Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Trzeci otwarty konkurs ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł...

Reklama
Trzeci otwarty konkurs ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk w 2019 roku
Nabór od 30.07.2019 do 22.08.2019 23:59
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Łączny budżet 40 tys. PLN
Do 50% dofinansowania
Dotacje do 10 tys. PLN
Urząd Miejski w Suwałkach, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Trzeci otwarty konkurs ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk w 2019 roku.

1. W zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, wspierane będą następujące zadania publiczne w zakresie:

a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

b) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

c) przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej;

d) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

e) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

f) w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego;

g) turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;

h) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

i) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

j) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

k) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

l) rewitalizacji.

3. Zadanie musi być realizowane przez organizacje zarejestrowane w Suwałkach i prowadzące działalność na rzecz mieszkańców Suwałk.

4. Kwota dofinansowania może stanowić do 100 procent wkładu własnego zgodnie z zasadami konkursów dotacyjnych finansowanych ze źródeł zewnętrznych, nie może jednak być wyższa niż 10 tys. zł.

5. Kwota dofinansowania nie może przekraczać 50% całkowitej wartości zadania.

6. Do Oferty należy obowiązkowo dołączyć też skany:

a) kopię umowy o finansowe wsparcie realizacji projektu ze środków pochodzących spoza budżetu Miasta Suwałk wraz z wnioskiem/ofertą o dofinansowanie;

b) oświadczenie o nieuzyskaniu i nieubieganiu się o wsparcie na realizację przedmiotowego zadania z innych środków budżetowych Miasta Suwałk, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;

c) umowę partnerską lub oświadczenie w przypadku projektów z udziałem partnera (o ile dotyczy).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama