Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Konkurs MEN: Realizacja zadania z zakresu zdrowia publicznego

Reklama
Nabór od 17.07.2019 do 08.08.2019 23:59
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Łączny budżet 3,6 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 900,001 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia: Działanie 1. Wspieranie zdrowia psychicznego Cel Operacyjny 3. Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa.

Tytuł zadania

„Profilaktyka zdrowia psychicznego w szkole – myślimy pozytywnie.

Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych”.

Oferty realizacji zadania mogą składać podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi wart. 2ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym(Dz. U. z 2018 r. poz. 1492i z 2019 r. poz. 447), w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa wart. 3 ust. 2 i 3ustawyz dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 688), spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.

Miejsce składania ofert:

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa

Termin składania ofert: 8 sierpnia 2019 r.

Uwaga! W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Reklama