 3. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego powinno odbywać się zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym szczególnie w zakresie:
 1. posiadania odpowiedniej bazy lokalowej (wymagane jest zezwolenie Prezydenta Miasta Torunia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego);
 2. zatrudnionej kadry do realizacji zadania;
 3. prowadzonej dokumentacji;
 4. liczby dzieci przebywających jednocześnie w placówce wsparcia dziennego oraz pod opieką jednego wychowawcy.
 1. W przypadku wyboru ofert, realizacja zadania nastąpi w trybie wsparciawykonania zadania.
 2. W otwartym konkursie ofert mogą zostać wybrane dwie oferty.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama