Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Trzeci otwarty konkurs ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł...

Reklama
Trzeci otwarty konkurs ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk
Nabór od 30.07.2019 do 22.08.2019 23:59
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Łączny budżet 40 tys. PLN
Do 50% dofinansowania
Dotacje do 10 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Urząd Miejski w Suwałkach, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Trzeci otwarty konkurs ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego do programów finansowanych z innych źródeł niż budżet Miasta Suwałk w 2019 roku.

1. W zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, wspierane będą następujące zadania publiczne w zakresie:

a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

b) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

c) przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej;

d) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

e) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

f) w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego;

g) turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;

h) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

i) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

j) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

k) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

l) rewitalizacji.

3. Zadanie musi być realizowane przez organizacje zarejestrowane w Suwałkach i prowadzące działalność na rzecz mieszkańców Suwałk.

4. Kwota dofinansowania może stanowić do 100 procent wkładu własnego zgodnie z zasadami konkursów dotacyjnych finansowanych ze źródeł zewnętrznych, nie może jednak być wyższa niż 10 tys. zł.

5. Kwota dofinansowania nie może przekraczać 50% całkowitej wartości zadania.

6. Do Oferty należy obowiązkowo dołączyć też skany:

a) kopię umowy o finansowe wsparcie realizacji projektu ze środków pochodzących spoza budżetu Miasta Suwałk wraz z wnioskiem/ofertą o dofinansowanie;

b) oświadczenie o nieuzyskaniu i nieubieganiu się o wsparcie na realizację przedmiotowego zadania z innych środków budżetowych Miasta Suwałk, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;

c) umowę partnerską lub oświadczenie w przypadku projektów z udziałem partnera (o ile dotyczy).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama