Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Konkurs RPOWD: Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych

Reklama
Nabór od 04.09.2019 do 25.09.2019 15:30
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Łączny budżet 23,383 mln PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje od 50 tys. PLN
Niepełnosprawni
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Informacje o naborze

Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne

Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych

Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne. Typ projektów A.

Nr konkursu: RPDS.09.02.01-IP.02-02-361/19

Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020).

Konkurs nie został podzielony na rundy.

Zgodnie z definicją przyjętą na potrzeby konkursu przez konkurs horyzontalny rozumie się prowadzony w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych na obszarze województwa dolnośląskiego, przeznaczony dla wszystkich Beneficjentów przewidzianych do aplikowania w Działaniu 9.2 – typ projektów A.

Pełna nazwa i adres właściwej instytucji organizującej konkurs:
Instytucją Organizującą Konkurs (IOK) jest Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy - Filia we Wrocławiu, al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław.

Termin, od którego można składać wnioski:
4 września 2019 r. od godz. 00.01

Termin, do którego można składać wnioski:
25 września 2019 r. do godz. 15.30

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu:
luty 2020 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Konkurs dotyczy naboru projektów składanych w ramach typu operacji 9.2.A., tj. projektów ukierunkowanych na usługi asystenckie i opiekuńcze nad osobami niesamodzielnymi świadczone w społeczności lokalnej:

1. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania;

2. usługi asystenckie skierowane do osób z niepełnosprawnością;

3. tworzenie miejsc i świadczenie w społeczności lokalnej usług opiekuńczych oraz bytowych w placówkach całodobowego pobytu;

4. tworzenie miejsc i świadczenie usług opiekuńczych w ramach placówek zapewniających dzienną opiekę nad osobami niesamodzielnymi (np. dzienne domy pomocy, kluby seniora).

W ramach wsparcia towarzyszącego elementem uzupełniającym projektu mogą być następujące typy operacji:

5. wolontariat opiekuńczy, sąsiedzkie usługi opiekuńcze i inne formy samopomocowe na rzecz osób niesamodzielnych – jako element kompleksowego projektu;

6. usługi pozwalające osobom niesamodzielnym na w miarę możliwości samodzielne funkcjonowanie, w tym działania zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo tych osób (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków, sfinansowanie tworzenia wypożyczalni sprzętu wspomagającego (zwiększającego samodzielność osób) i sprzętu pielęgnacyjnego (niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi), sfinansowanie wyposażenia lub zakupu tego sprzętu, przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wsparcia) – jako element kompleksowego projektu);

7. wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych, np. teleopieki, systemów przywoławczych – jako element kompleksowego projektu;

8. działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi poprzez:

 • kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymiana doświadczeń dla opiekunów faktycznych, w tym m.in. zwiększających ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi,

 • poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych, jako element kompleksowego projektu.

  9. szkolenie asystentów/ kandydatów na asystentów osób z niepełnosprawnościami oraz opiekunów/ kandydatów na opiekunów osób niesamodzielnych w zakresie niezbędnym do świadczenia usług – jako element kompleksowego projektu.

  Kategorią interwencji dla niniejszego konkursu jest kategoria interwencji 112, która dotyczy ułatwiania dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

  Typy beneficjentów:
  W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się następujące podmioty:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

 • jednostki organizacyjne j.s.t.;

 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej;

 • organizacje pozarządowe;

 • podmioty prowadzące działalność w obszarze pomocy społecznej oraz systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej;

 • podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa społeczne;

 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu:
Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA EFS RPDS), który jest dostępny poprzez stronę: adres strony internetowej generatora SOWA EFS RPDS. System ten umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia.
Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego.

Nabór wniosków za pośrednictwem systemu SOWA EFS RPDS
rozpocznie się dnia 04.09.2019 r. o godz. 00:01
i zakończy się dnia 25.09.2019 r. o godz. 15:30.

IOK nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków.

System SOWA jest dostosowany do potrzeb użytkowników z niepełnosprawnościami, a szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w zakładce DOSTĘPNOŚĆ na stronie internetowej adres strony internetowej generatora SOWA EFS RPDS.

Reklama