Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Prowadzenie i koordynacja Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora

Reklama
Nabór od 30.04.2019 do 22.05.2019 16:00
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Łączny budżet 1,05 mln PLN
Do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie i koordynacja Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora.

Opis zadania:

Grupą docelową są mieszkańcy Warszawy, którzy ukończyli 60 lat.

Zadanie polega na stworzeniu i prowadzeniu w stałych miejscach Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniorów, w których będą realizowane działania mają na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu seniorów poprzez indywidualne konsultacje. W PCWS seniorzy uzyskają wsparcie w zakresie posługiwania się komputerem, tabletem, smartfonem lub aparatem cyfrowym. PCWS będą odpowiadać na indywidualne potrzeby i problemy cyfrowe seniorów. Punkty będą pozwalały seniorom, którzy posiadają już podstawową umiejętność posługiwania się nowymi technologiami, zwiększać swoje zdolności cyfrowe i przezwyciężać napotkane problemy dzięki wsparciu Doradcy Cyfrowego.

 

Porady i konsultacje udzielane w Punktach Cyfrowego Wsparcia Seniora mają charakter doraźnego i indywidualnego wsparcia.

Zakres zadania:

Oferta powinna uwzględniać następujące elementy:

 • Oferent może złożyć ofertę na prowadzenie nie mniej niż 5 Punktów Cyfrowego Wsparcia Senioraw całym okresie realizacji działania.
 • prowadzenie Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora. Minimum 1 w każdej dzielnicy, a w dzielnicach zamieszkałych przez więcej jak 35 tysięcy seniorów po 2 punkty tj.:  Targówek, Śródmieście, Mokotów, Praga Południe, Wola, Bielany i Ursynów,
 • w Punktach Cyfrowego Wsparcia Seniora powinni być zatrudnieni doradcy cyfrowi, mający doświadczenie i kompetencje w udzielaniu porad seniorom. którzy będą udzielać konsultacji w zakresie obsługi nowych technologii,
 • organizowanie i prowadzenie cyklicznych (min. raz na sześć miesięcy) spotkań o charakterze warsztatowym lub seminaryjnym dla doradców cyfrowych mających na celu wymianę doświadczeń (spotkania powinny być prowadzone przez osobę znającą specyfikę funkcjonowania poznawczego seniorów, a także posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć IT dla osób dorosłych i seniorów),
 • Oferent będzie zobowiązany do promowania Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora za pomocą materiałów przygotowanych przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych (dalej zwanych BPiPS),
 • Oferent będzie zobowiązany  do dystrybucji w PCWS materiałów promocyjnych i informacyjnych dostarczonych przez BPiPS,
 • Oferent będzie zobowiązany do jednolitego oznakowania wszystkich PCWS zgodnie z wytycznymi BPiPS,
 • informacje o Punktach powinny pojawić się na stronie internetowej Oferenta, na jego profilu Facebook oraz w siedzibie organizacji.
 • prowadzenie aktywnej rekrutacji i zapisów seniorów na porady w PCWS
 • punkty będą świadczyć wsparcie z zakresu obsługi komputera, internetu telefonów z systemem Android, aparatów fotograficznych i innych popularnych urządzeń cyfrowych. Minimum jeden punkt będzie świadczyć również wsparcie z zakresu obsługi urządzeń Apple.

Zasady funkcjonowania Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora:

 • Punkty Cyfrowego Wsparcia Seniora będą działały w oparciu o opracowany przez organizację we współpracy z BPiPS regulamin.
 • każdy Punkt powinien działać  co najmniej 2 razy w tygodniu po 3 godziny zegarowe nieprzerwanie przez 36 miesięcy, z wyłączeniem dni wolnych od pracy,
 • doradcy cyfrowi w godzinach funkcjonowania punktów powinni świadczyć usług w formie indywidualnych porad i konsultacji dla maksymalnie 2 osób jednocześnie,
 • jednorazowa porada może trwać od 30 minut do 60 minut. Oferent jest zobowiązany prowadzić zapisy na konsultacje z doradcami cyfrowymi, docelowo przy pomocy platformy internetowej udostępnionej przez BPiPS,
 • każda porada i konsultacja powinna być potwierdzona podpisem seniora na liście obecności oraz wypełnioną przez doradcę kartą porady, docelowo dane będą wprowadzane przez doradcę na dedykowaną platformę internetową,
 • porady i konsultacje udzielane przez doradców cyfrowych są bezpłatne,
 • senior powinien mieć możliwość zapisania się na poradę lub konsultację  osobiście lub telefonicznie w określone przez Oferenta dni oraz pod wskazanym przez niego numerem telefonu,
 • Oferent jest zobowiązany do zapewnienia doradcom cyfrowym odpowiedniego sprzętu tj. komputera z dostępem do internetu (swój lub dostępny w lokalizacji),
 • w przypadku nieobecności doradcy cyfrowego Oferent zobowiązany jest do zorganizowania zastępstwa lub poinformowania zapisanych osób o nieobecności i ustaleniu terminu kolejnej wizyty.
 • BPiPS będzie na bieżąco informowane o harmonogramie działań, oraz  o wszelkich zmianach związanych z funkcjonowaniem PCWS,
 • BPiPS może skierować do pomocy doradcy prowadzącemu PCWS odpowiednio przeszkolonego wolontariusza, który pod jego okiem będzie mógł zdobywać doświadczenie w edukacji osób starszych.

 

Warunki lokalowe:

 • sala powinna zapewniać warunki do swobodnej nauki oraz spełniać wymogi BHP i ppoż.,
 • lokalizacja i sala musi spełniać wymogi dostępności dla osób z trudnościami w poruszaniu,
 • sala musi posiadać dobre oświetlenie i odpowiednią wentylację,
 • w budynku musi znajdować się odpowiednie zaplecze sanitarne,

Sposoby monitorowania:

 • kwartalne sprawozdanie w formie Karty Monitoringu (wzór Karty Monitoringu opracowany przez BPiPS),
 • prowadzenie list obecności oraz dokumentacji fotograficznej z działania PCWS,
 • kontrole PCWS w okresie realizacji zadania przeprowadzane przez BPiPS,
 • Oferent będzie zobowiązany, na żądanie BPiPS do udzielania wyjaśnień  i przekazywania aktualnych informacji związanych z działalnością PCWS.

Kadra merytoryczna realizująca kurs:

 • udokumentowane doświadczenie w działaniach edukacyjnych na rzecz seniorów,
 • udokumentowana dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń mobilnych, oprogramowania, oraz innych urządzeń cyfrowych,
 • doświadczenie związane z pracą z osobami starszymi,
 • posiadanie umiejętności interpersonalnych pomocnych w prowadzeniu kursów   (cierpliwość, sposób motywowania, łagodzenia napięć, redukowanie obaw),
 • porady i konsultacje muszą być do stosowane do potrzeb i możliwości poznawczych seniorów tj. być prowadzone zgodnie z opracowanymi przez BPiPS standardami komunikacji z osobami 60+, załączonymi do ogłoszenia.

Warunki tworzenia kosztorysu zadania:

 • kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania przygotowana:
  • na każdy rok kalendarzowy,
  • na cały okres realizacji zadania,
 • Oferent przedstawi roczny koszt prowadzenia 1 Punktu PCWS,
 • uwzględnienie rodzajów kosztów związanych bezpośrednio z realizacją zadania:
  • koszty merytoryczne - osobowe oraz rzeczowe związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów zadania,
  • koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne – m.in.  kierowanie (koordynacja) projektem, wykonywanie zadań administracyjnych, księgowych nie może przekroczyć 15 % dotacji,
  • inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji – do wysokości 5% dotacji w całym okresie realizacji zadania. Oferent może zakupić sprzęt, który będzie niezbędny do realizacji zadania (stworzenie nowego punktu lub doposażenie istniejącego)
 • jedna porada powinna trwać średnio 30 minut,

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama