Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych - część III

Reklama
Nabór od 11.07.2019 do 12.08.2019 23:59
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Łączny budżet 310 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 310 tys. PLN
Urząd Miasta Torunia, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych - część III.

 

KONKURS NR 49

 

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019 poz. 688)

Prezydent Miasta Torunia

ogłasza:

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego  związanego z realizacją zadań Gminy w roku 2019 w zakresie

WSPIERANIA ROZWOJU WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH
- CZĘŚĆ III

 

 

 1. Przedmiot konkursu
 1. Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadania w 2019 roku w zakresie prowadzenia w okresie od 1 września 2019 r.  do 31 grudnia 2019 r. lokalnych miejsc spotkań i aktywności dla mieszkańców Torunia – Centrów Aktywności Lokalnej (CAL), zlokalizowanych w czterech okręgach miasta Torunia:
 1. Stawki,
 2. Wrzosy, 
 3. Rubinkowo,
 4. Skarpa.

2. Celem realizacji zadania jest wpieranie aktywności społeczności lokalnych oraz tworzenie warunków do powstawania nowych inicjatyw obywatelskich, promowanie wolontariatu
oraz poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Miasta Toruń (zgodnie z § 2  ust. 2
pkt 1,2 i 5 Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi
w 2019 r.).

 

II. Rodzaj i formy realizacji zadania

 1. Grupa docelowa zadania: mieszkańcy Gminy Miasta Toruń.
 2. Zadanie powinno mieć charakter otwarty, winno być wykonane dla jak największej liczby mieszkańców Torunia oraz dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.
 3. Zadaniem CAL jest integracja lokalnej społeczności, m. in. poprzez inicjowanie i prowadzenie działań animujących lokalną społeczność – wynikających ze zgłaszanych przez nią potrzeb oraz nieodpłatne udostępnianie przestrzeni na potrzeby i działania mieszkańców. Miejsca te powinny sprzyjać nawiązaniu relacji, być otwarte na społeczność lokalną i być przez nią współtworzone, dawać mieszkańcom przestrzeń i wiedzę niezbędną do realizacji własnych pomysłów na lokalne działania, wpierać rozwój wolontariatu, włączać się aktywnie w życie okolicy.

CAL to ogólnodostępne miejsca, w których mieszkańcy mogą sami być gospodarzami lub współgospodarzami (z podmiotem realizującym zadanie).

4. Zadanie polega w szczególności na:

 1. prowadzeniu działań integrujących społeczność lokalną, wspieraniu i animowaniu działań na rzecz mieszkańców osiedla, na których jest zlokalizowane;
 2. współpracy z lokalnymi liderami, partnerami społecznymi, organizacjami
  i instytucjami działającymi na rzecz wspierania osób i rodzin.

5. Zadanie będzie realizowane:

 1. w czterech okręgach miasta Torunia:
 1. Stawki,
 2. Wrzosy, 
 3. Rubinkowo,
 4. Skarpa;

2. z wykorzystaniem obiektów/lokali wskazanych przez oferentów (miejsce realizacji zadania oferent wskazuje w części III pkt 3 „Syntetyczny opis zadania” wzoru oferty realizacji zadania publicznego);

3. w okresie od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. - koszty realizacji zadania, które poniósł oferent przed zawarciem umowy będą podlegać refundacji przez Gminę Miasta Toruń z zastrzeżeniem, że refundacja nie obejmuje wydatków poniesionych przed terminem rozpoczęcia realizacji zadania określonym w umowie;

4. w dniach od poniedziałku do niedzieli i w godzinach dostosowanych do potrzeb mieszkańców Torunia, jednakże w wymiarze nie mniejszym niż 28 godzin tygodniowo;

5. przy zaangażowaniu m.in. animatorów społeczności lokalnej, wolontariuszy
oraz  mieszkańców Torunia;

6. poprzez np.:

 1. tworzenie warunków aktywnej integracji społeczności lokalnej,
 2. podejmowanie przedsięwzięć z zakresu animacji czasu wolnego, szczególnie
  na rzecz   dzieci, młodzieży, seniorów, osób z niepełnosprawnościami,
 3. tworzenie warunków umożliwiających rozwijanie zainteresowań lub nabywania nowych umiejętności poprzez organizowanie kół zainteresowań, warsztatów, szkoleń itp.,
 4. promocję aktywności fizycznej, w tym zawierającej elementy rekreacji ruchowej,
 5. tworzenie możliwości zaspokajania różnorodnych potrzeb edukacyjnych, kulturalnych, społecznych i innych, aktywizujących społeczność lokalną,
 6. tworzenie możliwości rozwijania i wzmacniania więzi rodzinnych, sąsiedzkich
  i pokoleniowych, budowania i umacniania społeczeństwa obywatelskiego.

Preferowane są systematyczne zajęcia grupowe.

7. Oferent wykonujący zadanie jest zobowiązany do promocji przedsięwzięcia (np. plakaty,        
zapowiedzi w mediach, promocja na stronie internetowej oferenta, w mediach  społecznościowych).

8. W ramach zadania Zleceniobiorca:

 1. zaproponuje nazwę własną tego miejsca (rozpoznawalną dla mieszkańców Torunia/użytkowników CAL), ew. przedstawi koncepcję przeprowadzenia konkursu na jego nazwę;
 2. zdiagnozuje potrzeby odbiorców zadania w zakresie oferty programowej i zasad funkcjonowania CAL;
 3. wskaże koncepcje funkcjonowania, zakres pracy i zadania CAL, w tym godziny pracy CAL;
 4. stworzy kalendarz działań odbywających się w miejscu aktywności lokalnej –
  w oparciu o działania własne, działania zgłaszane przez mieszkańców/użytkowników CAL oraz uwzględnione w raporcie z przeprowadzonych konsultacji społecznych
  w zakresie funkcjonowania Centrów Aktywności Lokalnej w Toruniu.

9. Oferent wykonujący zadanie jest zobowiązany do promocji przedsięwzięcia (np. plakaty, zapowiedzi w mediach, promocja na stronie internetowej oferenta, w mediach społecznościowych).

10. W przypadku wyboru oferty, realizacja zadania nastąpi w trybie wspierania wykonania zadania.

 

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2019  i w roku poprzednim

 

 1. Na realizację zadania w roku 2019 planuje się przeznaczyć łączną kwotę  w wysokości 720 000 zł, przy czym na I część zadania przekazano kwotę  310 000 zł (CAL – Bielawy, Czerniewice i             Bydgoskie Przedmieście), na prowadzenie CAL
  w okręgach miasta wskazanych w niniejszym ogłoszeniu konkursowym przeznacza się łączną kwotę w wysokości 310 000 zł.
 2. Kwota ta może ulec zmianie w szczególności w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem.
 3. Na realizację tożsamego zadania obejmującego zadania prowadzone w okręgach miasta Torunia: Bielawy, Czerniewice, Bydgoskie Przedmieście przeznaczono w roku 2018 łączną kwotę w wysokości 280 000 zł.

 

IV. Zasady przyznawania dotacji/zlecenia wykonania zadań

 1. Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  (Dz.U. 2019 poz. 688).
 2. Prezydent Miasta Torunia przyznaje dotacje celowe na realizacje zadania wyłonionego
  w konkursie w trybie indywidualnych rozstrzygnięć od których nie przysługuje odwołanie.
 3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji. Procentowy udział przyznanej dotacji nie może być wyższy niż wnioskowany w ofercie.
 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, oferent jest zobowiązany do przedstawienia korekty oferty, w formie elektronicznej za pomocą GENERATORA OFERT witkac.pl  oraz w wersji papierowej stanowiącej wydruk z GENERATORA OFERT witkac.pl  zawierającej zgodną sumę kontrolną[1], zaktualizowanego zakresu rzeczowego
  i finansowego zadania, zwanego dalej korektą. Papierowy wydruk korekty oferty
  z GENERATORA OFERT witkac.pl  (zawierający zgodną sumę kontrolną) winien być podpisany przez osoby wskazane w pkt. VI ust. 13 pkt 1.
 5. W przypadku oferty wspólnej, oferenci przystępujący do zawarcia umowy są zobowiązani przedstawić kopię umowy zawartej pomiędzy oferentami, określającą zakres ich świadczeń, składających się na realizację zadania publicznego. Kopię umowy pomiędzy oferentami należy załączyć do wersji papierowej oferty, stanowiącej wydruk
  z GENERATORA OFERT witkac.pl zawierający zgodną sumę kontrolną. Nie ma obowiązku załączenia umowy do wersji elektronicznej oferty.
 6. Prezydent Miasta Torunia może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, w przypadku gdy okaże się, że:
 1. podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych;
 2. zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta;
 3. oferent nie spełnia wymogu określonego w pkt. IV ust. 4  oraz pkt. IV ust. 5,
  z zastrzeżeniem pkt. VI ust. 8 ;
 4. w organach oferenta zasiadają osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe;
 5. zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym.

7. Odmowa podpisania umowy z podmiotem wyłonionym w konkursie może nastąpić także w przypadku, gdy w wyniku kontroli dokumentacji finansowej i merytorycznej oferenta okaże się, że wcześniej przyznane dofinansowania zostały wydane niezgodnie z przeznaczeniem, rozliczone nieprawidłowo lub nierozliczone do dnia podpisania kolejnej umowy.

8. Dotacja nie może być przeznaczona na:

 1. zadania o charakterze inwestycyjnym;
 2. przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu Gminy Miasta Toruń lub innych środków publicznych;
 3. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;
 4. działalność gospodarczą;
 5. udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym;
 6. projekty zawierające treści polityczne, komunistyczne, rasistowskie lub nazistowskie, propagujące pornografię, narkomanię lub obrażające uczucia religijne.
 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez oferenta.
 2. W ramach udziału własnego oferenci mają możliwość wniesienia niefinansowego wkładu własnego w formie wkładu osobowego (praca społeczna członków
  i świadczenia wolontariuszy planowane do zaangażowania w realizację zadań publicznych) do wysokości 10% wnioskowanej kwoty dotacji, pod warunkiem przestrzegania następujących zasad:
 1. zakres, sposób i liczba godzin wykonywania pracy przez wolontariusza muszą być określone w porozumieniu zawartym zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 2. wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie
  do rodzaju i zakresu wykonywanej pracy;
 3. jeżeli wolontariusz wykonuje pracę taką jak stały personel, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza winna być dokonana w oparciu o stawki obowiązujące dla tego personelu; jeżeli wolontariusz wykonuje prace wymagające odpowiednich kwalifikacji, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza winna być dokonana w oparciu o obowiązujące stawki rynkowe; w pozostałych przypadkach przyjmuje się, iż wartość pracy wolontariusza nie może przekroczyć kwoty 15 zł brutto za jedną godzinę pracy.
 1. Wysokość środków przeznaczonych na wynagrodzenia z przyznanej dotacji nie może przekroczyć wartości 60%.
 2. Wysokość środków przeznaczonych na zakup wyposażenia na potrzeby realizacji zadania nie może przekroczyć 30% dotacji.
 3. W przypadku, gdy oferent pozyskał na zadanie środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej/innych środków zagranicznych o podobnym charakterze lub z funduszy krajowych - została podjęta decyzja o dofinansowaniu lub podpisano umowę, to oferta może zostać złożona na konkurs ogłaszany przez dział właściwy ds. rozwoju i programowania europejskiego pn. „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów realizujących zadania własne Gminy Miasta Toruń finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz z funduszy krajowych.”, o ile zostaną spełnione warunki konkursu.
 4. W przypadku wyboru ofert do realizacji w formie wspierania wykonania zadania, kwota dofinansowania ze strony Gminy Miasta Toruń nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów realizacji zadania.
 5. Przed podpisaniem umowy, której kwota dotacji będzie przewyższała 100 000 zł
  podmiot wyłoniony w konkursie przedstawia zabezpieczenie ustanawiane w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Minimalna kwota zabezpieczenia
  nie może być mniejsza niż wysokość dofinansowania realizacji zadania publicznego.
  W przypadku nie przedłożenia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową umowa
  ze Zleceniobiorcą jest nieważna. Weksel jest zwracany po akceptacji sprawozdania.

 

 

V. Termin i warunki realizacji zadań

 

 1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Miasta Toruń.
 2. Zadanie winno być zrealizowane w okresie od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
  z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadania wspieranego przez Gminę Miasta Toruń określone zostaną w umowie.
 3. Rozpoczęcie realizacji zadania może nastąpić przed datą zawarcia umowy.
 4. W przypadku, o którym mowa w pkt. V ust. 3., koszty realizacji zadania, które poniósł oferent przed zawarciem umowy będą podlegać refundacji przez Gminę Miasta Toruń
  z zastrzeżeniem, że refundacja nie obejmuje wydatków poniesionych przed terminem rozpoczęcia realizacji zadania określonym w umowie.
 5. Refundacja środków z Gminy Miasta Toruń nastąpi w przypadku przyznania dotacji przez Prezydenta Miasta Torunia i podpisania umowy.
 6. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Jeżeli suma wydatków w danej kategorii kosztów wykazana w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równa sumie kosztów określonej w umowie, to uznaje się ją za zgodną z umową, jeżeli nie nastąpiło zwiększenie tej sumy wydatków o więcej niż 20%.
 7. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania nie może uwzględniać świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania (jako jednego ze źródeł finansowania zadania).
 8. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa.
 9. Zadanie winno być wykonane dla jak największej liczby mieszkańców Torunia oraz winno być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

 

 

VI. Termin i warunki składania ofert

 1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019 poz. 688), w tym stowarzyszenia zwykłe, które powstały po 20.05.2016 r. lub dokonały zmian zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2017 poz. 210 z późn. zm.) – jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku w zakresie zadania.
 2. Oferty realizacji zadania należy sporządzić wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października
  2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018 poz. 2057).
 3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie i złożenie oferty
  na realizację zadania elektronicznie za pomocą GENERATORA OFERT witkac.pl dostępnego na stronie https://witkac.pl oraz złożenie w wersji papierowej stanowiącej wydruk z GENERATORA OFERT witkac.pl zawierający zgodną sumę kontrolną
  w terminie do dnia 12 sierpnia 2019 r. Termin ten musi zostać zachowany zarówno dla wersji papierowej, jak i elektronicznej.
 4. Formularz oferty realizacji zadania znajdujący się GENERATORZE OFERT witkac.pl powstał na podstawie wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert
  i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018 poz. 2057).
 5. Oferty w wersji papierowej stanowiącej wydruk z GENERATORA OFERT witkac.pl należy składać osobiście lub drogą pocztową w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta  Torunia, ul. Fałata 39, 87-100 Toruń, w zamkniętych, opieczętowanych kopertach opatrzonych napisem „Konkurs” oraz nazwą zadania (należy wpisać nazwę zadania konkursowego).
 6. W przypadku ofert (w wersji papierowej) przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.
 7. W wyjątkowych przypadkach, w sytuacji unieruchomienia GENERATORA OFERT witkac.pl, dopuszcza się złożenie oferty lub korekty oferty wyłącznie w wersji papierowej zarówno w trybie konkursowym, jak i pozakonkursowym. W razie wystąpienia ww. okoliczności, informacja w tej sprawie zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.torun.pl (w dziale „Ogłoszenia PMT”) oraz w miejskim serwisie informacyjnym dla organizacji pozarządowych orbiToruń: www.orbitorun.pl.
 8. Oferta powinna zawierać w szczególności:
 9. tytuł zadania zadania publicznego;
 10. termin realizacji zadania;
 11. syntetyczny opis zadania publicznego;
 12. plan i harmonogram działań;
 13. opis zakładanych rezultatów zadania, w tym dodatkowe informacje dotyczące rezultatów zadania (pkt III.6 wzoru oferty realizacji zadania);
 14. charakterystykę oferenta, w tym informacje o wcześniejszej działalności oferenta, informację o zasobach kadrowych, rzeczowych i finansowych oferenta, które będą wykorzystywane do realizacji zadania;
 15. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, w tym zestawienie kosztów realizacji zadania publicznego oraz źródła finansowania kosztów zadania;
 16. wypełnione wszystkie pola w formularzu (w przypadku, gdy informacja wymagana w danym polu z jakichkolwiek powodów nie dotyczy oferenta, należy wpisać „nie dotyczy” lub wstawić znak „-„, a w miejscach, które wymagają podania wartości liczbowych należy wstawić cyfrę „0”).

 

 1. Do oferty składanej w wersji papierowej stanowiącej wydruk z GENERATORA OFERT witkac.pl, jako dodatkowe informacje uzupełniające, należy załączyć:
 1. kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem –
  w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 2. kopię statutu oferenta potwierdzoną za zgodność z oryginałem;
 3. dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa
  do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza
  na proboszcza parafii;
 4.  pełnomocnictwa lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nie posiadających osobowości prawnej;
 5. inne, np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do  reprezentowania podmiotu - dotyczy podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotu, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu  wykonawczego, wyrażające:
 1. upoważnienie do złożenia oferty na realizację określonego zadania publicznego,
 2. zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego ofertę umowy z Gminą Miasta Toruń,
 3. upoważnienie do dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń w tym zakresie;
 1. wykaz działań promocyjnych zaplanowanych do podjęcia przez oferenta;
 2. w przypadku zaangażowania partnerów w realizację zadania - kopię dokumentu potwierdzającego deklarowaną współpracę (np. umowa/porozumienie partnerskie, list intencyjny/deklaracja, w przypadku nieformalnej współpracy - pisemne potwierdzenie/oświadczenie).
 1. Załączniki do oferty w wersji papierowej, stanowiącej wydruk z GENERATORA OFERT eNGO winny być:
 1. ponumerowane;
 2. podpisane przez osobę lub osoby uprawnione, które zgodnie z zapisami w KRS lub innym dokumencie prawnym są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów);
 3. potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione, jeśli przedkładane są w formie kserokopii - na pierwszej stronie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem strony od … do … przez osobę uprawnioną (pieczątka organizacji, podpis osoby upoważnionej z pieczątką imienną oraz datą - jeżeli osoba uprawniona nie dysponuje pieczątką imienną, należy podpisać pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji w organizacji).Wymagane jest aby strony załączników były ponumerowane.
 1. Odrzucone bez wezwania do uzupełnienia braków zostaną oferty złożone:
 1. po terminie;
 2. z błędami formalnymi, które nie mogą zostać uzupełnione zgodnie z załącznikiem nr 1 lit. B do ogłoszenia.
 1. Odrzucone zostaną oferty złożone z błędami formalnymi, podlegającymi uzupełnieniu zgodnie z załącznikiem nr 1 lit. A, które nie zostały uzupełnione w terminie wskazanym w pkt. VII.3. i w sposób tam wskazany.
 2. Oferty w wersji papierowej, stanowiące wydruk z GENERATORA OFERT eNGO, zawierające zgodną sumę kontrolną, muszą być:
 1. podpisane i opieczętowane przez oferenta - ofertę muszą podpisać osoby, które zgodnie z zapisami w KRS lub innym dokumencie prawnym są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów);
 2. trwale połączone z załącznikami - na przykład złożone w papierowej lub plastikowej teczce - skoroszyt typu „wczep” (niebindowana); zalecane jest nieużywanie „koszulek foliowych”.
 1. Za poprawność i kompletność oferty, termin, sposób i miejsce jej złożenia odpowiada oferent.
 2. Dwa lub więcej podmiotów uprawnionych do udziału w postępowaniu konkursowym może złożyć ofertę wspólną w trybie art. 14 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 24 kwietnia
  2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 

VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

 

 1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 35 dni od upływu terminu na składanie ofert.
 2. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne są oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta Torunia.
 3. W załączniku nr 1 do ogłoszenia znajduje się wykaz błędów formalnych, które oferent może skorygować w wyznaczonym terminie, a także zestawienie błędów formalnych, które nie podlegają korekcie. W przypadku stwierdzenia w złożonej ofercie błędów formalnych podlegających poprawie, podmiot biorący udział w konkursie zostanie o tym fakcie powiadomiony pisemnie, mailowo lub telefonicznie. Oferent ma 5 dni roboczych, od momentu powiadomienia, na dokonanie poprawek. W przypadku korespondencji kierowanej drogą mailową lub faksową, oferent na żądanie Gminy niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania. Uzupełnienia braków formalnych dokonuję się w formie elektronicznej za pomocą GENERATORA OFERT witkac.pl oraz w wersji papierowej stanowiącej wydruk z GENERATORA OFERT witkac.pl zawierający zgodną sumę kontrolną.
 4. Oferty, które przeszły ocenę formalną przechodzą do oceny merytorycznej.
 5. Przy ocenie ofert pod względem merytorycznym Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
  1. kryterium dopuszczające do oceny punktowej, tj.: zgodność projektu z ogłoszeniem konkursowym;
  2. kryteria oceny punktowej.
 6. Oferta, która uzyska pozytywną ocenę w kryterium dopuszczającym (ocena TAK) zostanie poddana ocenie punktowej.
 7. Oferta, która nie uzyska pozytywnej oceny w kryterium dopuszczającym zostanie odrzucona (ocena NIE).
 8. W kryteriach oceny punktowej Komisja bierze pod uwagę:
  1.  merytoryczną wartość projektu:
   1. Dostępność oferty programowej dla różnych grup odbiorców (w tym lokalizacja punktów spotkań, czas funkcjonowania punktu – ilość dni
    w tygodniu, liczba godzin w ciągu dnia),
   2. określenie grupy odbiorców zadania  i  sposób promocji zadania,
   3. atrakcyjność oferty programowej) zróżnicowana formuła dostosowana
    do określonej grupy odbiorców),
   4. adekwatność zaplanowanych działań do wyznaczonego celu zadania
    (czy zaplanowane przez oferenta działania doprowadzą do osiągnięcia celu?, spójność z harmonogramem zadania),
   5. planowane rezultaty, w tym: realność osiągnięcia zakładanych efektów, wskazana przez oferenta trwałość efektów zadania, zbieżność z programami
    i strategiami obowiązującymi w Gminie Miasta Toruń,
   6. możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów rzeczowych (baza lokalowa, sprzęt, materiały), kadrowych (adekwatność kwalifikacji kadry do rodzaju zadania),
   7. doświadczenie oferenta w realizacji zadań o podobnym charakterze i zasięgu (w pierwszej kolejności we współpracy z Gminą Miasta Toruń), w tym jakość realizacji projektów;
  2. budżet projektu:
   1. prawidłowość i przejrzystość budżetu - właściwe pogrupowanie kosztów, celowość kosztów w relacji do zakresu rzeczowego zadania,
   2. adekwatność proponowanych kosztów do planowanych działań,  zasadność przyjętych stawek jednostkowych, odniesienie kosztów do planowanych rezultatów, relacja kosztów administracyjnych do merytorycznych,
   3. planowany udział dotacji GMT w kosztach realizacji projektu, przy czym ocena jest odwrotnie proporcjonalna do udziału dotacji;
  3. kryteria dodatkowe:
   1. zadanie przewiduje zaangażowanie wolontariuszy,
   2. zaangażowanie partnerów w realizację zadania (oferta wspólna, umowa/porozumienie partnerskie, list intencyjny/deklaracja, w przypadku nieformalnej współpracy pisemne potwierdzenie/oświadczenie),
 9. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez organizację przy ocenie punktowej wynosi 34 punkty.
 10. Rekomendację do podpisania umowy otrzymają projekty, których średnia ocena arytmetyczna wyniesie co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów.       
 11. Komisja przedstawia własną propozycję wysokości dotacji na realizację zadania.
 12. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji jest przekazywana Prezydentowi Miasta Torunia, który podejmuje ostateczną decyzję w tej sprawie.
 13. W przypadku ofert, które nie uzyskają maksymalnej liczby punktów Komisja wskazuje przyczyny obniżenia oceny punktowej.
 14. Oferenci biorący udział w konkursie, otrzymają pisemne powiadomienie o wyniku postępowania konkursowego wraz:
 1. z uzasadnieniem merytorycznym - w przypadku oceny negatywnej,
 2. ze wskazaniem przyczyny obniżenia oceny punktowej - w przypadku nie uzyskania maksymalnej liczby punktów.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Wyłoniony podmiot zobowiązany będzie do informowania, że zadanie jest współfinansowane ze środków Miasta Toruń. Informacja o treści „Dofinansowano
  ze środków Gminy Miasta Toruń” winna znaleźć się we wszystkich materiałach promocyjnych, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz w wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego.
 2. Wyłoniony podmiot zobowiązany będzie do umieszczenia herbu Miasta Torunia
  z podpisem „Dofinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń” na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych
  i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania oraz na zakupionych środkach trwałych.
 3. Herb Miasta Torunia nie może być mniejszy niż 1/16 powierzchni reklamowej wymienionych materiałów. Minimalna wielkość herbu jest określona w załączniku do umowy. Pliki graficzne oraz zasady użytkowania herbu znajdują się na stronie http://orbitorun.pl/materialypromocyjne,2035,l1.html.
 4. W sprawie umieszczenia herbu Miasta Torunia wraz z podpisem „Dofinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń” na niestandardowych materiałach informacyjno-promocyjnych uniemożliwiających zachowanie proporcji określonych w punkcie 3, wyłoniony podmiot zobowiązany będzie do współpracy i uzyskania akceptacji działu właściwego ds. promocji Urzędu Miasta Torunia. Jednocześnie podmiot powinien przesłać w formie elektronicznej wszystkie projekty materiałów określonych w punkcie 2, które zawierają herb Miasta Torunia z podpisem „Dofinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń” na adres: wpit@um.torun.pl w celu skonsultowania poprawności umieszczenia znaków miejskich.
 5. Dotowany podmiot zobowiązany będzie do ekspozycji w terminie realizacji zadania materiałów promocyjnych udostępnionych przez Urząd Miasta Torunia.
 6. Dotowany podmiot posiadający własną stronę internetową zobowiązany będzie do zamieszczenia na niej informacji o dofinansowaniu zadania ze środków Miasta Toruń oraz bannera internetowego, informującego o linii promocyjnej Miasta Torunia
  w bieżącym roku, wraz z linkiem odsyłającym do strony internetowej www.torun.pl Banner należy pobrać ze strony internetowej http://orbitorun.pl/materialypromocyjne,2035,l1.html.
 7. Oferent zobowiązany będzie do realizacji działań promocyjnych na rzecz Gminy Miasta Toruń zgodnie z zakresem określonym w tabeli zawartej w załączniku do umowy. Wzór wypełniania tabeli będzie udostępniony na stronie internetowej http://orbitorun.pl/materialypromocyjne,2035,l1.html.
 8. W przypadku niewykonania obowiązków informacyjnych wynikających z umowy, dotowany podmiot zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości dofinansowania, a w przypadku niepełnego wykonania tychże obowiązków dotowany podmiot zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 5% wartości dofinansowania.
 9. Dotowany podmiot, zobowiązany będzie do:
  1. wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy;
  2. udostępnienie na wezwanie właściwego działu Urzędu Miasta oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej;
  3. kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
 10. Przyznanie dotacji na realizację zadania nie zwalnia oferenta z konieczności uzyskania zgody właściciela terenu na lokalizację wydarzenia w przestrzeni publicznej oraz innych wymaganych uzgodnień.

W przypadku zadań, które mają być realizowane w przestrzeni publicznej Zespołu Staromiejskiego oferent jest zobowiązany do dokonania wstępnej rezerwacji terenu,
w formie pisemnej lub mailowej, przed złożeniem oferty realizacji zadania publicznego. Korespondencję w tej sprawie należy kierować do Biura Toruńskiego Centrum Miasta,
ul. Wały gen. Sikorskiego 8, tel. 56 611 87 36, e-mail: starowka@um.torun.pl.
W przypadku uzyskania dotacji na realizację zadania, oferent jest zobowiązany wystąpić do odpowiedniej jednostki o wydanie zgody na zajęcie przestrzeni publicznej Zespołu Staromiejskiego:

 1. jeśli dotyczy ulic: Rynek Staromiejski, Królowej Jadwigi, Różanej, Szerokiej, Chełmińskiej (od skrzyżowania z ul. Franciszkańską do skrzyżowania z ul. Rynek Staromiejski), Rynek Nowomiejski (wydzielona krawężnikiem środkowa część
  ul. Rynek Nowomiejski – płyta Rynku Nowomiejskiego, bez okalającej ją jezdni
  i chodników i z wyłączeniem działek nr 134 i 135), Wielkie Garbary
  (od skrzyżowania z ul. Ślusarską do skrzyżowania z ul. Królowej Jadwigi), Żeglarskiej (od skrzyżowania z ul. Kopernika do skrzyżowania z ul. Rynek Staromiejski) – właściwą jednostką jest Biuro Toruńskiego Centrum Miasta;
 2. w przypadku pozostałych ulic – właściwy jest Miejski Zarząd Dróg w Toruniu.
 1. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Torunia oraz
  zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.torun.pl (w dziale
  „Ogłoszenia PMT”) oraz w miejskim serwisie informacyjnym dla organizacji
  pozarządowych orbiToruń: www.orbitorun.pl.
 2. Oferent jest zobowiązany do sporządzenia i złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie wskazanym w umowie jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania. Sprawozdanie należy złożyć -w formie elektronicznej za pomocą GENERATORA OFERT witkac.pl oraz w wersji papierowej stanowiącej wydruk z GENERATORA OFERT witkac.pl zawierający zgodną sumę kontrolną. Druk sprawozdania znajdujący się w GENERATORZE OFERT witkac.pl powstał na podstawie wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018 poz. 2057).
 3. W wyjątkowych przypadkach, w sytuacji unieruchomienia GENERATORA OFERT witkac.pl, dopuszcza się złożenie sprawozdania wyłącznie w wersji papierowej zarówno w trybie konkursowym, jak i pozakonkursowym. W razie wystąpienia okoliczności,
  o których mowa wyżej - informacja w tej sprawie zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.torun.pl (w dziale „Ogłoszenia PMT”) oraz w miejskim serwisie informacyjnym dla organizacji pozarządowych orbiToruń: www.orbitorun.pl.

W sytuacji, gdy na skutek unieruchomienia Generatora ofert, oferta została złożona wyłącznie w wersji papierowej, sprawozdanie należy złożyć jedynie w wersji papierowej.

 1. Wydruk sprawozdania z GENERATORA OFERT witkac.pl zawierający zgodną sumę kontrolną, powinien zostać podpisany przez osobę lub osoby uprawnione, które zgodnie
  z zapisami w KRS lub innym dokumencie prawnym są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów)

 

 

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

dotyczącego otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych

związanych z realizacją zadań gminy w roku 2019

 

 

 

 1. Błędy w ofertach konkursowych, które mogą zostać poprawione przez oferenta w wyznaczonym terminie:
 2. Brak wymaganych załączników.
 3. Załączniki nie zostały prawidłowo potwierdzone „za zgodność z oryginałem”, z podpisem, datą i pieczęcią uprawnionego przedstawiciela oferenta.
 4. Daty realizacji zadania umieszczone na pierwszej stronie oferty nie są jednolite z danymi zawartymi w harmonogramie (w sytuacji, gdy na skutek unieruchomienia GENERATORA OFERT witkac.pl, oferta została złożona wyłącznie w wersji papierowej).
 5. Oferta nie została podpisana przez wszystkie upoważnione osoby wymagane
  do reprezentowania oferenta.
 6. Drobne błędy rachunkowe w kosztorysie, z wyłączeniem przekroczonego poziomu procentowego dofinansowania z Gminy oraz udziału wkładu osobowego w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji (w sytuacji, gdy na skutek unieruchomienia GENERATORA OFERT witkac.pl, oferta została złożona wyłącznie w wersji papierowej).
 7. Brak informacji o prowadzeniu działalności odpłatnej przy jednoczesnym wykazaniu wpływów od adresatów zadania publicznego (taki błąd wymaga dookreślenia, czy organizacja prowadzi działalność odpłatną czy nie).
 8. Niewypełnione rubryki dotyczącej np. przedmiotu działalności pożytku publicznego (działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego).
 9. W kalkulacji przewidywanych kosztów nie podano rodzaju dokumentu księgowego (np. faktura VAT, rachunek).
 10. Niewypełnienie wszystkich pól w formularzu oferty (w przypadku gdy z jakichkolwiek powodów podmiot nie wypełnia pola – należy wpisać    „nie dotyczy” lub wstawić znak „-„ a w miejscach, które wymagają podania wartości liczbowych należy wstawić cyfrę „0”)

 

 

B. Błędy w ofertach konkursowych, które nie podlegają poprawie i powodują odrzucenie oferty z przyczyn formalnych:

 1. Wskazanie innego rodzaju zadania publicznego niż wskazane w ogłoszeniu konkursowym (w sytuacji, gdy na skutek unieruchomienia GENERATORA OFERT witkac.pl, oferta została złożona wyłącznie w wersji papierowej).
 2. Wnioskowana kwota dotacji przekracza możliwy udział procentowy Gminy Miasta Toruń w realizowanym zadaniu (w sytuacji, gdy na skutek unieruchomienia GENERATORA OFERT witkac.pl, oferta została złożona wyłącznie w wersji papierowej).
 3. Ujęcie w źródłach finansowania wkładu osobowego w wysokości ponad 10% wnioskowanej kwoty dotacji (w sytuacji, gdy na skutek unieruchomienia GENERATORA OFERT witkac.pl, oferta została złożona wyłącznie w wersji papierowej).
 4. Wysokość środków przeznaczonych na wynagrodzenia z przyznanej dotacji przekracza wartości 60%.
 5. Wysokość środków przeznaczonych na zakup wyposażenia na potrzeby realizacji zadania przekracza 30% dotacji.
 6. Oferta została złożona na nieodpowiednim druku (w sytuacji, gdy na skutek unieruchomienia GENERATORA OFERT witkac.pl, oferta została złożona wyłącznie w wersji papierowej).
 7. Oferta nie została złożona w zamkniętej i opisanej kopercie zgodnie z ogłoszeniem konkursowym.
 8. Dotacja została przeznaczona na zadania o charakterze inwestycyjnym.
 9. Oferta została podpisana przez osoby nie posiadające prawa do reprezentowania oferenta na dzień składania oferty.
 10. Cele statutowe organizacji nie obejmują prowadzenia działalności w zakresie proponowanego zadania.
 11. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania uwzględnia świadczenia pieniężne od odbiorców zadania (jako jedno ze źródeł finansowania zadania).
 12. Wartość wnioskowanego dofinansowania przekracza limit środków przewidzianych dla zadania w ogłoszeniu konkursowym (w sytuacji, gdy na skutek unieruchomienia GENERATORA OFERT witkac.pl, oferta została złożona wyłącznie w wersji papierowej).

 

/-/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do ogłoszenia

dotyczącego otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych

związanych z realizacją zadań gminy w roku 2019

 

 

 

WZÓR KARTY OCENY OFERTY

 

Nazwa zadania:   ..................................................................................................................................

 

 

Nazwa oferenta: ...................................................................................................................................

 

 

Tytuł projektu:    ..................................................................................................................................

 

 

 

 

 1. Ocena formalna

Możliwa ocena

Przyznana ocena

 

Czy oferta spełnia wymogi formalne?

 

 

TAK/NIE

 

Uzasadnienie -
w przypadku przyznania oceny negatywnej

 

 

 

 

 

Ocenie merytorycznej mogą być poddane oferty,

które spełniają wymogi formalne[2]

 

 1. Ocena merytoryczna - kryteria dopuszczające do oceny punktowej

Możliwa ocena

Przyznana ocena

 

Zgodność projektu z ogłoszeniem konkursowym

 

 

TAK/NIE

 

Uzasadnienie -
w przypadku przyznania oceny negatywnej

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocenie punktowej mogą być poddane oferty,

które w kryterium „B” (dopuszczającym) uzyskały ocenę pozytywną (TAK)

 

 

 1. Ocena punktowa

Lp.

Kryterium oceny punktowej

Max

liczba pkt.

Przyznana liczba pkt.

Część C - Merytoryczna wartość projektu

C.1.

Dostępność oferty programowej dla różnych grup odbiorców (w tym: lokalizacja punktu spotkań, czas funkcjonowania punktu – ilość dni w tygodniu, liczba godzin w ciągu dnia)

4

 

C.2.

Określenie grupy odbiorców zadania  i  sposób promocji zadania

 

3

 

 

C.3.

Atrakcyjność oferty programowej (zróżnicowana formuła dostosowana do określonej grupy odbiorców)

4

 

C.4.

Adekwatność zaplanowanych działań do wyznaczonego celu zadania (czy zaplanowane przez oferenta działania doprowadzą do osiągnięcia celu?, spójność z harmonogramem zadania)

2

 

C.5.

Planowane rezultaty, w tym: realność osiągnięcia zakładanych efektów, wskazana przez oferenta trwałość efektów zadania, zbieżność z programami i strategiami obowiązującymi w Gminie Miasta Toruń

3

 

C6.

Możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów rzeczowych (baza lokalowa, sprzęt, materiały), kadrowych (adekwatność kwalifikacji kadry do rodzaju zadania)

3

 

C.7.

Doświadczenie oferenta w realizacji zadań o podobnym charakterze i zasięgu (w pierwszej kolejności we współpracy z Gminą Miasta Toruń), w tym jakość realizacji zadań

2

 

Część D - Budżet projektu

D.1.

Prawidłowość i przejrzystość budżetu - właściwe pogrupowanie kosztów, celowość kosztów w relacji do zakresu rzeczowego zadania

 

3

 

D.2.

Adekwatność proponowanych kosztów do planowanych działań,  zasadność przyjętych stawek jednostkowych, odniesienie kosztów do planowanych rezultatów, relacja kosztów administracyjnych do merytorycznych

4

 

D.3.

Planowany udział dotacji GMT w kosztach realizacji zadania(ocena odwrotnie proporcjonalna do udziału dotacji)[3]:

 • 4 pkt - jeżeli % dofinansowania nie przekroczy 1/2 maksymalnego dozwolonego poziomu;
 • 3 pkt - jeżeli % dofinansowania jest w przedziale > 1/2 poziomu max. oraz < lub = 4/6 poziomu max;
 • 2 pkt - jeżeli % dofinansowania jest  w przedziale > 4/6 poziomu max. oraz < lub = 5/6 poziomu max;
 • 1 pkt - jeżeli % dofinansowania przekroczy 5/6 poziomu max

 

4

 

Część E - Kryteria dodatkowe

E.1.

Zadanie  przewiduje zaangażowanie wolontariuszy

 

1

 

E.2.

Zaangażowanie partnerów w realizację zadania (oferta wspólna, umowa/ porozumienie partnerskie, list intencyjny/deklaracja, w przypadku nieformalnej współpracy pisemne potwierdzenie/ oświadczenie)

1

 

RAZEM:

34[4]

 

 

 

 

 

Toruń, dnia  ………………………..

                                                                                    .................................................................

                                                                                    (podpis członka Komisji Konkursowej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do ogłoszenia

dotyczącego otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych

związanych z realizacją zadań gminy w roku 2019

 

 

OŚWIADCZENIE

CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ O BEZSTRONNOŚCI I POUFNOŚCI

 

 

 

Imię (imiona):            ……………………………………………………….

 

Nazwisko:                  …………………………………………………………...  

 

 

Niniejszym oświadczam, że wobec mnie:

 1. nie zachodzi żadna z przesłanek wyszczególnionych w art. 24. Kodeksu Postępowania Administracyjnego, mogących skutkować wyłączeniem mnie z udziału w pracach komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego: ………………………………………..
 2. oraz, że przed upływem trzech lat od ogłoszenia konkursu nie pozostawałem/am w stosunku pracy lub zlecenia z podmiotem oraz nie byłem/am członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych podmiotów ubiegających się o udzielenie dotacji.

 

W przypadku powzięcia informacji o istnieniu jakiejkolwiek okoliczności mogącej budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności w odniesieniu do opiniowanych ofert, zobowiązuję się do niezwłocznego jej zgłoszenia Przewodniczącemu komisji konkursowej, której jestem członkiem.

 

 

Jednocześnie oświadczam, że zobowiązuje się do:

 1. wypełniania moich obowiązków w sposób rzetelny, zgodnie z posiadaną wiedzą;
 2. niezatrzymywania kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji udostępnionych mi w trakcie oceny lub opiniowania ofert konkursowych;
 3. bezterminowego zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi lub wytworzonych/przygotowywanych przeze mnie w trakcie lub jako rezultat oceny i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów oceny i nie mogą być ujawnione osobom trzecim.

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zostałam*/Zostałem* (*niepotrzebne skreślić)  poinformowana*/poinformowany* (*niepotrzebne skreślić), że:

 

Administratorem moich danych osobowych jest Gmina Miasta Toruń, z siedzibą w Toruniu przy ul. Wały Generała Sikorskiego 8.

 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji moich  praw mogę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo: iod@um.torun.pl, telefonicznie: 56 611 88 02 lub pisemnie na adres: ul. Wały Generała Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.

 

Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procedury otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadań własnych gminy, w szczególności pracy w komisji oceniającej złożone projekty, nie będą udostępniane żadnym podmiotom poza uprawnionymi na podstawie przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

 

Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne, jednakże w przypadku niepodania danych - mój udział w pracach komisji konkursowej nie będzie możliwy.

 

Moje dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski oraz Unii Europejskiej.

 

Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, liczony od końca roku kalendarzowego, w którym został zakończony konkurs ofert.

 

Mam prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. poprawienia swoich danych,
 3. żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego - w przypadku uznania, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem mogę wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 5. wniesienia sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację.

 

Szczegółowych informacji w kwestii sposobu złożenia żądania udziela Inspektor Ochrony Danych. Są one dostępne również na stronie internetowej www.bip.torun.pl.

 

Wiem, że w celu złożenia żądania związanego z wykonaniem praw należy skierować wniosek na adres mailowy iod@um.torun.pl lub udać się do siedziby Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8. Wiem, że przed realizacją moich uprawnień koniczne będzie potwierdzenie mojej tożsamości (dokonanie mojej identyfikacji).

 

 

 

Toruń, dnia  ………………………..                                ...............................................

(podpis)

 

 

[1]Pojęcie „sumy kontrolnej” oznacza numer automatycznie nadany przez GENERATOR OFERT witkac.pl po zakończeniu procesu wypełnienia oferty i jej złożeniu na otwarty konkurs ofert. Wydruk złożonej w ten sposób oferty należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione oraz złożyć lub przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) wraz załącznikami w terminie i na adres wskazany w regulaminie konkursu.  

[2] Oferta zakwalifikowana do oceny merytorycznej (złożona prawidłowo lub uzupełniona przez oferenta).

[3] W przypadku formy powierzenia zadania, kryterium D.3. nie jest brane pod uwagę.

[4] Rekomendację do podpisania umowy otrzymają projekty, których średnia ocena wyniesie
co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów. W przypadku formy wspierania zadania maksymalna liczba punktów wynosi 34, w przypadku formy powierzenia zadania maksymalna liczba punktów wynosi 30.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama