Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

I. Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie dziennej i/lub poradnictwa specjalistycznego

Reklama
Nabór od 30.07.2019 do 20.08.2019 15:30
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Łączny budżet 147,56 tys. PLN
Do 99% dofinansowania
Dotacje od 1 do 147,56 tys. PLN
Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: I. Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie dziennej i/lub poradnictwa specjalistycznego..

UWAGA

Od dnia 1 marca 2019 roku obowiązują nowe wzory ofert, umów i sprawozdań zgodne z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018 poz. 2057).

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY ZNAJDUJE SIĘ W BIP ORGANIZATORA KONKURSU (www.bip.mopr.gda.pl) W ZAKŁADCE KONKURSY – INSTRUKCJA.

Zgodnie z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

I. Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie dziennej i/lub poradnictwa specjalistycznego.

Planowana łączna kwota środków przeznaczonych na finansowanie realizacji zadania w 2019 roku wynosi: 147.560,00 zł w tym:

1) w ramach pobytu dziennego:
    a) w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością - 105.000,00 zł,
    b) w ośrodku wsparcia - 26.560,00 zł;
2) specjalistyczne poradnictwo (rodzinne lub terapeutyczne) oraz wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki - 16.000,00 zł.

1. Cel zadania: zapewnienie wsparcia dla ok. 40 osób w ramach usługi opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednia opiekę nad dziećmi z niepełnosprawnościami z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności, mieszkańców Gdańska.

2. Planowane rezultaty:
1) liczba godz. usług opieki wytchnieniowej;
2) liczba osób, które skorzystają z usługi opieki wytchnieniowej;
3) % członków rodzin lub opiekunów, którzy deklarują, że odpoczęli dzięki uzyskanemu wsparciu w opiece nad osobą zależną, na podstawie stworzonej ankiety;
4) % członków rodzin lub opiekunów, którzy deklarują wzrost kompetencji w zakresie opieki nad osobą zależną, na podstawie stworzonej ankiety (jeśli dotyczy).

3. Termin realizacji zadania: wrzesień – grudzień 2019 r.

4. Miejsce realizacji zadania: lokale znajdujące się w dyspozycji Oferenta lub miejsce zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

5. Adresaci: członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z niepełnosprawnościami z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności, mieszkańcy Miasta Gdańska.

6. Podział zadania: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej:
1) w ramach pobytu dziennego w wymiarze ok. 4.828 godzin, w tym:
a) w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością w wymiarze ok. 3.500 godzin,
b) w ośrodku wsparcia w wymiarze ok. 1.328 godzin;
2) poprzez możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (rodzinnego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki w wymiarze ok. 400 godzin.

7. Zakres zadania:
1) usługa opieki wytchnieniowej realizowana będzie w oparciu o Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2019;
2) zadanie polega na świadczeniu usługi opieki wytchnieniowej m.in. w związku z potrzebą załatwienia przez opiekuna codziennych spraw, potrzebą odpoczynku, z uwagi na pilne nieoczekiwane zdarzenia losowe, potrzebą wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji rehabilitacji i dietetyki;
3) maksymalny wymiar godzin usług opieki wytchnieniowej dla członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę wynosi łącznie 240 godzin;
4) czas i zakres usługi ustalany jest indywidualnie, w zależności od potrzeb opiekuna oraz osoby z niepełnosprawnością, z zastrzeżeniem maksymalnego wymiaru godzin usług opieki wytchnieniowej;
5) usługa opieki wytchnieniowej realizowana jest w zależności od potrzeb w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych:
a) usługi opiekuńczej, w tym zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem,
b) usługi specjalistycznej, czyli usługi dostosowanej do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczonej przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. W ramach usług specjalistycznych prowadzone są treningi samoobsługi i treningi umiejętności społecznych, polegające na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym;
6) usługa obejmuje zapewnienie wyżywienia odpowiednio do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w przypadku pobytu w placówce powyżej 4 godzin dziennie;
7) prowadzenie dokumentacji realizowanego zadania w tym ewidencji przyznanych godzin dla korzystających z usług opieki wytchnieniowej;
8) przygotowanie regulaminu z uwzględnieniem praw i obowiązków wynikających z przyznania usług opieki wytchnieniowej (do akceptacji Organizatora konkursu po wyłonieniu podmiotu).

8. Wymagania kadrowe:
1) usługę opieki wytchnieniowej należy realizować w formie:
a) usług opiekuńczych - osoba bezpośrednio realizująca usługę powinna posiadać kwalifikacje do wykonywania zawodu pielęgniarki, opiekunki środowiskowej, asystenta osoby z niepełnosprawnościami bądź kwalifikacje potwierdzone ukończeniem kursu dla opiekunów (kursu sióstr pogotowia PCK bądź innego równoważnego),
b) usług specjalistycznych - osoba bezpośrednio realizująca usługę musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

9. Wymagana dodatkowa dokumentacja:
1) dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania lokalem, w którym będzie realizowane zadanie (nie dotyczy ofert, w których świadczenie usług wytchnieniowych odbywać się będzie tylko i wyłącznie w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnościami);
2) wzór ankiety określającej deklarację członków rodzin lub opiekunów, że odpoczęli dzięki uzyskanemu wsparciu w opiece nad osobą zależną;
3) wzór ankiety oceniającej wzrost kompetencji w zakresie opieki nad osobą zależną (dotyczy zadania z ust. 6 pkt 2).

10. Zastrzeżenia:
1) Oferent zobowiązany jest do wskazania z ust. 6 zadania/zadań, którego/których dotyczy oferta;
2) Oferent posiada doświadczenie w prowadzeniu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
3) rekrutacja odbywać się będzie we współpracy z MOPR w Gdańsku;
4) Oferent gwarantuje stałą obecność opiekuna podczas realizacji zadania;
5) Zleceniodawca będzie przekazywał środki za rzeczywiście zrealizowane godziny usług opieki wytchnieniowej, przez co należy rozumieć wyłącznie rzeczywisty czas świadczenia usług bez czynności przygotowawczych (np. dojazdów do osoby objętej pomocą).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama