Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs MSiT: Program „Skaut” - upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży

Reklama
Nabór od 23.07.2019 do 16.08.2019 23:59
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Łączny budżet 2 mln PLN
Do 99% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Minister Sportu i Turystyki ogłosił Programu „Skaut” w 2019 r. w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Główne cele programu:
1) wsparcie uczestnictwa dzieci i młodzieży w sporcie,
2) stworzenie systemu komunikacji między środowiskiem szkolnym a klubami sportowymi,
3) wsparcie klubów sportowych w pozyskiwaniu dzieci i młodzieży do sportu niezależnie
od statusu materialnego rodziców/opiekunów prawnych,
4) uzyskanie informacji o statusie sprawności fizycznej uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych,
5) przeprowadzenie testów prób sprawności fizycznej,
6) aktywizacja lokalnych struktur samorządu terytorialnego w zakresie działań aktywizujących w obszarze sportu dzieci i młodzieży,
7) identyfikacja jednostek uzdolnionych ruchowo poprzez stosowanie narządzi badawczych oraz obserwacji lekcji wychowania fizycznego i zawodów sportowych dzieci i młodzieży,
8) promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Program „SKAUT” jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną.

W roku 2019 programu będzie realizowany w formie pilotażu na terenie 4 województw: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz podlaskiego.

Jednocześnie, prowadzone działania programowe będą obejmowały organizację i obsługę systemu ogólnopolskiej sieci skautów – trenerów, instruktorów, nauczycieli wychowania fizycznego, wykonujących działania potwierdzające predyspozycje dzieci do osiągania sukcesu w określonym sporcie/grupie sportów. Ich istotą jest wdrożenie modelu, w którym zakłada się istnienie określonego zbioru czynników potwierdzających uzdolnienia do określonego rodzaju
aktywności, a dzięki analizie wartości uzyskanych danych weryfikuje się te założenia, np. w oparciu o dwustopniowe pomiary testowe – uproszczone, mniej specyficzne pomiary w pierwszym etapie, zaawansowane testy o większej trafności i specyfice – w drugim etapie.
Potwierdzenie predyspozycji powinno odbywać się w sposób, który pozwala obserwować te same osoby wielokrotnie, na przestrzeni wielu lat.

W ramach realizacji projektu „SKAUT” w 2019 r. realizator opracowuje pełną koncepcję programu w wymiarze ogólnopolskim (dla 16 województw), na poziomie gmin w odniesieniu do liczby szkół, dzieci oraz skautów - w oparciu o sieć wszystkich szkół podstawowych gmin poszczególnych województw, a dotacja przeznaczona jest na finansowanie działań realizatora w zakresie opracowanej koncepcji (z uwzględnieniem ewentualnego przeniesienia przez realizującego zadanie obowiązków na osoby trzecie, realizujące zadania na poziomie
wojewódzkim/regionalnym).

Program adresowany jest do podmiotów posiadających osobowość prawną, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz prowadzą działalność o zasięgu ogólnopolskim.

Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do dnia 16 sierpnia 2019 r.

Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony na formularzach, które będą dostępne na stronie internetowej MSiT i w BIP. Wniosek wraz z załącznikami należy wysłać pocztą (lub złożyć w siedzibie MSiT) na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14 z dopiskiem na kopercie „Program SKAUT 2019 r.”.

Datą złożenia wniosku o dofinansowanie jest data dostarczenia do siedziby MSiT (w przypadku złożenia wniosku osobiście) lub data stempla pocztowego (w przypadku wysłania pocztą) albo data nadania przesyłki kurierskiej.
Wnioski muszą być podpisane przez osoby uprawnione/upoważnione (należy załączyć stosowne upoważnienie) do działania w imieniu wnioskodawcy.

Reklama