Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

IV. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (rehabilitacji) dla mieszkańców Gdańska

Reklama
Nabór od 30.07.2019 do 20.08.2019 15:30
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Łączny budżet 27,39 tys. PLN
Do 99% dofinansowania
Dotacje od 1 do 27,39 tys. PLN
Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: IV. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (rehabilitacji) dla mieszkańców Gdańska..

UWAGA

Od dnia 1 marca 2019 roku obowiązują nowe wzory ofert, umów i sprawozdań zgodne z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018 poz. 2057).

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY ZNAJDUJE SIĘ W BIP ORGANIZATORA KONKURSU (www.bip.mopr.gda.pl) W ZAKŁADCE KONKURSY – INSTRUKCJA.

Zgodnie z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2019, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

IV. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (rehabilitacji) dla mieszkańców Gdańska.

Planowana łączna kwota środków przeznaczonych na finansowanie realizacji zadania w 2019 roku wynosi: 27.390,00 zł

1. Cel zadania: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (rehabilitacji) w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdańska z niepełnosprawnościami, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

2. Planowane rezultaty:
1) liczba osób, które skorzystają z usług opiekuńczych;
2) liczba zrealizowanych godzin.

3. Termin realizacji zadania: wrzesień – grudzień 2019 r.

4. Miejsce realizacji zadania: Gdańsk – w miejscu zamieszkania osoby korzystającej z usług.

5. Adresaci: mieszkańcy Miasta Gdańska, osoby wymagające rehabilitacji wynikającej z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności w tym:
1) osoby z niepełnosprawnościami w wieku do 75 r.ż. z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również z orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych spełniające kryteria uczestnictwa w programie „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych https://www.gov.pl/web/rodzina/bip-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-uslugi-opiekuncze-dla-osob-niepelnosprawnych-edycja-2019-r;
2) dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności ze szczególnymi wskazaniami, tj. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej, którym została przyznana pomoc w formie usług opiekuńczych.

6. Zakres zadania:
1) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (rehabilitacja) w miejscu zamieszkania, zgodnie z art. 50 ustawy o pomocy społecznej, dla osób biorących udział w programie „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych;
2) wykonywanie usług opiekuńczych 7 dni w tygodniu w godz. 6:00 – 22:00, zgodnie ze zleceniem;
3) pod pojęciem wymiaru godzin świadczenia usług należy rozumieć wyłącznie rzeczywisty czas świadczenia usług opiekuńczych bez czynności przygotowawczych (np. dojazdów do osoby objętej pomocą).

7. Wymagania kadrowe: zabezpieczenie kadry ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym umożliwiającej świadczenie specjalistycznych usług – rehabilitacji
w warunkach domowych.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama