Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Przeprowadzenie badania nt. „Postrzegania działań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży z żoliborskich szkół podstawowych"

Reklama
Nabór od 11.07.2019 do 05.08.2019 15:00
Dzielnica Żoliborz
Łączny budżet 65 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 65 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Żoliborz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Przeprowadzenie badania nt. „Postrzegania działań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży z żoliborskich szkół podstawowych".

Przeprowadzenie badania nt. Postrzegania działań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży z żoliborskich szkół podstawowych”.

Forma realizacji zadania: powierzenie lub wsparcie.

Opis zadania:

Przedmiotem zadania konkursowego jest przeprowadzenie wśród uczniów 6 żoliborskich szkół podstawowych badania dotyczącego różnych aspektów działań profilaktycznych realizowanych w szkołach podstawowych i w środowisku lokalnym oraz oddziaływań wychowawczych w domu rodzinnym.

Ważnym elementem zadania jest możliwość porównania wyników przedmiotowego badania z badaniami przeprowadzonymi przez Centrum Badania Opinii Społecznej z 2010 roku, których przedmiotem były te same zagadnienia (badanie w posiadaniu Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy). Przy pracy nad wynikami oraz rekomendacjami z badań powinien pracować wykwalifikowany konsultant naukowy, znający tematykę badań oraz posiadający doświadczenie w tego typu zadaniach.

Metodologia badań:

Badanie powinno zostać przeprowadzone wśród uczniów w każdej z klas poziomu VI, VII, VIII w 6 żoliborskich szkołach podstawowych. Badanie należy przeprowadzić w siedzibach niżej wymienionych żoliborskich szkół podstawowych z wykorzystaniem ankiety audytoryjnej, zawierającej nie mniej niż 60 pytań, ale nie więcej niż 70 pytań (w większości zamkniętych, z możliwością wyboru jednej lub kilku odpowiedzi zgodnie z instrukcją zawartą w pytaniu).

Czas na przeprowadzenie badania: niezbędny do przeprowadzenia badania w każdej z badanych klas i uzgodniony z dyrektorami szkół, w których będzie ono przeprowadzone. Uwzględnić należy przedstawienie się prowadzących badanie oraz prezentację instrukcji do kwestionariusza. Szczególnie należy zwrócić uwagę na anonimowość oraz bezpieczeństwo badanych.

Reprezentatywna próba powinna wynikać z liczby dzieci i młodzieży uczęszczającej do 6 żoliborskich szkół podstawowych:

- Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mścisławskiej 1,

- Szkoły Podstawowej nr 68 przy ul. Or-Ota 5,

- Szkoły Podstawowej nr 92 przy ul. Przasnyskiej 18a,

- Szkoły Podstawowej nr 267 przy ul. Braci Załuskich 1,

- Szkoły Podstawowej nr 391 przy ul. Filareckiej 2,

- Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a.

Od września 2019 r. w żoliborskich szkołach podstawowych funkcjonować będą następujące oddziały, które należy objąć badaniem:

- 22 oddziały klas VI (501 uczniów),

- 19 oddziałów klas VII (433 uczniów),

- 15 oddziałów klas VIII (289 uczniów).

Wymagane jest od Oferenta przygotowanie listu intencyjnego skierowanego do dyrektorów szkół, informującego o zamiarze przeprowadzenia przedmiotowego badania.

Opis obszarów badania:

Badanie powinno dotyczyć następujących zagadnień związanych z profilaktyką:

 1. Programy i działania profilaktyczne.
  1) Ocena zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w szkole.
  2) Sposób spędzania czasu wolnego po zajęciach szkolnych i w weekendy.
  3) Programy profilaktyczne (samoocena wiedzy na temat problemów dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, ocena zająć profilaktycznych w szkole).
 2. Atmosfera w szkole.

           1) Ocena atmosfery w szkole.

           2) Relacje między uczniami.

           3) Przemoc rówieśnicza w szkole.

          4) Relacje między nauczycielami a uczniami.

          5) Substancje psychoaktywne w szkole.

          6) Inne formy uzależnienia.

3. Atmosfera w domu.

       1) Relacje w rodzinie.

       2) Wymagania i zakazy.

       3) Późne powroty do domu.

       4) Stosowane kary.

       5) Substancje psychoaktywne (ocena wiedzy rodziców na temat substancji psychoaktywnych, wzory picia alkoholu, stosowanie innych środków psychoaktywnych w rodzinie).

       6) Inne formy uzależnienia.

4. Młodzież a substancje psychoaktywne.

      1) Poziom toksyczności środowiska (szczególnie rówieśniczego, szklonego, domowego, rodzinnego).

      2) Substancje psychoaktywne w najbliższym otoczeniu (wpływ „toksycznego” środowiska).

      3) Palenie papierosów.

      4) Spożywanie alkoholu (w tym upijanie się alkoholem, preferowane rodzaje alkoholu).

      5) Używanie narkotyków i innych środków psychoaktywnych (osobiste doświadczenia).

      6) Inne formy uzależnienia.

      7) Doświadczenia uczniów dotyczące używania substancji psychoaktywnych oraz mieszania różnych substancji (alkoholu z lekami, alkoholu z marihuaną lub haszyszem – politoksykomania).

      8) Dostępność substancji psychoaktywnych na terenie dzielnicy Żoliborz (w małych osiedlowych sklepach, kioskach itp.).

5. Profil psychologiczny uczniów.

       1) Odporność na stres.

       2) Pewność siebie (w tym potrzeba dominacji).

       3) Ambicja.

       4) Skłonności do postaw agresywnych.

       5) Inne.

Liczba odbiorców: około 1200 os.

Wymagania dotyczące oferty:

Przedstawiona oferta powinna uwzględniać:

 1. Przygotowanie badania.
 2. Koordynację prac związanych z badaniem, w tym prac terenowych.
 3. Szkolenie ankieterów.
 4. Opracowanie i druk kwestionariusza do badania.
 5. Przekazanie listu intencyjnego dla dyrektorów ww. szkół.
 6. Spotkanie z dyrektorami ww. szkół w celu przygotowania harmonogramu realizacji badania oraz uzgodnienia formy zgody wyrażonej przez rodziców lub opiekunów prawnych na udział w badaniu dzieci i młodzieży.
 7. Realizację terenową badania w 6 żoliborskich szkołach podstawowych.
 8. Przygotowanie zbioru dla dzielnicy Żoliborz (ogółem) oraz odrębnych zbiorów dla poszczególnych szkół.
 9. Analizy statystyczne: frekwencje oraz pogłębione analizy.
 10. Konsultacje naukowe, przygotowanie rekomendacji odnośnie wyników badań.
 11. Przygotowanie całościowego raportu opisowego zawierającego tabele wraz z analizą wyników oraz rekomendacjami dla dzielnicy Żoliborz (3 egz. w wersji papierowej oraz wersję elektroniczną na nośniku), a także dokumentację prowadzoną z placówkami szkolnymi oraz porównaniem wyników z badaniem CBOS z 2010 roku.
 12. Przygotowanie raportów opisowych dla poszczególnych szkół (3 egz. dla każdej z placówek), zawierających tabele wraz z analizą wyników oraz rekomendacjami dla danej szkoły (oraz porównanie wyników z badaniem CBOS z 2010 roku).
 13. Przygotowanie prezentacji multimedialnej przedstawiającej najważniejsze wyniki badania (w tym zestawienie i omówienie wyników z badaniem z 2010 roku).
 14. Udział konsultanta naukowego oraz przedstawiciela Zleceniobiorcy w konferencji podsumowującej wyniki badania, która odbędzie się w terminie oraz miejscu ustalonym z Zamawiającym, nie później jednak niż do 30 listopada 2019 roku.

   

Szczegółowe warunki realizacji zadania:

 1. Wymagane doświadczenie oferenta w realizacji działań podobnego typu.
 2. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacja badań.
 3. Przeznaczenie środków finansowych projektu przede wszystkim na działania merytoryczne skierowane do adresatów projektu (około 80% kosztów projektu), a nie obsługę projektu.
 4. Zapewnienie odpowiednich zasobów kadrowych, w odniesieniu do charakteru realizowanego projektu.
 5. Współpraca przy realizacji projektu z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Żoliborz oraz Wydziałem Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
 6. Opracowanie i przekazanie do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy raportów o których mowa w ww.  punktach 11 i 12.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama