Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Otwarty konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych

Reklama
Nabór od 22.07.2019 do 13.08.2019 23:59
Sport - CUW i GCKiP
Łączny budżet 20 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 20 tys. PLN
Urząd Gminy Kobylnica, Sport - CUW i GCKiP ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: otwarty konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych.

Wójt Gminy Kobylnica (zwany dalej „organizatorem”) ogłasza otwarty konkursu ofert na dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych , a służących realizacji zadań publicznych.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotację:

W konkursie mogą uczestniczyć podmioty, o których mowa w art. 11 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zakres zadań :

  1. przedsięwzięcia i projekty na które organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego pozyskały środki finansowe  z innych źródeł zewnętrznych.
  2. oferty o dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, realizujących projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych z zakresu zadań publicznych określonych w Programu Współpracy Gminy Kobylnica z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2019 rok”  

Termin realizacji zadań:  do dnia 10.12.2019 r.

Wymagania w stosunku do składanych ofert:

  1. Wymagania formalne:
  1. oferta powinna być złożona przy pomocy serwisu  internetowego Witkac.pl. Organizator konkursu  dopuszcza złożenie oferty w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica w przypadku awarii systemu Witkac.pl potwierdzonej przez podmiot odpowiedzialny za utrzymanie tego systemu  wyłącznie w sytuacji,  w której nie jest możliwe złożenie oferty w trybie elektronicznym z zachowaniem terminu;
  2. potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować ze strony internetowej serwisu   opatrzyć  podpisami przez  osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie  z danymi   z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji. W razie zaistnienia zmian upoważnień w trakcie procedury wyłaniania ofert do realizacji należy niezwłocznie, w formie pisemnej, poinformować o tym fakcie Urząd Gminy Kobylnica;
  3. papierowy wydruk potwierdzenia powinien być opatrzony czytelnymi podpisami lub pieczęciami imiennymi w taki sposób, by możliwa była identyfikacja osób składających podpis.

Termin składania ofert:

  1. oferta powinna być złożona na stronie serwisu internetowego Witkac.pl do dnia 13.08.2019 r. natomiast potwierdzenie o którym mowa w pkt.4 ppkt 1 lit. b i c należy złożyć   do  dnia 14.08. 2019 r. do godz. 1500 w sekretariacie Urzędu Gminy Kobylnica, ul. Główna 20 lub przesłać pocztą ( liczy się data wpływu do urzędu),

Wymagane załączniki:

       Do oferty należy załączyć:

  1. kopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, zgodnie  z aktualnym stanem faktycznym i prawnym;
  2. statut organizacji lub inny dokument określający przedmiot działalności pożytku publicznego organizacji , zgodny z zakresem ogłoszonym w konkursie;
  3. oświadczenie, że w stosunku do wnioskodawcy nie są prowadzone postępowania egzekucyjne oraz wnioskodawca nie posiada zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub organów podatkowych, oraz że w stosunku do wnioskodawcy nie zachodzą przesłanki ogłoszenia upadłości.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama