Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Konkurs PFRON nr 1/2019 pn. „Stażysta Plus”

Reklama
Nabór od 22.07.2019 do 16.08.2019 23:59
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Łączny budżet 17 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił konkurs nr 1/2019 pn. „Stażysta Plus” w ramach modułu II „Staże zawodowe” programu „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” i zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków w konkursie.

Rodzaje działań aktywizacyjnych

 1. W ramach konkursu podlegają dofinansowaniu następujące działania aktywizacyjne:
  1. przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi zawodowej beneficjenta ostatecznego;
  2. doradztwo zawodowe na rzecz beneficjenta ostatecznego;
  3. uzyskanie przez beneficjenta ostatecznego kwalifikacji / umiejętności zawodowych oraz pracowniczych, w tym poprzez realizację kursów, warsztatów lub szkoleń zawodowych;
  4. zapewnienie beneficjentowi ostatecznemu wsparcia asystenta / trenera pracy w okresie do pierwszych 3 miesięcy stażu zawodowego;
  5. koszty dojazdów beneficjenta ostatecznego do i z zakładu pracy, w okresie do pierwszych 3 miesięcy stażu zawodowego;
  6. wypłatę stypendium dla beneficjenta ostatecznego skierowanego na staż zawodowy;
  7. szkolenia i warsztaty dla pracowników instytucji, w zakresie umiejętności współpracy z osobami niepełnosprawnymi.
 2. Działania aktywizacyjne, o których mowa w ust. 1, zgłaszane są do PFRON w formie projektów. Celem projektów musi być wejście beneficjentów ostatecznych projektu na rynek pracy. Warunkiem realizacji działań aktywizacyjnych jest przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi zawodowej dla każdego beneficjenta ostatecznego projektu.

Podmioty uprawnione do składania wniosków

 1. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w ramach konkursu, są:

  1. organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym fundacje i stowarzyszenia;

  2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

  3. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2-4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tj. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, a także spełniające szczególne warunki spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami;

   – z zastrzeżeniem postanowień ust. 2-3.

 2. Warunkiem składania wniosków przez podmioty, o których mowa w ust. 1 jest:

  1. posiadanie statutowego zapisu o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
  2. prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu);
  3. spełnianie kryteriów, o których mowa w rozdziale VII ust. 1 programu (nieposiadanie wymagalnych zobowiązań).
 3. W przypadku wniosku wspólnego warunki wskazane w ust. 2 weryfikowane są w odniesieniu do każdego z Wnioskodawców.

 4. Zgodnie z postanowieniami programu w przypadku terenowych jednostek organizacyjnych organizacji pozarządowej, które nie posiadają osobowości prawnej (np. koła, oddziały), Wnioskodawcą jest zarząd główny tej organizacji. Zarząd główny organizacji pozarządowej nie może występować w imieniu terenowych jednostek organizacyjnych tej organizacji, które posiadają osobowość prawną.

 5. Zgodnie z postanowieniami art. 14 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dwie lub więcej organizacje pozarządowe działające wspólnie mogą złożyć wniosek wspólny. Umowa określająca zakres świadczeń Wnioskodawców składających się na realizację działań aktywizacyjny musi wiązać Wnioskodawców na etapie składania wniosku w ramach konkursu.

 6. Przesłanki na podstawie których organizacja pozarządowa może zostać wykluczona z udziału w konkursie wskazane zostały w rozdziale VII ust. 2 programu.

Termin i zasady składania wniosków

 1. Wnioski mogą być składane od dnia 22 lipca 2019 roku do dnia 16 sierpnia 2019 roku
 2. Wnioski składane są w Biurze PFRON (bezpośrednio w Kancelarii PFRON lub drogą pocztową na adres: Al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa), w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do Biura PFRON, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.
 3. Uprawniony podmiot może złożyć w ramach konkursu cztery wnioski z tym, że nie więcej niż jeden wniosek na jeden pakiet stanowisk stażowych, o którym mowa w rozdziale VII ust. 2 niniejszego dokumentu. Jeden wniosek może dotyczyć wyłącznie jednego pakietu stanowisk stażowych. Złożenie wniosku wspólnego powoduje zmniejszenie limitu wniosków dla każdego z Wnioskodawców, który zostanie wskazany we wniosku wspólnym
 4. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z programem oraz procedurami realizacji programu, dostępnymi na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl).
 5. Wniosek sporządza się na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do procedur realizacji programu. Dodatkowo, wymagane jest dostarczenie wersji elektronicznej wniosku (plik MS Word) oraz wersji elektronicznej harmonogramu realizacji projektu i budżetu projektu (plik MS Excel).
 6. Wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy (Wnioskodawców – w przypadku wniosku wspólnego) i zaciągania zobowiązań finansowych. Podpisy muszą być opatrzone pieczęcią imienną (nie jest wystarczające parafowanie dokumentu). Musi zostać zachowana tożsamość wersji elektronicznej oraz papierowej zaktualizowanego wniosku.
 7. W przypadku wniosków wspólnych stosuje się następujące zasady:
  1. w umowie zawartej pomiędzy Wnioskodawcami, określającej zakres ich świadczeń składających się na realizację projektu, musi zostać wskazany Wnioskodawca Lider;
  2. Wnioskodawca-Lider odpowiedzialny jest, w szczególności, za przygotowanie i przekazanie do PFRON kompletu dokumentów rozliczeniowych z przyznanego dofinansowania; odpowiedzialność Lidera polega również na weryfikacji przedkładanych Liderowi przez pozostałych Wnioskodawców dokumentów rozliczeniowych, na podstawie których Lider przygotowuje zbiorcze zestawienie dokumentów do PFRON.
 8. Wniosek stanowi ofertę zawarcia umowy cywilnoprawnej i jego rozpatrzenie nie podlega przepisom kodeksu postępowania administracyjnego.
 9. PFRON nie refunduje kosztów związanych z przygotowaniem wniosku.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację konkursu

 1. Planowana wysokość środków na dofinansowanie realizacji projektów zgłoszonych w konkursie wynosi 17.000.000 zł.
 2. Warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach konkursu jest posiadanie przez PFRON, w planie finansowym PFRON na 2019 r. oraz w planie finansowym PFRON na 2020 r., środków finansowych na realizację programu.
 3. W sytuacji, gdy suma kwot wnioskowanych wykazanych w projektach, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną komisji konkursowej będzie wyższa od kwoty zaplanowanej na realizację konkursu, Zarząd PFRON może podjąć decyzję o zwiększeniu wysokości środków finansowych PFRON na konkurs.
Reklama