Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Działalność na rzecz integracji cudzoziemców

Reklama
Nabór od 17.07.2019 do 07.08.2019 15:00
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urządu Miasta Krakowa
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Mniejszości narodowe, Cudzoziemcy, Dzieci
Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie: działalność na rzecz integracji cudzoziemców.

Tytuł zadania publicznego: Program Otwarty Kraków – konkursy edukacyjne

Komórka realizująca: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Termin realizacji zadania: w okresie pomiędzy 1 września 2019 roku a 31 grudnia 2019 roku

Miejsce realizacji zadania: Gmina Miejska Kraków

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego: Gmina Miejska Kraków w roku 2018 przeznaczyła na realizację przedmiotowego zadania publicznego środki finansowe w wysokości 50 000 zł na zadanie: Program "Otwarty Kraków" - edukacja wielokulturowa.

Warunki realizacji zadania publicznego:

Cel ogólny Programu „Otwarty Kraków”:

Zaplanowane przedsięwzięcie powinno wpisywać się w zakres przedmiotowy zadań określonych w uchwale nr LII/964/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu ''Otwarty Kraków'' i mieć charakter edukacyjny, w kontekście celu głównego Programu tj. wdrożenie i realizacja polityki otwartości miasta Krakowa na przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców poprzez:

 1. budowanie wśród mieszkańców Krakowa poczucia solidarności oraz świadomości i wiedzy na temat kultury i obyczajów innych narodowości;
 2. kształtowanie postawy tolerancyjnej wobec cudzoziemców, mniejszości narodowych i etnicznych;
 3. działanie nastawione na identyfikację i rozwiązywanie problemów związanych z funkcjonowaniem we wspólnocie społeczeństwa międzykulturowego.

Adresaci zadania:

Mieszkańcy Gminy Miejskiej Kraków – dzieci, młodzież, dorośli biorący udział w formach aktywności, realizowanych w ramach projektu wdrażanego przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy prowadzący działalność na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków.

Oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:

Celem zlecanego zadania publicznego jest wzmocnienie integracji członków społeczeństwa przyjmującego (Gmina Miejska Kraków) i cudzoziemców mieszkających, pracujących, przebywających na stałe w Krakowie (Gminie Miejskiej Kraków) poprzez przeprowadzenie konkursu, składającego się z dwóch komponentów:

 1. komponent 1 - skierowany do dzieci przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych z zakresu wiedzy o historii Krakowa
  oraz
 2. komponent 2 – skierowany do dzieci z zakresu wiedzy o innych narodowościach zamieszkujących Kraków.

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

 • przeprowadzenie ww. konkursu (komponent 1 + komponent 2) w minimum 3 placówkach (np.: szkoła, dom kultury, biblioteka, przedszkole, klub, siedziba organizacji itp.),
 • zaangażowanie łącznie minimum 40 dzieci do udziału w konkursie,
 • publikacja w prasie lokalnej minimum jednej informacji na temat konkursu,
 • przekazanie do Gminy Miejskiej Kraków scenariusza przeprowadzenia konkursu w wersji elektronicznej jako przykład dobrej praktyki, w formie umożliwiającej publikację.

Warunki dodatkowe:

Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wszelkich wymogów proceduralnych oraz uzyskanie wszelkich wymaganych prawem pozwoleń niezbędnych do realizacji zadania Program Otwarty Kraków – konkursy edukacyjne.

Współpraca Oferenta z Gminą Miejską Kraków przy realizacji zadania publicznego winna być oparta jest na zasadach wzajemnego zaufania z wykorzystaniem najlepszych praktyk w zakresie komunikacji i partycypacji.

Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem nr 661/2019Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.03.2019 r. oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej.

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

 1. Dofinansowanie dla organizacji pozarządowej lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nastąpi w trybie powierzenia realizacji zadania publicznego.
 2. W celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania, z budżetu Miasta może być przyznana tylko jedna dotacja na realizację konkretnej oferty zgłoszonej do konkursu w ramach poszczególnych zadań.
 3. W przypadku zlecania realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które złożyły ofertę wspólną, w umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego wskazane zostaną prawa i obowiązki każdej z organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane zadanie.
 4. Beneficjentami realizowanego zadania publicznego mogą być wyłącznie mieszkańcy Gminy.
 5. Oferent zobowiązany jest do niepobierania opłat z tytułu wszelkich działań prowadzonych w ramach realizacji zadania publicznego od jego beneficjentów.
 6. Dopuszczone przesunięcia pomiędzy pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego w trakcie jego realizacji ustala się na poziomie 30 % danego kosztu.
 7. Oferent jest zobowiązany do identyfikacji ryzyk związanych z realizacją zadania publicznego oraz wskazania sposobów zapobiegania im (oferta – pkt III.6 – Dodatkowe informacje związane z realizacją zadania publicznego).
 8. Oferent jest zobligowany do oszacowania wartości (w zł) działań w ramach wkładu osobowego wskazanego w kosztach realizacji zadania poprzez uzupełnienie pkt VI oferty poz. 3 – Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych w sekcji VII.
 9. Nieosiągnięcie zaplanowanych w ofercie rezultatów może rodzić konsekwencję proporcjonalnego zwrotu przyznanych środków dotacyjnych.
 10. Oferent jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077 z późn. zm.).
 11. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 12. Po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert, w przypadku, gdy oferent otrzyma dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, przed podpisaniem umowy oferent oraz Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania publicznego lub odstępują od jego realizacji.
 13. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje od niej odwołanie.
 14. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 15. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.Dz. U. z 2019r. poz. 688 z późn. zm.) po podpisaniu umowy z wyłonionym oferentem.
 16. Upoważnieni przedstawiciele oferenta zobowiązani są do kontaktu z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa w celu potwierdzenia gotowości realizacji zadania publicznego i ustalenia warunków jego realizacji w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
 17. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.
 18. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie, o której mowa w pkt 14.
 19. Oferent, któremu udzielono dotacji na realizację zadania publicznego będzie zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji na realizację umowy oraz wydatków dokonywanych z tych środków.
 20. Dotacje udzielone z budżetu Miasta wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
 21. Z wykonania zadania publicznego objętego umową, w tym z zaangażowania środków własnych w jego realizację, oferent sporządza sprawozdania, zgodne ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego (załącznik nr 1 do ogłoszenia) w terminach określonych w umowie dotacyjnej.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestrują się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzą Profil Organizacji.
 2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.
 3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl *oraz* w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.
 4. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
 5. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 7 sierpnia 2019 r. o godz.15.00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią oferenta/oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, pokój nr 2 (parter – Referat ds. Wielokulturowości i Projektów Społecznych) – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta (-ów) oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.
 6. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, pokój nr 2 (parter – Referat ds. Wielokulturowości i Projektów Społecznych) ) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.
Reklama