Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

III edycja - Udział czołowych zespołów poznańskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych w sezonie...

Reklama
III edycja - Udział czołowych zespołów poznańskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych w sezonie 2019/2020
Nabór od 11.07.2019 do 01.08.2019 15:30
Wydział Sportu
Łączny budżet 200 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Miasto Poznań, Wydział Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: III edycja - Udział czołowych zespołów poznańskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych w sezonie 2019/2020.

1. Oferty na zadanie mogą składać wyłącznie kluby, które uczestniczą w rozgrywkach I ligi piłki ręcznej kobiet.

2. Dotacja nie może stanowić więcej niż 60% całkowitego finansowego kosztu realizacji zadania. 

3. W ofercie należy podać liczbę drużyn młodzieżowych klubu, który składa ofertę, lub klubu, z którym podpisana została umowa o współpracy, biorących udział w rywalizacji sportowej
w poprzednim sezonie sportowym, organizowanej przez okręgowe bądź polskie związki sportowe.

4. Nie dopuszcza się możliwości wykazania do wykorzystania, w ramach środków własnych oferenta, wkładu rzeczowego.

5. Środki z dotacji mogą być przeznaczane na następujące koszty związane z realizacją zadania: wynagrodzenie sztabu szkoleniowego, stypendia dla  zawodników/zawodniczek (z wyjątkiem przypadku opisanego w pkt 6), wynajem obiektu treningowego/meczowego, organizację wyjazdów (transport, zakwaterowanie), opiekę medyczną, obozy przygotowawcze
i zgrupowania, organizację meczów domowych, opłaty licencyjne związane z udziałem w rozgrywkach, zakup niezbędnego sprzętu sportowego, promocję zadania.

6. Zawodnicy, którzy otrzymują Stypendium Sportowe Miasta Poznania, nie mogą otrzymywać stypendiów od klubów ze środków pochodzących z dotacji przeznaczonej na realizację zadania.

7. Zgodnie z zapisami art. 9 rozdziału 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r., „jeżeli przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego, za okres ostatniego roku obrotowego, a w przypadku zatrudnienia trwającego krócej niż rok obrotowy – za okres tego zatrudnienia, przekracza 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni”, działalność odpłatna pożytku publicznego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 stanowi działalność gospodarczą.

8. Klub otrzymujący w ramach zawartej umowy dotacyjnej z Miastem Poznań kwotę przekraczającą 100.000 zł na sezon sportowy 2019/2020 w ramach działań promocyjnych zobligowany jest do:

1) zamieszczenia logotypu POZnan* na wszelkich materiałach poligraficznych, takich jak: billboardy, plakaty, ulotki, ścianki sponsorskie, bilety, programy meczowe, banery, roll-upy itp. Klub przedstawi pracownikom Wydziału Sportu projekty oraz relację fotograficzną zawierającą wszystkie rodzaje wyprodukowanych materiałów poligraficznych wraz z podaniem ich ilości oraz lokalizacji. Wielkość i umiejscowienie logotypu powinny w jasny sposób wynikać z procentowego udziału środków dotacyjnych z Miasta Poznania w ogólnym budżecie klubu w porównaniu z innymi eksponowanymi podmiotami;
2) zamieszczenia logotypu POZnan* na strojach startowych, a także treningowych i rozgrzewkowych (przy czym wielkość i lokalizacja powinny w jasny sposób wynikać z procentowego udziału środków dotacyjnych z Miasta Poznania w budżecie klubu w porównaniu z innymi eksponowanymi podmiotami) oraz do przedstawienia projektów i relacji fotograficznej zawierającej wszystkie wersje strojów startowych oraz treningowych (rozgrzewkowych);
3) zamieszczania logotypu POZnan* we wszystkich działaniach w Internecie: mailingu, newsletterach, kontach na portalach społecznościowych, stronie www itp. Wykonawca przedstawi raport zrealizowanych działań w Internecie z podziałem na rodzaj medium, ich zasięg oraz liczbę wyświetleń;
4) podkreślania we wszystkich wypowiedziach medialnych pracowników klubu wkładu Miasta  Poznania jako „Oficjalnego Partnera Klubu”;   
5) pozyskania patronatu medialnego telewizji. Wykonawca przedstawi szczegółowy raport zrealizowanych działań w telewizji, w którym zawarta będzie informacja o wsparciu Miasta Poznania udzielonym klubowi
6) pozyskania patronatu rozgłośni radiowej. Wykonawca przedstawi szczegółowy raport z emisji spotów, w których zawarta będzie informacja o wsparciu Miasta Poznania udzielonym klubowi;
7) pozyskania patronatu medialnego portalu internetowego i przeprowadzenia kampanii banerowej na tym portalu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wydruk zrzutów z ekranu stron internetowych, na których została zamieszczona informacja o wsparciu Miasta Poznania udzielonym klubowi;
8) pozyskania patronatu dziennika prasowego. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wydruk prasowy oraz przedstawi informację o nakładzie gazety lub magazynu, z uwzględnieniem zawartych informacji o wsparciu Miasta Poznania udzielonym klubowi;
9) do zorganizowania konferencji prasowej przed rundą jesienną i wiosenną, przedstawiającej plany klubu przed daną częścią rozgrywek oraz informującej o wsparciu udzielonym klubowi przez Miasto Poznań. Na konferencję zostaną zaproszeni przedstawiciele Miasta Poznania, a podczas jej trwania w bardzo widoczny sposób będzie eksponowany logotyp – POZnan*.
10) Całość wymienionych w pkt. 8 działań klub ujmie w końcowym raporcie pod tytułem „Raport z Działań Promocyjnych” i będzie on integralną częścią rozliczenia dotacji. Wszelkie działania marketingowe oraz użycie w projektach logotypu POZnan* każdorazowo muszą uzyskać akceptację pracownika Wydziału Sportu. 

Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, w wielkości 15%.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama