Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Rozwój wolontariatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Reklama
Nabór od 29.07.2019 do 22.08.2019 16:00
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Łączny budżet 160 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Rozwój wolontariatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Struktura organizacyjna placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie m.st. Warszawy oparta jest na 3 Zespołach do obsługi placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (dalej jako „Zespoły”). Zadanie zakłada działania z kadrą Zespołów tj. z kadrą kierowniczą i specjalistami a także z wychowawcami zatrudnionymi w placówkach. Wykaz Zespołów oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych znajduje się na stronie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie www.wcpr.pl.

Zadanie realizuje założenia:

- projektu wolontariatu miejskiego „Ochotnicy warszawscy”, w szczególności cel III „Podniesienie kompetencji i wzmocnienie podmiotów organizujących wolontariat w Warszawie.” (treść projektu dostępna na stronie www.ochotnicy.waw.pl);

- założenia przyjętego uchwałą nr LXXX II/2398/2010 Rady m.st. Warszawy
z dnia 13 maja 2010 r. Programu „Rodzina” na lata 2010-2020, cel 3: Indywidualizacja pracy z dziećmi oraz modernizacja całodobowych placówek opiekuńczo-

wychowawczych

- założenia przyjętego uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr LXXII/1870/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r.  Programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020, Cel 1: Zwiększenie aktywności społecznej.

Zadanie powinno być realizowane poprzez:

 

ETAP I, termin realizacji w 2019 roku:

Opracowanie programu wolontariatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie m.st. Warszawy

Program wolontariatu oraz planowany proces jego opracowania powinien opierać się na wypracowanych przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy (w ramach projektu miejskiego „Ochotnicy warszawscy”) założeniach do tworzenia programów wolontariatu w instytucjach miejskich. Założenia spisane zostały w publikacji pt. „Jak przygotować program wolontariatu? Poradnik dla instytucji publicznych”. Materiał jest udostępniony na stronie www.ochotnicy.waw.pl w bazie wiedzy.

Poza elementami wymienionymi w publikacji treść programu powinna uwzględniać w szczególności:

określenie potrzeb wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych względem wolontariatu,

 • ścieżkę rekrutacji wolontariuszy,
 • sposób i zakres przygotowania wolontariuszy do działania,
 • system motywacji wolontariuszy,
 • regulamin wolontariatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • standardy współpracy z wolontariuszami w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • osadzenie wolontariatu w strukturach organizacyjnych Zespołów oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • promocję wolontariatu międzypokoleniowego.

 

ETAP 2, termin realizacji w 2020 roku:

Wdrożenie programu wolontariatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Wdrożenie programu wolontariatu powinno zawierać m.in:

 • szkolenia kadry kierowniczej i specjalistów zatrudnionych w Zespołach do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,
 • szkolenia  dla wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • przekazanie kadrze Zespołów oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych odpowiedniej wiedzy i narzędzi, w celu umożliwienia samodzielnej współpracy z wolontariuszami,
 • przeprowadzenie działań mających na celu przygotowanie wolontariuszy do pracy,
 • wsparciu wdrożenia i realizacji programu wolontariatu w Zespołach do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i podległych im placówkach.
 • Zadanie powinno uwzględniać:
 • stworzenie programu wolontariatu przy użyciu metod badawczych (badania jakościowe: wywiady pogłębione, grupy focusowe) włączając wszystkich interesariuszy m.in. kadrę instytucji (wychowawców, kadrę kierowniczą i specjalistów zatrudnionych w Zespołach) oraz wolontariuszy działających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • zaangażowanie wolontariuszek i wolontariuszy w wieku 60+ w celu wzmocnienia więzi międzypokoleniowych,
 • przeprowadzenie ewaluacji po zakończeniu realizowanego zadania. Ewaluacja końcowa powinna dotyczyć realizacji całego projektu ze wskazaniem wniosków i rekomendacji do dalszego działania.
 • Wskaźniki realizacji zadania:
 • liczba spotkań badawczych z kadrą Zespołów oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych;
 • liczba spotkań badawczych z wolontariuszami pracującymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
 • liczba spotkań badawczych z wolontariuszami 60+;
 • liczba szkoleń kadry Zespołów oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

 

Oferent w ramach oferty powinien przedstawić zakres realizacji powyższych wskaźników.

 

 • Dokumentacja realizacji zadania:
 • dokument zawierający opis programu wolontariatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
 • plan wdrożenia programu wolontariatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
 • harmonogram spotkań badawczych z kadrą Zespołów oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz z wolontariuszami;
 • program i harmonogram szkoleń dla kadry Zespołów oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych;
 • listy obecności ze szkoleń dla kadry Zespołów oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych;
 • dokumentacja fotograficzna z realizowanych spotkań i szkoleń;
 • raport ewaluacyjny z realizowanego zadania.

 

 • Szczegółowe warunki realizacji zadania:
 1. W związku z oczekiwaniem, że realizacja zadania będzie ściśle dopasowana do potrzeb odbiorców, w punkcie IV.7 „Harmonogram”, należy szczegółowo rozpisać na miesiące działania jedynie w roku 2019. Na rok 2020 działania można rozpisać bardziej ogólnie w podziale na kwartały. Szczegółowe harmonogramy działań w 2020 będą tworzone w oparciu o zapotrzebowanie odbiorców działań, przy akceptacji Biura Pomocy i Projektów Społecznych i Centrum Komunikacji Społecznej, w terminie podanym w umowie dotacyjnej. Ta sama zasada powinna być zastosowana przy konstruowaniu „Kalkulacji przewidywanych kosztów”, znajdującej się w punkcie IV.8 oferty. Oferent/oferenci powinien/powinni przedstawić szczegółową kalkulację kosztów w każdym zadaniu na rok 2019 oraz ogólne kalkulacje na rok 2020. Ogólne kalkulacje będą uszczegółowiane wraz z uszczegółowianiem harmonogramów, na zasadach opisanych w umowie.
 2. W trakcie realizacji zadania Oferent/oferenci może/mogą liczyć na wsparcie Biura Pomocy i Projektów Społecznych oraz Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy a także Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie polegającego m.in. na konsultacjach oraz udostępnieniu materiałów na temat placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz organizowania wolontariatu.

 

 • Wybrany Oferent będzie zobowiązany do:
 • stosowania we wszystkich prowadzonych działaniach logotypu projektu „Ochotnicy warszawscy” oraz logotypu „Zakochaj się w Warszawie ”;
 • przygotowywania w porozumieniu z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy treści merytorycznych i informacyjnych w celu publikacji na portalu internetowym projektu „Ochotnicy warszawscy” oraz profilu projektu w mediach społecznościowych;
 • ścisłej merytorycznej i organizacyjnej współpracy z Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie, Centrum Komunikacji Społecznej i Biurem Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy w zakresie podejmowanych działań oraz czynnego udziału w spotkaniach i pracy w ramach Zespołu Koordynującego (zgodnie z systemem zarządzania projektem „Ochotnicy warszawscy” opisanym w jego treści);
 • realizacji działań związanych z wolontariatem zgodnie z założeniami projektu „Ochotnicy warszawscy”;
 • aktywnej promocji wolontariatu, standardów pracy z wolontariuszami, projektu
  i portalu „Ochotnicy warszawscy” (www.ochotnicy.waw.pl) podczas podejmowanych działań;
 • umieszczenia na stronie internetowej organizacji/zadania logo projektu „Ochotnicy warszawscy” wraz z informacją o projekcie wolontariatu miejskiego „Ochotnicy warszawscy”;
 • przygotowania kompleksowego podsumowania podejmowanych działań
  z uwzględnieniem informacji zwrotnej uzyskanej od Zespołow oraz kadry placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rekomendacji do rozwoju wolontariatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
 • jeśli oferent w planowanych działaniach będzie podejmował współpracę z wolontariuszami zobowiązany jest do stosowania standardów współpracy
  z wolontariuszami, o których mowa w projekcie „Ochotnicy warszawscy” oraz
  w ofercie wykazać jak będą stosowane.

Komisja konkursowa przy ocenie ofert zwróci szczególną uwagę na:

- możliwość wyboru jednej, kompleksowej oferty zapewniającej spójną realizację całości zadania;

- przedstawienie w ofercie szczegółowego planu opracowania programu wolontariatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

- przedstawienie w ofercie propozycji włączenia w działania wolontariackie osób 60+, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb tej grup podczas planowania systemu rekrutacji i pracy z wolontariuszami;

- wykazanie w planowanych działaniach stosowania standardów współpracy z wolontariuszami zgodnych z projektem „Ochotnicy warszawscy”.

 

Obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym:

 1. Wykonawca oświadcza, że znana mu jest treść ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. 2016.862, 1948 oraz 106) oraz obowiązki z niej wynikające, jak również sankcje związane z ich niedopełnieniem.
 2. Strony ustalają, że przed dopuszczeniem do realizacji zadań wynikających z umowy w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi Wykonawca/Zleceniobiorca zweryfikuje  osoby biorące udział przy wykonywaniu ww. czynności  pod kątem ich figurowania w  Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem).
 3. Strony ustalają, że  przy wykonywaniu umowy, w zakresie opisanym w ust. 2 niniejszego paragrafu  nie będą brały udziału osoby, które: 

- widnieją w Rejestrze lub;

- nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub,

- co do których Wykonawca/Zleceniobiorca powziął informację, że wstosunku do nich prowadzone są postępowania karne o których mowa w art. 2 ww. ustawy.

 

Materiały powstałe w ramach realizacji zadania:

 • Miasto Stołeczne Warszawa zastrzega sobie możliwość uregulowania w umowie kwestii praw autorskich do utworów wytworzonych w ramach realizacji zadania publicznego. Prawa autorskie zostaną przekazane Miastu albo udostępnione przez Wykonawcę w ramach wolnej licencji (creative commons) - uznanie autorstwa- użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa.
 • Miasto Stołeczne Warszawa  dopuszcza możliwość, że utwory powstałe w ramach wykonywania zadania publicznego będą udostępniane na innych wolnych licencjach niż wskazana wyżej, jeżeli będzie to wynikało z uzasadnienia Oferenta. Oferent powinien wskazać rodzaj wolnej licencji i uzasadnić jej wybór. Miasto nie jest jednak  związane ofertą w tym zakresie. 
 • W przypadku udostępnienia utworu na zasadzie wolnej licencji Miasto zastrzega konieczność wskazania obok autora informacji, że utwór powstał przy finansowaniu
  ze środków Miasta.
 • Kwestie przekazania praw autorskich albo udostępnienia utworów na zasadzie wolnej licencji zostaną uregulowane w umowie, która doprecyzuje także informację
  o finansowaniu przez Miasto.
 • Umożliwi to dostęp do materiałów wszystkim zainteresowanym podmiotom,
  w szczególności m.st. Warszawie w związku z planowanym, w kolejnych latach, ogłoszeniem konkursu na kontynuację działań związanych z rozwijaniem
  i prowadzeniem działań, w ramach projektu „Ochotnicy warszawscy”.

Formularz ofertowy wraz z załącznikami należy wypełnić w Elektronicznym Generatorze Wniosków na stronie https://witkac.pl/Account/Login, następnie wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować wraz z załącznikami, podpisać i złożyć
w terminie i miejscu podanym w § 4 ust. 1.

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama