Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego w roku 2019 - Organizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej...

Reklama
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego w roku 2019 - Organizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej o tematyce prośrodowiskowej pn. „KształtujMY”
Nabór od 11.07.2019 do 02.08.2019 15:30
Departament Środowiska
Łączny budżet 150 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 30 tys. PLN
Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Środowiska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2019 - Organizacja kampanii informacyjno - edukacyjnej o tematyce prośrodowiskowej pn. „KształtujMY”.

I. Cel konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688), do realizacji zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, określonego w § 6 ust. 17 pkt 2 „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

W konkursie zostaną wybrane zadania publiczne zmierzające do wzmocnienia pozycji Województwa Wielkopolskiego w obszarze ochrony środowiska mających na celu upowszechnienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska, podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej oraz propagowanie konkretnych zachowań korzystnych dla środowiska, a także promowanie postaw ekologicznych przyczyniających się do ochrony środowiska na terenie województwa wielkopolskiego (w zakresie m.in. gospodarowania odpadami, ochrony powietrza, gospodarki wodno-ściekowej itp.).

II. Rodzaj zadania publicznego i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację.

1. Rodzaj zadania publicznego (zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

2. Klasyfikacja budżetowa.

dział 900 rozdział  90095 § 2360

3. Forma realizacji zadania publicznego.

WSPIERANIE:

Wspieranie to udzielenie dotacji na częściowe dofinansowanie realizacji zadania publicznego:

 • wymagany jest udział wkładu własnego finansowego, tj. innych środków finansowych
  (np.: środków finansowych własnych, środków finansowych z innych źródeł publicznych, pozostałych środków finansowych z innych źródeł niepublicznych),
 • wymagany jest udział wkładu własnego niefinansowego, tj. wkładu osobowego,
 • nie dopuszcza się udziału wkładu własnego niefinansowego tj. wkładu rzeczowego.

 

Nazwa zadania publicznego:

Organizacja kampanii informacyjno - edukacyjnej o tematyce prośrodowiskowej pn. „KształtujMY”                    

 

Uwaga:

W punkcie III.1 oferty należy wpisać tytuł własny zadania (nadany przez oferenta).

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego [w zł]:

Poniesione wydatki w roku 2018

Planowane wydatki w roku 2019

 

150 000,00

 1. Maksymalna wysokość dofinansowania jednego zadania zleconego w ramach konkursu wynosi 30 tys. zł, nie więcej jednak niż 90% całkowitego kosztu zadania.
 2. Wkład własny oferenta w realizację zadania powinien wynosić minimum 10% wartości dotacji.
 3. Oferent w ramach konkursu może złożyć jedną ofertę.

 

III. Zakres zadania.

Zakres zadania obejmuje przedsięwzięcia promujące postawy ekologiczne przyczyniające się
do ochrony środowiska na terenie województwa wielkopolskiego poprzez:

-    organizację wydarzeń tematycznych promujących dbałość o środowisko i podejmowanie działań mających na celu poprawę jego stanu  np. festyny, rajdy piesze lub rowerowe, happeningi, warsztaty, szkolenia, konkursy,

-    wydanie  materiałów  informacyjno-edukacyjnych   zwiększających  świadomość proekologiczną,

-    inne inicjatywy zmierzające do kształtowania i promowania postaw ekologicznych.

 

IV. Termin realizacji zadania publicznego.

Konkurs obejmuje zadania publiczne, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu 15 września 2019 r., a jego zakończenie nastąpi nie później niż dnia 30 listopada 2019 r.

Ostateczny, wiążący termin realizacji zadania zostanie określony w umowie.

 

V. Rezultaty realizacji zadania publicznego:

Oferent zobowiązany jest wypełnić w całości pkt III.5 oferty, tj. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego, oraz pkt III.6 oferty Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego.

W ofercie należy wskazać mierzalne zakładane rezultaty realizacji zadania.

Określając ww. rezultaty należy wskazać w szczególności:

- liczbową skalę działań realizowanych w ramach zadania,

- sposób monitorowania rezultatów lub źródło informacji o osiągnięciu wskaźników,

- trwałość rezultatów zadania tj. udzielić informacji czy przewidywane jest wykorzystanie rezultatów osiągniętych w trakcie realizacji zadania w dalszych działaniach oferenta.

Wskazanie w ofercie rezultatów niemierzalnych, o dużym ryzyku ich nieosiągnięcia
i/lub trudnych do weryfikacji, będzie skutkowało wezwaniem oferenta do ich korekty na etapie oceny formalnej.

W sprawozdaniu należy wskazać mierzalne osiągnięte rezultaty realizacji zadania publicznego.

Określając ww. rezultaty należy wskazać w szczególności:

- liczbową skalę działań zrealizowanych w ramach zadania publicznego,

- osiągnięte rezultaty zadania publicznego i sposób, w jaki zostały zmierzone,

- w jakim stopniu realizacja zadania publicznego przyczyniła się do osiągnięcia celu założonego
w ogłoszeniu konkursowym.

Zadanie publiczne uznaje się za zrealizowane, gdy zakładane w ofercie rezultaty zostaną osiągnięte.

Nieosiągnięcie rezultatów może stanowić podstawę proporcjonalnego obniżenia dotacji
lub jej zwrot w całości.

 

VI. Podmioty uprawnione do składania ofert.

1. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

2. Oferty złożone przez podmioty nieuprawione do wzięcia udziału w niniejszym otwartym konkursie ofert nie będą rozpatrywane.

3. Nie dopuszcza się złożenia oferty wspólnej.

 

VII. Kryteria jakie muszą spełniać podmioty składające ofertę.

1. Prowadzenie statutowej działalności pożytku publicznego na terenie województwa wielkopolskiego.

2. Posiadanie własnego rachunku bankowego.

Uwaga:

 1. Oferent musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego.
 2. Wszystkie transakcje bezgotówkowe związane z realizacją zadania publicznego powinny
  być dokonywane z numeru rachunku bankowego wskazanego w ofercie, a następnie w zawartej umowie.
 3. Nie ma obowiązku posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego (lub subkonta) do obsługi środków pochodzących z dotacji Województwa Wielkopolskiego.

3. Posiadanie własnego Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP).

Uwaga:

Na podstawie art. 2 i art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2019 r. poz. 63 ze zm.) osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,
które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu oraz otrzymują Numer Identyfikacji Podatkowej. Zgodnie z zapisami ww. ustawy obowiązkowi takiemu podlega każde stowarzyszenie czy fundacja, nawet jeśli nie prowadzi działalności gospodarczej czy też nie zatrudnia pracowników.

4. Posiadanie własnego numeru REGON.

5. Nieposiadanie zaległych zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym.

 

VIII. Sposób, miejsce i termin składania ofert.

1. Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą dedykowanej platformy elektronicznej - generatora wniosków - Witkac.pl w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs, w terminie do dnia 2 sierpnia 2019 r. do godziny 15:30.

2. Wydrukowaną wersję papierową oferty, tożsamą z ofertą wygenerowaną za pośrednictwem platformy elektronicznej www.witkac.pl (muszą posiadać tą samą jednakową sumę kontrolną) oraz oświadczenie o zgodności wersji papierowej i oferty złożonej za pośrednictwem platformy elektronicznej Witkac.pl podpisane przez osoby upoważnione, należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź kuriera, pod adresem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu (parter, hol główny) lub w Sekretariacie Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (X piętro, cz. A, pok. 1048), w terminie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do dnia 2 sierpnia 2019 r.
w godzinach pracy Urzędu tj. pn. – pt. 7.30 - 15.30, decydować będzie data wpływu dokumentu w wersji papierowej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (nie decyduje data stempla pocztowego). Nie będą przyjmowane oferty wygenerowane jedynie w platformie elektronicznej Witkac.pl lub faksem. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty do 2 sierpnia 2019 r. do godziny 15:30.

3. Oferty złożone z zachowaniem terminu, zawierające braki formalne będą mogły być uzupełnione
w terminie 7 dni od otrzymania przez oferenta wezwania do uzupełnienia.

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu podaje w wezwaniu stwierdzone braki formalne. Wezwania będą dokonywane w formie elektronicznej  na wskazany adres e-mail oraz za pośrednictwem platformy elektronicznej Witkac.pl.

4. Oferty nieuzupełnione pod względem formalnym nie będą rozpatrywane.

Po upływie terminu składania ofert system Witkac.pl automatycznie blokuje możliwość złożenia oferty, tym samym nie jest możliwe wygenerowanie potwierdzenia złożenia oferty (dalej zwanym PZO).

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama