Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Kompleksowe sprzątanie mieszkań odbiorców usług opiekuńczych w Warszawie

Reklama
Nabór od 19.07.2019 do 09.08.2019 16:00
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Łączny budżet 400 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Kompleksowe sprzątanie mieszkań odbiorców usług opiekuńczych w Warszawie.
 1. Opis zadania:

 

Zadanie publiczne realizowane jest na rzecz osób starszych. Określone jest w Programie Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020, przyjętym uchwałą Rady m.st. Warszawy nr LXXII/1870/2013 z dnia 5.12.2013 r. Zadanie zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym w latach 2019-2022 wpisuje się w Cel 3 Programu – Utrzymanie samodzielności seniorów. Cel techniczny 3.1 Poprawa efektywności systemu wsparcia seniorów w miejscu zamieszkania.

 

Grupa docelowa (osoby spełniające wszystkie nw. kryteria):

 • Odbiorcy usług opiekuńczych przyznanych przez OPS m.st. Warszawy,
 • Osoby, które ukończyły 60 lat,
 • Osoby mieszkające w Warszawie,
 • Osoby, które są najemcami lub właścicielami mieszkania,
 • Osoby samotne,
 • Osoby względnie samodzielne, niewymagające specjalistycznej, całodobowej opieki,
 • Osoby w trudnej sytuacji finansowej, których dochód nie pozwala na wykonanie kompleksowego sprzątania, przy wykorzystaniu własnych środków i możliwości.

Zakres prac porządkowych obejmuje generalne sprzątanie m.in.:

 • Mycie okien,
 • Pranie zasłon i firan,
 • Mycie drzwi,
 • Mycie lamp,
 • Mycie krat i rolet wewnętrznych,
 • Sprzątanie balkonów,
 • Mycie mebli wewnątrz i na zewnątrz,
 • Czyszczenie sprzętu AGD,
 • Mycie i pastowanie podłóg drewnianych,
 • Doczyszczenie terakoty,
 • Inne niezbędne prace porządkowe.

Zakres drobnych prac remontowych niewymagających specjalistycznej wiedzy i uprawnień, który obejmuje m.in.:

 • Odświeżanie ścian i sufitów (mycie, odgrzybianie, malowanie),
 • Naprawy hydrauliczne (np. wymiana baterii, uszczelek),
 • Naprawy elektryczne (np. wymiana kontaktu, powieszenie żyrandola),
 • Inne drobne usługi (np. wymiana/ naprawa klamek, regulacja drzwi, powieszenie półek, karniszy, luster).

Szczegółowy zakres usług będzie ustalany indywidualnie z osobą objętą usługą. W sytuacji, gdy prace remontowe będą wymagały opuszczenia mieszkania przez osobę objętą usługą, Oferent będzie zobowiązany do przeniesienia osoby objętej projektem do wskazanego przez nią miejsca, a w przypadkach braku wskazania takiego miejsca przez osobę do zapewnienia jej na czas trwania usługi noclegu poza miejscem zamieszkania i całodziennego wyżywienia (w tym jeden gorący posiłek). Dodatkowo Oferent poinformuje osobę objętą usługą o możliwości skorzystania z kulturalno-edukacyjnej oferty miejskiej.

Szczegółowy proces realizacji zadania będzie ustalony z wybranym realizatorem.

 

Osoba przystępująca do projektu będzie wytypowana przez pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS). Pracownik OPS przygotuje również osobę, u której będą prowadzone prace porządkowo-remontowe.

Oferent będzie zobowiązany do ścisłej współpracy z Centrum Usług Społecznych (CUS) oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej, pod opieką którego jest osoba objęta projektem.

 

Oferent będzie zobowiązany do:

 • Uzyskania pisemnej zgody osoby objętej projektem na przeprowadzenie prac i/lub skorzystanie z miejsca tymczasowego pobytu na czas realizacji działań podjętych w ramach projektu,
 • Ustalenia wraz z CUS i OPS zakresu działań i prac w mieszkaniu osoby objętej programem,
 • Podjęcia współpracy z administratorem budynku w celu ustalenia koniecznych napraw wynikających z obowiązków administrowania budynkiem,
 • Pomocy w zakupie/nieodpłatnym pozyskaniu podstawowego, niezbędnego wyposażenia mieszkania,
 • Bieżącego kontaktu w trakcie realizowania usługi z osobą objętą projektem (co najmniej raz w ciągu dnia, lub częściej w zależności od potrzeb) oraz z CUS i OPS, 
 • Podpisania protokołu odbioru prac przy udziale osoby objętej projektem oraz osoby reprezentującej CUS lub OPS,
 • Zapewnienia odpowiednich zasobów kadrowych,
 • Zapewnienia niezbędnego do realizacji usługi sprzętu, środków czystości oraz materiałów budowlanych.

Wzory dokumentów niezbędnych do realizacji projektu (zgody, protokoły) będą stanowiły załącznik do umowy.

 

 

Zasady współpracy przy realizacji zadania z innymi podmiotami:

 • Oferent będzie zobowiązany do realizacji zadania przy współpracy z CUS i OPS;
 • Oferent będzie zobowiązany do realizacji zadania przy wsparciu wolontariuszy;
 • W przypadku współpracy z wolontariuszami podczas realizacji zadania oferent zobowiązany jest do:
 • stosowania standardów współpracy z wolontariuszami, o których mowa w projekcie „Ochotnicy warszawscy” (dostępnym na stronie www.ochotnicy.waw.pl) oraz wykazania w ofercie jak będą stosowane;
 • udziału osoby zajmującej się współpracą z wolontariuszami w spotkaniu informacyjnym nt. projektu „Ochotnicy warszawscy” i standardów pracy z wolontariuszami (spotkanie zostanie zorganizowane przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy);
 • umieszczenia oferty/informacji o rekrutacji wolontariuszy na portalu „Ochotnicy warszawscy” (w przypadku prowadzenia rekrutacji podczas realizacji zadania);
 • Oferent będzie zobowiązany do dotarcia do podmiotów komercyjnych (branża remontowo-budowlana) z ofertą podjęcia współpracy w zakresie podpisania umowy darowizny na nieodpłatne przekazanie towaru, który będzie wykorzystany przy realizacji projektu.

 

Oferent w ramach realizacji zadania odpowiedzialny będzie za prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami podjęcie działań z zakresu przetwarzania danych osobowych (określone w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)) (RODO).

 

Przeprowadzenie ewaluacji po zakończeniu realizowanego zadania:

Ewaluacja końcowa powinna dotyczyć realizacji całego projektu ze wskazaniem wniosków i rekomendacji do dalszego działania. W raporcie ewaluacyjnym powinny znaleźć się dane dotyczące:

 • Liczby seniorów biorących udział w projekcie,
 • Liczby wolontariuszy z podziałem na wiek i dzielnice zaangażowanych do projektu,
 • Rodzaju podjętych działań związanych z projektem – zakres usług, bariery, mocne strony,
 • Liczby osób, którym zapewniono nocleg z wyżywieniem,
 • Liczby ośrodków pomocy społecznej, które wzięły udział w projekcie,
 • Liczby pozyskanych darowizn w ramach realizacji projektu.

Wskaźniki realizacji zadania:

 • Liczba seniorów biorących udział w projekcie,
 • Liczba wolontariuszy z podziałem na wiek i dzielnice zaangażowanych do projektu,
 • Rodzaju podjętych działań związanych z projektem – zakres usług, bariery, mocne strony,
 • Liczba osób, którym zapewniono nocleg z wyżywieniem,
 • Liczba ośrodków pomocy społecznej, które wzięły udział w projekcie,
 • Liczba pozyskanych darowizn w ramach realizacji projektu.

 

 • Złożenie oferty wymaga od oferenta pisemnego potwierdzenia chęci współpracy z wybranymi ośrodkami pomocy społecznej m.st. Warszawy oraz z Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” w postaci listu intencyjnego.

 

W przypadku składania oferty wspólnej przez dwóch lub więcej oferentów zaleca się, aby działania zaplanowane w ofercie przez wszystkich partnerów były spójne i stanowiły jedną całość i zakładały współpracę partnerów na każdym etapie realizacji działań.

Formularz ofertowy wraz z załącznikami należy wypełnić w Elektronicznym Generatorze Wniosków na stronie https://witkac.pl/Account/Login, następnie wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować wraz z załącznikami, podpisać i złożyć w terminie i miejscu podanym w § 4 ust. 1.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama