Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych

Reklama
Nabór od 11.07.2019 do 01.08.2019 15:00
Urząd Miasta Katowice
Łączny budżet 481,771 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Niepełnosprawni
Prezydent Miasta Katowice ogłosił otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotowi uprawnionemu w formie wspierania na realizację zadania: „Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną" w ramach „Wieloletniego programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020".

Rodzaj i cel zadania

1. Podmiotowi uprawnionemu określonemu w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) zleca się w formie wspierania realizację następującego zadania:

„Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przewlekle chorych, poprzez integrację z otoczeniem i aktywizację społeczną".

2. Zakres przedmiotowy realizowanego zadania:

2.1 „Organizacja dziennego ośrodka dla osób niepełnosprawnych w dzielnicy Dąbrówka Mała, które ukończyły 24 rok życia lub ukończyły edukację w szkołach specjalnych lub integracyjnych i nie kwalifikują się do innej formy opieki."

2.2 Cel zadania:

Celem zadania jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin poprzez zapewnienie właściwej rehabilitacji, terapii, stymulowanie dalszego rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego osób niepełnosprawnych określonych w punkcie 2.1 i 2.7a) niniejszych warunków konkursowych.

Szczegółowy zakres świadczonych usług, oczekiwane rezultaty, wskaźniki - dostępne są w warunkach konkursowych.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Łączna kwota przeznaczona na realizację zadania w okresie od 1 września 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku: 481 771,00 zł, w tym:

  • w roku 2019 – 120 600,00 zł,

  • w roku 2020 – 361 171,00 zł.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa w warunkach konkursowych należy złożyć za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy do dnia 1 sierpnia 2019 r. do godz. 15.00, jak również wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać i złożyć w ww. terminie, w poprawnie opisanej kopercie (z podaniem nazwy konkursu i organizacji składającej ofertę) do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, pokój nr 809 (VIII piętro).

Oferty złożone:

a) wyłącznie w Generatorze eNGO, tj. bez złożenia w terminie i miejscu, o którym mowa wyżej ich wygenerowanej papierowej wersji,

b) sporządzone niezgodnie z pkt. VI ust. 5 warunków konkursowych nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

3. Oferta złożona w systemie Generator eNGO oraz w wersji papierowej musi posiadać taką samą sumę kontrolną wygenerowaną z systemu. Oferty o różnych sumach kontrolnych zostaną odrzucone.

Reklama