Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Otwarty konkurs ofert na wyłonienie operatora projektów zadania publicznego pod nazwą "Aktywni Sąsiedzi"

Reklama
Nabór od 12.07.2019 do 02.08.2019 15:30
Centrum Aktywności Społecznej
Łączny budżet 60 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 60 tys. do 60 tys. PLN
Urząd Miejski w Białymstoku, Centrum Aktywności Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wyłonienie operatora projektów zadania publicznego pod nazwą "Aktywni Sąsiedzi".

Prezydent Miasta Białegostoku

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na wyłonienie operatora projektów

zadania publicznego pod nazwą „Aktywni Sąsiedzi”

 

 

Rozdział I
Rodzaj zadania publicznego

 

 

1. Rodzaj zadania: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 

2. Zlecenia realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia.

 

3. Cel zadania: wspieranie budowania kapitału społecznego mieszkańców Miasta Białegostoku, poprzez wzbudzanie w nich poczucia wspólnoty, integrowanie społeczności lokalnej i motywowanie do podejmowania wspólnych działań.

Cel realizowany będzie poprzez działania animujące oraz przyznanie realizatorom projektów, zwanymi dalej realizatorami mikrograntów, środków finansowych na realizację inicjatyw
o charakterze działań animacyjno – integracyjnych.

W ramach realizacji zadania zostanie wyłoniony podmiot, zwany dalej operatorem projektów, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert, zwany regrantingiem, na realizację zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

 

4. W ramach konkursu zostanie wyłoniony jeden operator projektów.

 

5. Operator projektów będzie odpowiedzialny za następujące działania:

1) opracowanie dokumentacji konkursowej, w tym:

 1. regulaminu konkursu zawierającego warunki i kryteria wyboru realizatorów mikrograntów,
 2. regulaminu wyboru członków i trybu prac komisji konkursowej z uwzględnieniem,
  że w posiedzeniach komisji konkursowej weźmie udział co najmniej dwóch przedstawicieli Prezydenta Miasta Białegostoku,
 3. wzorów dokumentów konkursowych: oferty na realizację mikrograntu, umowy, sprawozdania z realizacji mikrograntu,
 4. procedury monitoringu realizacji mikrograntów,
 5. dokumentacja konkursowa będzie zaakceptowana przez Centrum Aktywności Społecznej Urząd Miejski w Białymstoku;

 

2) przeprowadzenie otwartego konkursu ofert w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję, co obejmuje:

 1. ogłoszenie konkursu na realizację mikrograntów,
 2. przeprowadzenie naboru realizatorów mikrograntów – zebranie ofert, ocena i wybór realizatorów mikrograntów,
 3. podanie do publicznej wiadomości informacji o wyborze realizatorów mikrograntów przez jej zamieszczenie na stronie internetowej operatora projektów,
 4. zawarcie umów na realizację mikrograntów,
 5. przekazanie środków finansowych na realizację mikrograntów w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zawarcia umowy między operatorem a realizatorami mikrograntów,
 6. monitorowanie i ocenę merytoryczno-finansową zleconych do realizacji mikrograntów,
 7. rozliczenie realizowanych mikrograntów;

3) prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowania ofert realizacji mikrograntów, procedury składania ofert, realizacji mikrograntów i ich rozliczania;

4) rozliczenie realizacji całego zadania;

5) promocję konkursu na każdym etapie jego realizacji, w tym promocję realizowanych mikrograntów;

6) operator projektów oraz realizatorzy mikrograntów są zobowiązani do stosowania ustawy
z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)
w przypadku gromadzenia danych osobowych związanych z konkursem.

 

6. Operator projektów powinien uwzględnić w regulaminie konkursu następujące założenia:

 1. mikrogranty będą realizowane na terenie poszczególnych osiedli Miasta Białystok
  dla mieszkańców Miasta,
 2. mikrogranty będą miały na celu nawiązywanie i/lub pogłębianie więzi społecznych, rozwijanie wspólnot i społeczności lokalnych danego osiedla w oparciu o społeczne działania podejmowane samodzielnie przez mieszkańców Miasta,
 3. mikrogranty będą przygotowane na podstawie rozpoznania potrzeb lokalnych,
 4. preferowane będą mikrogranty, których odbiorcami będą różnorodne grupy społeczne i/lub wiekowe mieszkańców,
 5. preferowane będą mikrogranty realizowane na osiedlach, które w roku 2019 nie otrzymały wsparcia finansowego Miasta w zakresie aktywizacji mieszkańców,
 6. mikrogranty będą wpisywać się w zakres zadań ujętych w Rozdziale 6 „Priorytetowe zadania publiczne” Załącznika do uchwały Nr II/11/18 Rady Miasta Białystok z dnia 29 listopada 2018 roku  Program współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok,
 7. możliwe formy realizacji mikrograntów to: inicjatywy o charakterze działań animacyjno-integracyjnym z zakresu: animacji społecznej, animacji kultury, profilaktyki społecznej, animacji sportu i kultury fizycznej, np. festyn osiedlowy, piknik sąsiedzki, święto ulicy, spotkanie sąsiedzkie typu „Podwieczorek Sąsiedzki”, rozgrywki sportowe, przygotowanie i przedstawienie spektaklu teatralnego, festiwalu talentów mieszkańców,
 8. w realizację mikrograntów będą włączeni mieszkańcy Białegostoku,
 9. maksymalna wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizacje jednego mikrograntu wynosi 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych); wymagany wkład własny dla całkowitej wartości mikrograntu w wysokości nie mniejszej 3% może mieć charakter finansowy i/lub osobowy,
 10. realizatorzy projektów nie będą pobierać opłat od uczestników projektów,
 11. realizacja projektów zakończy się 15 listopada 2019 r.,
 12. możliwe rezultaty realizacji zadania publicznego:
 1. udzielenie przez operatora projektów realizatorom mikrograntów i/lub grupom mieszkańców - potencjalnym realizatorom mikrograntów minimum 20 konsultacji w zakresie przygotowania i realizowania mikrograntów ze wskazaniem formy konsultacji: telefoniczna, osobista, mailowa,
 2. upowszechnienie informacji o realizacji minimum 10 mikrograntów,
 3. uczestnictwo w realizacji minimum 10 mikrograntów,
 4. druk, przygotowanie, kolportaż materiałów promocyjnych zachęcających
  do udziału w mikrograncie (liczba materiałów promocyjnych: plakatów, ulotek).

 

 

Rozdział II
Termin realizacji zadania

 

 

Zadanie będzie realizowane przez operatora projektów po zawarciu umowy z Miastem Białystok do 30 listopada 2019 r.

 

 

Rozdział III
Warunki realizacji zadania

 

 

1. Zadanie będzie realizowane w formie wsparcia.

2. Zadanie będzie realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową
oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

 

 

Rozdział IV
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

 

 

1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).

2. Rozkład środków finansowych:

- kwota 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) jest przeznaczona na działania Operatora Projektu (m. in. koszty administracyjne, koszty promocji zadania i in.); Operator Projektu zobowiązany jest przeznaczyć na realizację zadania środki finansowe własne (o charakterze finansowym i/lub osobowym) w wysokości nie mniejszej niż 3% całkowitej wartości zadania,

- kwota 45.000 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych) jest przeznaczona
na dofinansowanie mikrograntów, które zostaną wyłonione w konkursie.

3. Kwota dotacji może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji komisji konkursowej
lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu Miasta na 2019 rok w części przeznaczonej
na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział V
Adresaci konkursu

 

 

1. W konkursie mogą brać udział następujące podmioty, zwane dalej uprawnionymi podmiotami:

 1. organizacje pozarządowe niebędące jednostkami sektora finansów publicznych,
  w rozumieniu przepisów o finansach  publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia,
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
  o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
  o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
  o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 4. spółdzielnie socjalne,
 5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 ze zm.), które nie działają
  w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

2. Dwa lub więcej uprawnionych podmiotów działających wspólnie może złożyć ofertę wspólną.

 

3.   Oferta wspólna wskazuje:

 1. jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne uprawnione podmioty;
 2. sposób reprezentacji uprawnionych podmiotów wobec organu administracji publicznej.

 

4. Umowę zawartą między uprawnionymi podmiotami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, załącza się do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.

 

5. Uprawnione podmioty składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną
za zobowiązania, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy.

 

 

Rozdział VI
Warunki przyznawania dotacji

 

 

1. Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania odbywa się z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 15 ustawy oraz innych właściwych przepisów.

 

2. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania
lub zrezygnować z dotacji, oświadczając o tym pisemnie.

 

3. Oferent, któremu zostaje przyznana dotacja jest zobowiązany do:

 1. w przypadku przyznania dotacji w innej wysokości niż wnioskowana -
  do przedłożenia za pośrednictwem platformy Witkac.pl oraz w wersji papierowej korekty zestawienia kosztów realizacji zadania z uwzględnieniem różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dofinansowania oraz ewentualnej korekty planu
  i harmonogramu działań oraz opisu zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego i dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego,
 2. zamieszczenia na wszystkich drukach i materiałach promocyjnych związanych
  z realizacją zadania informacji o fakcie realizacji zadania przy udziale środków Miasta Białystok oraz zamieszczania logotypów „Wschodzący Białystok”,
 3. sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie za pośrednictwem platformy Witkac.pl i dostarczenie wersji papierowej
  (o zgodnej sumie kontrolnej z wersją złożoną za pośrednictwem platformy Witkac.pl oraz podpisanej przez osoby uprawnione),
 4. wystąpienia pisemnego do Prezydenta Miasta Białegostoku o aneksowanie umowy -
  w przypadku zmian wynikłych w trakcie realizacji zadania.

 

4. Prezydent Miasta Białegostoku odmówi podmiotowi wyłonionemu w procedurze konkursowej przyznania dotacji i podpisania umowy, jeżeli:

 1. oferent lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych,
 2. zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta,
 3. w przypadku przyznania dotacji w kwocie mniejszej niż wnioskowana, oferent nie przedstawi korekty zestawienia kosztów realizacji zadania oraz ewentualnej korekty planu i harmonogramu działań oraz opisu zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego i dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego, w czasie umożliwiającym podpisanie umowy lub zmniejszy swój wkład własny w stosunku większym niż proporcjonalnie do zmniejszonej dotacji.

 

5. Dotacja na realizację zadania nie może być wykorzystana na:

 1. przedsięwzięcia, które są dofinansowane z budżetu Miasta Białegostoku na 2019 rok,
 2. zobowiązania powstałe przed datą podpisania umowy o udzielenie dotacji,
 3. opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów,
 4. nabycie lub dzierżawę gruntów,
 5. prace remontowe i budowlane,
 6. działalność gospodarczą i polityczną,
 7. kary i odsetki oraz zobowiązania wynikające z tytułów wykonawczych.

 

6. Za koszty kwalifikowane uznaje się wydatki poniesione w terminie realizacji zadania wskazanym w umowie.

 

7. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć między poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów w wysokości do 15 %.

 

 

 

 Rozdział VII
Termin i warunki składania ofert

 

 

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy Witkac.pl., następnie wydrukować
(z jednakową sumą kontrolną), podpisać przez uprawnione osoby i złożyć w wersji papierowej w terminie do 2 sierpnia 2019 r. do Prezydenta Miasta Białegostoku
za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, 15-950 Białystok, poczty lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej. Oferta złożona w postaci dokumentu elektronicznego musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu
lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

2. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Białymstoku wersji papierowej oferty.

 

3. Oferty przesyłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

 

4. Oferty, które wpłyną po 2 sierpnia 2019 r. nie będą rozpatrywane.

 

5. Wzór oferty został określony w załączniku do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057).

 

6. Do oferty należy dołączyć:

 1. w przypadku oferty wspólnej – umowę zawartą między partnerami,
 2. jeśli oferent nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego – kopię
  z aktualnego wyciągu z innego rejestru/ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta,
 3. dokument upoważniający do działania w imieniu oferenta, jeśli oferent wybiera inny sposób reprezentacji niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego,
 4. oświadczenie oferenta o nieubieganiu się o inne środki budżetowe Miasta Białegostoku na realizację przedmiotowego zadania, stanowiące załącznik Nr 1 do ogłoszenia
  o konkursie.

 

7. Wszystkie składane dokumenty muszą być oryginałami lub kopiami poświadczonymi
za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.

 

8. Złożenie wniosku o wsparcie finansowe realizacji zadania podmiotu uprawnionego
nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub z przyznaniem dotacji
we wskazanej wysokości.

9. Oferent może odstąpić od podpisania umowy w przypadku przyznania dotacji niższej
niż oczekiwana w ofercie. W takiej sytuacji ma obowiązek pisemnego powiadomienia
o swojej decyzji Prezydenta Miasta Białegostoku.

 

10. Oferty wraz z pozostałymi dokumentami nie będą zwracane oferentowi.

 

11. Istnieje możliwość skonsultowania oferty pod względem wymogów formalnych przed jej złożeniem. Konsultacje odbywają się po telefonicznym umówieniu spotkania: (85) 879 74 46 lub 879 74 48.

 

 

Rozdział VIII
Termin, tryb wyboru ofert oraz kryteria stosowane przy wyborze ofert

 

 

1. Do zaopiniowania złożonych ofert Prezydent Miasta Białegostoku powoła komisję konkursową.

 

2. Skład komisji oraz regulamin jej pracy określi odrębne zarządzenie Prezydenta Miasta Białegostoku.

 

3. Po zapoznaniu się z  opinią  komisji konkursowej, konkurs rozstrzyga Prezydent Miasta Białegostoku, który dokonuje wyboru oferty, jego zdaniem najlepiej służącej realizacji zadania. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni po upływie terminu składania ofert.

 

4. Wybór oferty nastąpi w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne.

 

5. Za spełnienie wymogów formalnych przyjmuje się:

 1. złożenie oferty w terminie, miejscu i w formach wskazanych w ogłoszeniu,
 2. złożenie oferty przez uprawniony podmiot,
 3. zgodność okresu realizacji zadania zawartego w ofercie z przedziałem czasowym określonym w konkursie,
 4. zgodność celów statutowych oferenta z rodzajem proponowanych zadań,
 5. zadanie nie jest finansowane przez Miasto z innej dotacji,
 6. złożenie oferty podpisanej przez osoby uprawnione do reprezentacji,
 7. dysponowanie własną stroną internetową przez oferenta,
 8. dołączenie wymaganych załączników,
 9. brak innego błędu formalnego wskazanego przez komisję konkursową wraz
  z uzasadnieniem.

 

6. Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą poddawane ocenie merytorycznej.

 

7. Kryteria merytoryczne:

 1. jakość wykonania zadania,
 2. możliwość realizacji zadania publicznego,
 3. kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie,
 4. kalkulacja kosztów realizacji zadania,
 5. zadeklarowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
 6. analiza i ocena realizacji zleconych zadań miejskich.

8. W przypadku stwierdzenia oczywistych błędów pisarskich przewiduje się możliwość wezwania oferentów do składania wyjaśnień.

 

9. Postępowanie o udzielenie dotacji jest jawne. Wykaz podmiotów, wysokość przyznanej dotacji i jej cel zostanie zamieszczony:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. na portalu miejskim www.bialystok.pl,
 3. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku w miejscu przeznaczonym
  na zamieszczenie ogłoszeń,
 4. na portalu Witkac.pl.

.

10. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

 

 

Rozdział IX
Informacja o tego samego rodzaju zadaniach publicznych zrealizowanych
przez Miasto Białystok w roku ogłoszenia konkursu i w roku poprzednim
oraz związanych z nimi kosztach

 

 

 1. W budżecie Miasta Białystok na 2018 rok na realizację zadania przewidziano 50.000 zł.
 2. W budżecie Miasta Białystok na 2019 rok suma środków przeznaczonych
  na realizację zadania wynosi 60.000 zł.

 

 

Rozdział X
Informacje o ogłoszeniu konkursu

 

 

Ogłoszenie konkursu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na portalu miejskim www.bialystok.pl, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na platformie Witkac.pl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama