Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poznaj swoje talenty – warsztaty dla klas 7 i 8 szkół podstawowych

Reklama
Nabór od 15.07.2019 do 06.08.2019 12:00
Biuro Rozwoju Gospodarczego
Łączny budżet 20 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 20 tys. PLN
Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Gospodarczego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Poznaj swoje talenty – warsztaty dla klas 7 i 8 szkół podstawowych.

Gmina Wrocław jest realizatorem Programu „Edukacja przedsiębiorczości”, w ramach którego realizowane są projekty popularyzujące przedsiębiorczość jako kompetencję pożądaną na rynku pracy. Dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych realizowane były m.in. następujące projekty:

 • Wrocławskie Marki i Młode Wrocławskie Marki – zestaw filmów prezentujących historię łącznie
  15 wrocławskich firm o zasięgu europejskim i światowym, w tym firm, których właściciele nie ukończyli jeszcze 35 roku życia,
 • Lekcje muzealne o XIX-wiecznych start upach – lekcje w Pałacu Królewskim, z których dowiadujemy się, że zmienia się świat i dostępność technologii, ale cechy charakteryzujące przedsiębiorcę wciąż są te same.

Zadanie objęte konkursem i przeznaczone dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych, stanowić ma logiczne i spójne uzupełnienie powyższych projektów, przy czym Oferent przy realizacji zadania może
i powinien inspirować się ww. projektami. Preferowaną formą są interaktywne zajęcia, nie dłuższe niż
2 godziny lekcyjne. Ich celem jest popularyzacja przedsiębiorczości jako kompetencji pożądanej na rynku pracy, a powinny one zostać przeprowadzone w nie mniej niż 25 klasach i obejmować nie mniej niż 500 uczniów.

Zajęcia powinny zawierać następujące elementy:

 • wprowadzenie do zajęć (uwzględniające bycie przedsiębiorczym jako sposób osiągania celów
  i prowadzenie własnej działalności gospodarczej jako sposób na życie i rozwój)
 • interaktywny warsztat poświęcony odkrywaniu/diagnozowaniu własnego potencjału/silnych
  i słabych stron, poznawaniu narzędzi wzmacniania własnego potencjału ze szczególnym naciskiem na kompetencje miękkie związane z przedsiębiorczością (aktywność i ekspansywność, umiejętność oceny ryzyka i gotowość do jego podjęcia, umiejętność przystosowywania się do zmieniających się warunków otoczenia, umiejętność pracy w zespole, dostrzeganie szans i ich wykorzystywanie, kojarzenie faktów i wyciąganie trafnych wniosków, innowacyjność czyli wprowadzanie i ciągłe poszukiwanie twórczych ulepszeń),
 • podsumowanie pracy i wręczenie certyfikatów uczestnictwa dla uczniów/szkół.

Zajęcia powinny mieć charakter interaktywny, co oznacza angażowanie młodzieży w działania edukacyjne. Przeprowadzenie zajęć należeć będzie do oferenta; rola nauczyciela będzie rolą obserwatora. Po zakończeniu każdych zajęć oferent jest zobowiązany do zweryfikowania skuteczności swoich działań poprzez przeprowadzenie krótkiej ankiety (max 10 pytań), potwierdzającej prawidłowe zrozumienie tematu.

Zajęcia mogą zostać przeprowadzone w siedzibie oferenta lub w szkole. W pierwszym przypadku oferent zobowiązany będzie zapewnić i udostępnić swoje pomieszczenia wraz z niezbędnym wyposażeniem w celu przeprowadzenia zajęć. W drugim – pozyskać pisemne zgody dyrektorów placówek na wejście do klas
i korzystanie z zasobów szkolnych.

Oferent jest zobowiązany do przedstawienia – w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć –
do zatwierdzenia Gminie Wrocław (osoba zostanie wyznaczona w protokole):

 • scenariusza zajęć
 • listy klas z podaniem nazwy placówki i liczby uczniów
 • harmonogramu prowadzonych zajęć
 • zestawu pytań ewaluacyjnych.

Do zadań oferenta należeć będzie przeprowadzenie rekrutacji uczestników projektu spośród wrocławskich szkół podstawowych.

Oferent podejmie się przeprowadzenia działań promocyjnych i informacyjnych o projekcie, gwarantujących osiągnięcie założonych rezultatów twardych, tj. nie mniej niż 25 klas i nie mniej niż 500 uczniów.

Oferent wykona również dokumentację zdjęciową projektu (nie mniej niż 30 zdjęć) i filmową (min. 1 min filmu), przy czym Oferent zobowiązany jest do uzyskania zgód na publikację wizerunku również dla Gminy Wrocław celem prezentacji zdjęć i filmu na stronie internetowej Gminy Wrocław.

Oferent przygotuje i przekaże każdemu nauczycielowi, biorącemu udział w projekcie, materiał szkoleniowy, stanowiący streszczenie warsztatu i umożliwiający przeprowadzenie podobnych zajęć z inną grupą uczniów w przyszłości.

Źródło: Urząd Miejski Wrocławia

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama