Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych

Reklama
Nabór od 18.07.2019 do 05.08.2019 15:00
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice
Łączny budżet 23 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy
Prezydent Miasta Katowice ogłosił otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotowi uprawnionemu w formie wspierania na realizację zadania: „Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych – wspieranie działań na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów" w ramach „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok".

Rodzaj i cel zadania

1. Podmiotowi uprawnionemu określonemu w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) zleca się w formie wspierania realizację następującego zadania:

„Integracja i aktywizacja osób starszych, w tym kombatantów i osób represjonowanych – wspieranie działań na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów"

2. Zakres przedmiotowy realizowanego zadania:

Cel zadania:

Stworzenie miejsca spotkań dla seniorów w dzielnicy Katowice – os. Tysiąclecie, w którym prowadzone będą działania ukierunkowane na poprawę sprawności intelektualnej i fizycznej oraz aktywności życia osób starszych.

Prowadzone działania mogą przybierać formę: spotkań, warsztatów, pogadanek, zorganizowanych zajęć np. z zakresu: edukacji, kultury fizycznej.

Cele szczegółowe zadania – zgodne z Miejskim Programem „Katowicki Senior w Mieście" na lata 2016 – 2021, tj.:

Cel 1.

Przygotowanie do okresu własnej starości pod względem wiedzy na temat zmian fizycznych i psychicznych zachodzących podczas procesów starzenia się oraz konsekwencji określonych zachowań.

Cel 2.

Zmiana stylu życia w sferze zdrowia psychicznego, aktywności intelektualnej, odżywiania, rytmu dnia, rekreacji, higieny ciała i unikania zachowań ryzykownych pod względem zdrowotnym.

Cel 3.

Poprawa kondycji fizycznej i zwiększenie aktywności fizycznej seniorów.

Cel 4.

Zapewnienie bezpieczeństwa osób starszych i przeciwdziałanie stosowanym wobec nich nadużyciom.

Cel 5.

Rozwój oferty edukacyjnej dla osób starszych w obszarach zgodnych z ich potrzebami.

Szczegółowy zakres, kierunki i sposoby działania znajdują się w Uchwale XXIV/482/16 Rady Miasta Katowice z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie Miejskiego Programu „Katowicki Senior w Mieście" na lata 2016 – 2021, Rozdział I strona 6-10, który stanowi załącznik nr 1 do warunków konkursowych.

Oczekiwane rezultaty, wskaźniki - dostępne są w warunkach konkursowych.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa w warunkach konkursowych należy złożyć za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (z podaniem nazwy konkursu i organizacji składającej ofertę) do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, pokój nr 809 (VIII piętro), w terminie do dnia 5.08.2019 r. do godz. 15.00. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w formie tradycyjnej na obowiązującym formularzu, w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy zadania, którego konkurs dotyczy w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, pokój nr 809 (VIII piętro) w terminie, o którym mowa powyżej (decyduje data wpływu do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej).

Oferty złożone:

a) wyłącznie w Generatorze eNGO, tj. bez złożenia w terminie i miejscu, o którym mowa wyżej, ich wygenerowanej papierowej wersji,

b) sporządzone niezgodnie z pkt. VI ust. 5 warunków konkursowych nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

Oferta złożona w systemie Generator eNGO oraz w wersji papierowej musi posiadać taką samą sumę kontrolną wygenerowaną z systemu. Oferty o różnych sumach kontrolnych zostaną odrzucone.

Reklama