Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej - zapewnienie schronienia dla...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej - zapewnienie schronienia dla bezdomnych w ogrzewalni
Nabór od 18.07.2019 do 12.08.2019 11:00
Wydział Spraw Społecznych
Łączny budżet 11,5 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Bezdomni
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, Wydział Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej - zapewnienie schronienia dla bezdomnych w ogrzewalni.

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2019 poz. 688 z późn. zm.), które prowadzą działalność statutową w zakresie pomocy społecznej objętej niniejszym konkursem w miejscach oddalonych od Czerwionki-Leszczyn w odległości max. do 55 km, na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych w formie dotacji z budżetu Gminy i Miasta  w 2019 roku.

Konkurs obejmuje następujące rodzaje zadań (Obszar IV): Zadania w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym organizacja przedsięwzięć mających na celu zapewnienie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania dla osób bezdomnych z terenu gminy

PRZEDMIOT KONKURSU
Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym w ogrzewalni dla około 5 osób.
Wymagany zakres usług świadczonych w ogrzewalni:

  • możliwość ogrzania się w pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 18ºC;
  • zapewnienie gorącego napoju;
  • umożliwienie wymiany odzieży;
  • zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży w przypadku braku możliwości jej wymiany;
  • zapewnienie opieki przez co najmniej 1 opiekuna na nie więcej niż 50 osób przebywających w ogrzewalni.

 

Na przedstawione do realizacji zadanie przeznacza się jako wsparcie w formie dotacji środki publiczne w wysokości: 11 500,00 zł.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - Ogrzewalnia przez 7 dni w tygodniu w okresie od 1 października do 31 grudnia 2019 r. w godzinach od 18.00 do 8.00

Ofertę konkursową na realizację zadania należy złożyć (w obu formach) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 sierpnia  2019r. (do godz. 11.00):

  1. w formie elektronicznej poprzez generator wniosków zamieszczony na stronie internetowej www.witkac.pl, www.czerwionka-leszczyny.pl pod ogłoszeniem o niniejszym konkursie.
  2. w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania z adnotacją „Otwarty konkurs ofert na zapewnienie schronienia bezdomnym w ogrzewalni” w Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej  9.

W przypadku ofert w wersji papierowej decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.
Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama