Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Świadczenie usług opiekuńczych wykonywanych w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki

Reklama
Nabór od 31.07.2019 do 21.08.2019 11:00
Miejski Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
Łączny budżet 15,223 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Chorzy, Niepełnosprawni
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych wykonywanych w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki zamieszkałych na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny, Dzielnicy XV Mistrzejowice, Dzielnicy XVI Bieńczyce, Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie, Dzielnicy XVIII Nowa Huta Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 1 października 2019 r. do 30 września 2023 r.

Tytuł zadania publicznego:

Realizacja usług opiekuńczych w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych oraz w zakresie podstawowej pielęgnacji dla osób wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania na terenie Obszaru IV Gminy Miejskiej Kraków obejmującego Dzielnicy XIV Czyżyny, Dzielnicy XV Mistrzejowice, Dzielnicy XVI Bieńczyce, Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie, Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Komórka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację przedmiotowego zadania wynosi:

15 223 360,00 zł (słownie: piętnaście milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100), w tym:

1) w okresie od 1 października 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku – 951 460,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych 00/100);

2) w 2020 roku – 3 805 840,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset pięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych 00/100);

3) w 2021 roku – 3 805 840,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset pięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych 00/100);

4) w 2022 roku – 3 805 840,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset pięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych 00/100);

5) w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 30 września 2023 roku – 2 854 380,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100).

Termin realizacji zadania: od 1 października 2019 r. do 30 września 2023 r.

Miejsce realizacji zadania: Gmina Miejska Kraków.

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego:

Gmina Miejska Kraków, w 2018 r., na realizację przedmiotowego zadania publicznego przeznaczyła środki finansowe w wysokości 16 312 962,13 zł. W 2019 r. na realizację zadania przekazano kwotę: 11 084 123,61 zł.

Organizacja pozarządowa zainteresowana udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestruje się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzy Profil Organizacji.

Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.

Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 21.08.2019 r. o godzinie 11:00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Józefińska 14, Dziennik Podawaczy, z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta/oferentów oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Józefińska 14, Dziennik Podawczy) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama