Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Realizacja zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Szczecina, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł...

Reklama
Realizacja zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Szczecina, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych
Nabór od 26.07.2019 do 19.08.2019 16:00
Urząd Miasta Szczecina
Łączny budżet 132,761 tys. PLN
Do 30% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Seniorzy
Prezydent Miasta Szczecina ogłosił otwarty konkurs ofert kierowany do organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego określonych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

1. Nazwa zdania:

„Realizacja zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Szczecina, opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych.”

2. Cel zadania: Zadanie realizuje Strategię Rozwoju Szczecina 2025 i pozostaje w zgodzie z celem strategicznym III – miasto o wysokim kapitale intelektualnym.

Celem zadania będzie przygotowanie i realizacji projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których oferenci pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. Przez „źródła zewnętrzne” należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z Gminą Miasto Szczecin ani z Oferentem składającym wniosek o dofinansowanie w niniejszym konkursie. Źródłami zewnętrznymi finansowania projektów mogą być np. fundusze europejskie, programy ministerialne, środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a także środki z innych jednostek samorządu terytorialnego itp.

Priorytetem w konkursie na 2019 rok jest realizacja projektów, których celem będą działania na rzecz środowiska seniorów w Szczecinie oraz podejmowanie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego wśród osób do 30 roku życia, a także realizacja projektów, wzmacniających relacje polsko-skandynawskie lub polsko-niemieckie.

3. Adresaci zadania: mieszkańcy Gminy Miasto Szczecin

4. Rodzaj zadania:

zadania publiczne określone w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 4 ust. 1 pkt 1 -33 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), których finansowanie będzie zapewnione w części ze źródeł zewnętrznych.

5. Tryb zlecenia realizacji zadania: *przedmiotem konkursu jest* wsparcie realizacji zadania,zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

6. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Maksymalna wysokość środków Gminy Miasto Szczecin przeznaczonych na realizację zadania wynosi 132.761,20 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden złotych 20/100). Prezydent zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednej oferty przy rozdziale w/w środków. Środki przyznane w formie dotacji w 2019 roku musza zostać wykorzystane do dnia 31 grudnia 2019 roku. Za wkład własny przyjmuje się środki finansowe oraz wkład osobowy (w tym praca społeczna członków i wolontariuszy).

Oferenci deklarujący finansowy wkład z innych źródeł (poza środkami finansowymi własnymi) winny go odpowiednio udokumentować (np. umowa z innym urzędem lub instytucją publiczną, pisemna decyzja instytucji grantodawczej o przyznaniu dotacji lub oświadczenie) wraz z podpisami osób uprawnionymi do reprezentowania podmiotu

W przypadku przyznania mniejszej kwoty niż wnioskowana, podmiot dokonuje stosownie do przyznanej kwoty, aktualizacji kosztorysu i (lub) harmonogramu oraz (lub) opisu poszczególnych działań albo wycofuje swoją ofertę, przy czym w zaktualizowanym kosztorysie proporcje procentowe środków własnych ogółem (środki finansowe własne, środki finansowe z innych źródeł i wkład osobowy) w odniesieniu do przyznanej dotacji nie powinny być niższe niż zadeklarowane w ofercie złożonej w otwartym konkursie ofert. Niezrealizowanie przez oferenta (-ów) deklarowanych środków własnych, środków finansowych pochodzących z innych źródeł oraz wkładu osobowego skutkuje żądaniem Gminy Miasto Szczecin zwrotu części dotacji w wysokości zgodnej z zaproponowanym przez oferenta (-ów) procentowym podziałem środków pochodzących z dotacji oraz ze środków i wkładów zaproponowanych w ofercie lub zaktualizowanym kosztorysie, z zastrzeżeniem zapisów zawartych w umowie.

Oferty opatrzone numerem konkursu należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (sala nr 62, parter) lub w Filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40, 70-783 Szczecin, w terminie do dnia 19 sierpnia 2019 roku (pod uwagę brana będzie data złożenia oferty potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu. W przypadku złożenia oferty przesłanej pocztą lub kurierem decyduje data wpłynięcia przesyłki do kancelarii Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin). Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Oferenci uczestniczący w konkursie zobowiązani są do podania adresu mailowego do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty w celu skutecznego poinformowania o stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych omyłkach. W przypadku braku adresu mailowego oferent zobowiązany jest podać numer telefonu.

Reklama