Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Konkurs ROPWZ: Działanie 4.7 Wsparcie ośrodków rehabilitacji dziko żyjących zwierząt

Reklama
Nabór od 01.07.2019 do 02.09.2019 15:00
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Łączny budżet 1,082 mln PLN
Do 85% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.7 Wsparcie ośrodków rehabilitacji dziko żyjących zwierząt, mający na celu wzmocnienie mechanizmów ochrony przyrody.

Numer konkursu: RPZP.04.07.00-IZ.00-32-001/19

Zmiany w naborze wniosków

Informacje o konkursie

Termin, od którego można składać wnioski

1 lipca 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski

2 września 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów do godz. 15:00 oraz doręczeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 9 września 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 4.7 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jst,
 • parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody,
 • szkoły wyższe,
 • organizacje pozarządowe,
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
 • instytucje naukowe,
  posiadające Zezwolenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na utworzenie i prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Wsparcie udzielane będzie w ramach nw. typów projektów wynikających z SOOP:
Typ 2. Zakup wyposażenia dla ośrodków rehabilitacji dziko żyjących zwierząt, w tym:

 • zakup elementów wyposażenia ośrodków rehabilitacji (w tym sprzętu medyczno-weterynaryjnego),
 • zakup lub dostosowanie środka transportu do przewozu dzikich zwierząt,
 • zakup sprzętu komputerowego wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem.

Typ 3. Rehabilitacja dziko żyjących zwierząt w ośrodkach rehabilitacyjnych dla zwierząt, w tym:

 • zakup wyposażenia służącego rehabilitacji dzikich zwierząt.

2. Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są mieszkańcy Województwa Zachodniopomorskiego
3. W ramach konkursu nie przewiduje się dofinansowania projektów: realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”, objętych pomoca publiczną oraz (co do zasady) generujących dochód.
4. W ramach niniejszego konkursu mogą być realizowane wyłącznie projekty o stacjonarnym charakterze, tj. takie, dla których możliwe jest określenie ich lokalizacji na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

Kryteria wyboru projektów

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi: 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Minimalny wkład własny wnioskodawcy wynosi: 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu – nie dotyczy.

Minimalna/maksymalna wartość projektu – nie dotyczy.

Minimalna/maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – nie dotyczy.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 1 082 188,80 PLN

Reklama