Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Przygotowanie i realizacja programu animacji społecznej w procesie rewitalizacji

Reklama
Nabór od 25.07.2019 do 16.08.2019 16:00
Urząd Miasta Szczecina
Łączny budżet 60 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Szczecina ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji.

Nazwa zadania.

Przygotowanie i realizacja programu animacji społecznej w procesie rewitalizacji w ramach projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych, na kwotę mniejszą niż maksymalna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania.

Rodzaj zadania.

Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji programu animacji społecznej w procesie rewitalizacji w ramach realizacji projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”, realizowanego ze wsparciem ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Cel strategiczny I. Szczecin – miasto wysokiej jakości życia

Cel operacyjny I.2. Rewitalizacji i rozwój przestrzeni miejskiej

Cel. Strategiczny III. Szczecin – miasto o wysokim kapitale intelektualnym

Cel operacyjny III.1. Budowanie kapitał społecznego szczecinian, wzrost zaufania między ludźmi, poprawa relacji Miasto-Obywatel oraz pobudzenie aktywności społecznej

Cele zadania:

 • ­ wzrost integracji mieszkańców i poczucia tożsamości lokalnej,
 • ­ otwarcie się społeczności lokalnych na działania w sferze społecznej, kultury, sztuki, edukacji, sportu, ochrony środowiska itp., zwiększenie uczestnictwa w tych działaniach, budowanie postaw kreatywnych,
 • ­ zwiększenie aktywności dzieci i młodzieży oraz osób starszych,
 • ­ zwiększenie aktywizacji społeczno-gospodarczej i edukacji mieszkańców i przedsiębiorców,
 • ­ integracja społeczna osób zamieszkałych na obszarze śródmieścia i ożywienie więzi społecznych ze szczególnym uwzględnieniem osób narażonych na marginalizację, inicjowanie współpracy mieszkańców na rzecz dobra wspólnego,
 • ­ aktywizacja społeczeństwa lokalnego poprzez organizację i wsparcie działań samopomocowych, budowanie partnerstwa instytucji, osób i organizacji dla diagnozowania i rozwiązywania lokalnych problemów.
 • Oczekuje się, że Organizacja, której zostanie zlecone zadanie przedstawi w ofercie program animacji społecznej mieszkańców obszaru rewitalizacji, tj. osiedla Centrum, Śródmieście-Zachód i Turzyn, w szczególności mieszkańców kwartałów zabudowy mieszkaniowej przy Alei Wojska Polskiego na odcinku od Placu Zwycięstwa do Placu Szarych Szeregów, z określeniem sposobu realizacji programu –
 • atrakcyjnego, adekwatnego do celów zadania i odpowiedniego dla danej grupy wiekowej (dzieci, młodzież, osoby dorosłe, osoby starsze).

Zadanie ma być ukierunkowane na dostosowane do różnych grup wiekowych (z podziałem na dzieci, młodzież, osoby dorosłe, osoby starsze) tematyki zajęć sportowych i rekreacyjnych.

Możliwe jest zorganizowanie wydarzeń w przestrzeni publicznej lub w lokalu – o odpowiedniej powierzchni dla przewidywanej liczby osób, na obszarze rewitalizacji.

Program animacji w szczególności powinien zawierać:

 • ­ opis planowanych działań,
 • ­ uzasadnienie potrzeby realizacji planowanych działań,
 • ­ planowane rezultaty,
 • ­ harmonogram działań,
 • ­ przewidywane miejsce/a realizacji,
 • ­ zakładaną liczbę uczestników,
 • ­ określenie sposobu zaangażowania uczestników w planowane działania,
 • ­ zakładane partnerstwo,
 • ­ sposób promocji i informacji o planowanych działaniach,
 • ­ itp.

Oczekuje się zorganizowania co najmniej czterech wydarzeń/działań/aktywności dla mieszkańców obszaru rewitalizacji w formie zaproponowanej przez Organizację w ofercie. Temat i sposób realizacji wydarzeń to zajęcia sportowe i rekreacyjne dostosowane do 4 głównych grup wiekowych (dzieci, młodzież, osoby dorosłe, osoby starsze). Terminy organizacji wydarzeń muszą obejmować zarówno godziny poranne jak i popołudniowe, w tym co najmniej jedno wydarzenie weekendowe. Preferowane będą projekty realizowane w partnerstwie. Nie dopuszcza się pobierania opłat za udział w jakichkolwiek wydarzeniach organizowanych w ramach niniejszego zadania.

Zleceniodawca oczekuje współpracy między Organizacją, której zostanie zlecone niniejsze zadanie, a Organizacją która prowadzi punkt konsultacyjny Gminy Miasta Szczecin związany z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie” w budynku przy ul. Królowej Jadwigi 44b, tj. Stowarzyszeniem Edukacyjno-Artystycznym „Oswajanie sztuki”, w zakresie promocji i informacji o planowanych wydarzeniach.

Oczekuje się od Organizacji przygotowywania komunikatów na stronę internetową: http://wojskapolskiego.szczecin.eu/, związaną z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”, w zakresie organizowanych wydarzeń.

Zleceniodawca oczekuje przygotowania raportu/relacji z realizacji zadania, zawierającego wnioski Wykonawcy na temat m.in. postaw/opinii uczestników wobec prowadzonych aktywności, oczekiwań/preferencji/potrzeb mieszkańców względem kolejnych działań.

Środki przyznane w formie dotacji należy wykorzystać do dnia 06 września 2019 roku. Za wkład własny przyjmuje się środki finansowe albo wkład osobowy (w tym praca społeczna członków i wolontariuszy). Organizacje deklarujące finansowy wkład z innych źródeł (poza środkami finansowymi własnymi) winny go odpowiednio udokumentować (np. umowa z innym urzędem lub instytucją publiczną, pisemna decyzja instytucji grantodawczej o przyznaniu dotacji, umowa ze sponsorem). Niezrealizowanie przez Organizację deklarowanych środków własnych, środków finansowych pochodzących z innych źródeł oraz wkładu osobowego skutkuje żądaniem Gminy Miasto Szczecin zwrotu części dotacji w wysokości zgodnej z zaproponowanym przez Organizację procentowym podziałem środków pochodzących z dotacji oraz ze środków i wkładów zaproponowanych w ofercie.

Oferty opatrzone numerem Konkursu należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do dnia 16 sierpnia 2019 roku. Będzie brana pod uwagę data złożenia oferty potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

Organizacje uczestniczące w konkursie zobowiązane są do podania adresu mailowego do osoby upoważnionej o składania wyjaśnień dotyczących oferty w celu skutecznego poinformowania o stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych omyłkach. W przypadku braku adresu mailowego Organizacja zobowiązana jest podać numer telefonu.

Reklama