Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Otwarty konkurs ofert nr 83/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze upowszechnianie i...

Reklama
Otwarty konkurs ofert nr 83/2019 na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze upowszechnianie i ochrona wolności i prawa człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji - wypracowanie modelu działań edukacyjnych dla poznańskich szkół w obszarze profilaktyki i przeciwdziałania dyskryminacji/wykluczenia dzieci i młodzieży oraz przemocy rówieśniczej, motywowanej stereotypami i uprzedzeniami
Nabór od 26.07.2019 do 21.08.2019 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 35 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje do 35 tys. PLN
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: OTWARTY KONKURS OFERT NR 83/2019 NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA WOLNOŚCI i PRAWA CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH, A TAKŻE DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ DEMOKRACJI - wypracowanie modelu działań edukacyjnych dla poznańskich szkół w obszarze profilaktyki i przeciwdziałania dyskryminacji/wykluczenia dzieci i młodzieży oraz przemocy rówieśniczej, motywowanej stereotypami i uprzedzeniami..

OTWARTY KONKURS OFERT NR 83/2019 NA WSPIERANIE  REALIZACJI ZADAŃ  MIASTA POZNANIA W OBSZARZE UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH, A TAKŻE DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ DEMOKRACJI w  2019 roku - wypracowanie modelu działań edukacyjnych dla poznańskich szkół w obszarze profilaktyki  i przeciwdziałania dyskryminacji/wykluczenia dzieci i młodzieży oraz przemocy rówieśniczej, motywowanej stereotypami i uprzedzeniami.

 

Realizacja zadania ma przyczynić się do:

  • wzmacniania postaw zrozumienia, akceptacji i szacunku w społecznościach poznańskich szkół,  
  • zwiększania wiedzy, rozumienia oraz zaangażowania pedagogicznej  i niepedagogicznej kadry szkoły w działania na rzecz szacunku dla różnorodności społecznej i praw człowieka oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu/dyskryminacji - w tym  przemocy rówieśniczej, motywowanej stereotypami i uprzedzeniami, uwzględniające szeroki zakres przesłanek dyskryminacji,
  • wypracowania narzędzi, które wspierają kadrę szkolną w pracy pedagogicznej i wychowawczej, kształtowaniu postaw opartych na otwartości i szacunku dla różnorodności społecznej oraz wspierających bezpieczeństwo całej społeczności szkolnej,
  • wypracowania modelu diagnozowania potrzeb i problemów poszczególnych społeczności szkolnych,
  • standaryzacji diagnozowania potrzeb i projektowania działań w obszarze profilaktyki i przeciwdziałania dyskryminacji/wykluczenia dzieci i młodzieży oraz przemocy rówieśniczej motywowanej stereotypami i uprzedzeniami w poznańskich szkołach,
  • promowania dobrych praktyk oraz wymiany doświadczeń  wśród nauczycieli/ nauczycielek na temat pracy z dziećmi i młodzieżą w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu/dyskryminacji oraz przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, motywowanej stereotypami i uprzedzeniami.

 

Działanie proponowane:

  • zdiagnozowanie i określenie najczęściej występujących potrzeb społeczności szkolnych w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu oraz przemocy rówieśniczej, motywowanej  stereotypami i uprzedzeniami,
  • opracowanie modelu działań profilaktycznych i interwencyjnych, uwzględniających specyfikę szkoły podstawowej  (z uwzględnieniem specyfiki nauczania początkowego i nauczania w klasach 4-8) oraz szkoły ponadpodstawowej,
  • pilotażowe wdrożenie modelu diagnozy i projektu działań adekwatnych wobec zbadanych potrzeb w społecznościach szkolnych,
  • przygotowanie raportu podsumowującego z rekomendacjami.

 

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm. ) prowadzące działalność statutową w obszarze upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

Termin realizacji zadania: maksymalnie od 10 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Minimalny wkład własny po stronie oferenta wyniesie 5% od kwoty wnioskowanej dotacji.

Dopuszcza się wkład własny finansowy i/lub osobowy, natomiast nie dopuszcza się  wkładu własnego rzeczowego.

Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy www.witkac.pl w terminie do 21 sierpnia2019 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, ul. 3 Maja 46,  tel. 61 878 4199, 61 878 5022.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama