Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Konkurs ofert: „Festiwal wielokulturowy”

Reklama
Nabór od 16.07.2019 do 16.08.2019 16:00
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa
Łączny budżet 70 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Mniejszości narodowe, Cudzoziemcy
Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców.

Tytuł zadania publicznego:Festiwal wielokulturowy”

Komórka realizująca: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych)

Termin realizacji zadania: w okresie pomiędzy 15 września a 31 grudnia 2019 roku

Miejsce realizacji zadania: na terenie Miasta Krakowa

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego: Gmina Miejska Kraków w roku 2018 przeznaczyła na realizację przedmiotowego zadania publicznego środki finansowe w wysokości 50 000 zł.

Warunki realizacji zadania publicznego:

Beneficjentami niniejszego zadania publicznego mogą być organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy prowadzące działalność na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków oraz mieszkańcy Gminy Miejskiej Kraków.

Oferent/ci zobowiązany/ni jest/są także do niepobierania opłat z tytułu wszelkich działań prowadzonych w ramach realizacji zadania publicznego od jego beneficjentów.

Współpraca przy realizacji ww. zadania publicznego winna być oparta na zasadach wzajemnego zaufania z wykorzystaniem najlepszych praktyk w zakresie komunikacji i partycypacji.

Oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego

Zaplanowane przedsięwzięcie powinno służyć realizacji założeń Programu „Otwarty Kraków” – treść zawarta jest w uchwale nr LII/964/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu „Otwarty Kraków” w którym określone są zadania mające na celu w szczególności:

 • integrację środowiska lokalnego wokół idei różnorodności kulturowej;
 • integrację cudzoziemców mieszkających w Krakowie;
 • redukcję stereotypów i uprzedzeń wobec przekształceń demograficznych w przestrzeni miejskiej,
 • uwidocznienie współczesnego wymiaru kultur mniejszości narodowych i etnicznych;
 • organizację wydarzeń kulturalnych z uwzględnieniem aspektu edukacyjnego podnoszącego jakość tych wydarzeń poprzez przeprowadzenie warsztatów, gier, wykładów, debat;
 • zaprezentowanie działalności organizacji pozarządowych działających na rzecz integracji cudzoziemców w ich własnych siedzibach lub podczas zorganizowanego wydarzenia;
 • stworzenie możliwości nawiązania współpracy i integracji pomiędzy organizacjami pozarządowymi, cudzoziemcami i mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków;
 • promocję organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miejskiej Kraków na rzecz integracji cudzoziemców;
 • informowanie mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków o organizacjach trzeciego sektora, instytucjach i innych podmiotach działających na rzecz integracji cudzoziemców;
 • zaprezentowanie oferty organizacji trzeciego sektora realizowanej na rzecz cudzoziemców.

Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wszelkich wymogów proceduralnych oraz uzyskanie wszelkich wymaganych prawem pozwoleń na organizację imprez w ramach realizacji zadania „Festiwal wielokulturowy”.

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego
W wyniku realizacji zadania publicznego „Festiwal wielokulturowy” winno się uwzględnić m.in:

 • warsztaty adaptacyjne;
 • warsztaty integracyjne;
 • warsztaty językowe;
 • warsztaty prawne;
 • warsztaty kulinarne;
 • spacery tematyczne;
 • koncerty;
 • dyskusje panelowe;
 • otwarte wykłady;
 • projekcje filmowe;
 • wydarzenia informacyjno-promocyjne;
 • wydarzenie podsumowujące na zamknięcie festiwalu;
 • W ramach zadania „Festiwal wielokulturowy” uczestnicy tego wydarzenia powinni m.in:
 • nabyć informację o założeniach realizowanego przez Gminę Programu „Otwarty Kraków”;
 • zostać uświadomieni w zakresie znaczenia upowszechniania idei solidarności grupowej, współpracy oraz integracji mieszkańców wywodzących się z różnych środowisk na rzecz rozwoju wspólnoty lokalnej;
 • skonfrontować własne stereotypy i uprzedzenia podczas organizowanych wydarzeń i zredukować postawy nietolerancyjne,
 • nabyć wiedzę z zakresu integracji cudzoziemców w ramach np. warsztatów, gier, spacerów tematycznych, debat i wykładów;
 • uczestniczyć w wydarzeniach integracyjnych w środowisku lokalnym;
 • mieć możliwość podniesienia kompetencji i potencjału swoich organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, działających na rzecz integracji cudzoziemców w Krakowie

Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077 z późn. zm) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem nr 661/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.03.2019 r. oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej.

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

 1. Dofinansowanie dla organizacji pozarządowej nastąpi w trybie powierzenia realizacji zadania publicznego.
 2. W celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania, z budżetu Miasta może być przyznana tylko jedna dotacja na realizację konkretnej oferty zgłoszonej do konkursu w ramach poszczególnych zadań.
 3. W przypadku zlecania realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym, które złożyły ofertę wspólną, w umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego wskazane zostaną prawa i obowiązki każdej z organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane zadanie.
 4. Beneficjentami realizowanego zadania publicznego mogą być wyłącznie mieszkańcy Gminy.
 5. Oferent zobowiązany jest do niepobierania opłat z tytułu wszelkich działań prowadzonych w ramach realizacji zadania publicznego od jego beneficjentów.
 6. Dopuszczone przesunięcia pomiędzy pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego w trakcie jego realizacji ustala się na poziomie 25 % danego kosztu.
 7. Oferent jest zobowiązany do identyfikacji ryzyk związanych z realizacją zadania publicznego oraz wskazania sposobów zapobiegania im (oferta – pkt III.6 – Dodatkowe informacje związane z realizacją zadania publicznego).
 8. W przypadku planowania przez Oferenta (-ów) przeznaczenia na realizację zadania publicznego środków finansowych z innych źródeł publicznych, wymagane jest dołączenie do oferty (w formie załącznika) informacji o nazwie (-wy) organu (-ów) administracji publicznej lub jednostki (-tek) sektora finansów publicznych, który (-re) przekazał (-a,-y)środki finansowe wraz z podaniem ich wysokości.
 9. Nieosiągnięcie zaplanowanych w ofercie rezultatów może rodzić konsekwencję proporcjonalnego zwrotu przyznanych środków dotacyjnych.
 10. Oferent jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077 z późn. zm.).
 11. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 12. Po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert, w przypadku, gdy oferent otrzyma dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, przed podpisaniem umowy oferent oraz Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania publicznego lub odstępują od jego realizacji.
 13. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje od niej odwołanie.
 14. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 15. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.) po podpisaniu umowy z wyłonionym/i oferentem/ami.
 16. Upoważnieni przedstawiciele oferenta zobowiązani są do osobistego zgłoszenia się w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa w celu potwierdzenia gotowości realizacji zadania publicznego i ustalenia warunków jego realizacji w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
 17. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.
 18. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie, o której mowa w pkt. 13.
 19. Oferent, któremu udzielono dotacji na realizację zadania publicznego będzie zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji na realizację umowy oraz wydatków dokonywanych z tych środków.
 20. Dotacje udzielone z budżetu Miasta wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
 21. Z wykonania zadania publicznego objętego umową, oferent sporządza sprawozdania, w tym z zaangażowania środków własnych w jego realizację, oferent sporządza sprawozdanie zgodne ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z 24 października 2018 roku (załącznik nr 1 do ogłoszenia) w terminach określonych w umowie dotacyjnej.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Organizacja pozarządowa zainteresowana udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestruje się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzy Profil Organizacji.
 2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.
 3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl *oraz* w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.
 4. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
 5. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 16 sierpnia 2019 roku o godz. 15.00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią oferenta/oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, pok. nr 2 parter w Referacie ds. Wielokulturowości i Projektów Społecznych – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta/oferentów oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.
 6. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.
Reklama