Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Usługi wzmacniające lub odbudowujące naturalny system wsparcia, tj. rodzinę

Reklama
Nabór od 10.07.2019 do 01.08.2019 09:00
Miejski Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
Łączny budżet 864 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodzina
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Tytuł zadania publicznego: Usługi wzmacniające lub odbudowujące naturalny system wsparcia, tj. rodzinę.

Komórka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania:

łącznie 864 000,00 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące zł 00/100), w tym:

1. w 2019 r. – 108 000,00 zł (słownie: sto osiem tysięcy złotych 00/100);

2. w 2020 r. – 324 000,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100);

3. w 2021 r. – 324 000,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100);

4. w 2022 r. – 108 000,00 zł (słownie: sto osiem tysięcy złotych 00/100).

Termin realizacji zadania: od 1 września 2019 r. do 30 kwietnia 2022 r.

Miejsce realizacji zadania: Gmina Miejska Kraków, w lokalu podmiotu, w miejscu zamieszkania rodzin oraz wskazanych siedzibach MOPS

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego: Gmina Miejska Kraków w roku bieżącym oraz w roku 2018 przeznaczyła na realizację przedmiotowego zadania publicznego środków finansowych w wysokości 2 469 131,76 zł.

Warunki realizacji zadania publicznego:

1. Odbiorcami zadania zleconego są w szczególności osoby i rodziny, które utraciły lub są zagrożone utratą dziecka, przeżywające trudności życiowe, wychowawcze i opiekuńcze, usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej (zwani dalej „Uczestnikami”), będący beneficjentami projektu „Aktywni Zawodowo – Aktywni Społecznie”.

2. Zlecenie Usług wzmacniających lub odbudowujących naturalny system wsparcia, tj. rodzinę, (zwanych dalej „Usługami”), realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie (zwany dalej „Realizatorem”) w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Aktywni Zawodowo – Aktywni Społecznie” i obejmuje 300 Uczestników skierowanych przez Realizatora, o których mowa w ust. 1.

3. Oferent wyłoniony w ramach otwartego konkursu ofert, zwany dalej „Zleceniobiorcą”, zobowiązany jest do realizacji Usług poprzez:

1) sporządzenie pisemnej diagnozy psychospołecznej osoby lub rodziny, w oparciu o metody diagnostyczne stosowane w psychiatrii i psychologii; okres sporządzania diagnozy będzie trwał nie dłużej niż 3 miesiące; diagnoza zawierała będzie co najmniej: rozpoznanie problemów psychospołecznych, objawowych (z zakresu psychopatologii indywidualnej), a także funkcji, jakie pełni objaw oraz diagnozę cyklu życia rodziny; na podstawie diagnozy psychospołecznej osoby lub rodziny sporządzany będzie Plan Pracy z Rodziną, o którym mowa w ust. 13 pkt 11 lit. b, który podlegał będzie ocenie, w tym ewaluacji końcowej;

2) objęcie Uczestników, na podstawie diagnozy, o której mowa w pkt. 1, dostosowanym do ich potrzeb wsparciem w postaci:

a) indywidualnego poradnictwa psychologicznego (np. w zakresie wyjaśniania procesów rozwojowych, zaburzeń rozwoju (w tym zaburzeń psychicznych), procesów społecznych, zmian przejawiających się m.in. w zachowaniach i ich możliwej korekcie),

b) grupowego poradnictwa psychologicznego, m.in. rozwijającego kompetencje społeczne i rodzicielskie Uczestników (np. praca z przekonaniami, treningi: uważności, zastępowania agresji, interpersonalne, komunikacji, podejmowania decyzji, motywacyjne do podejmowania terapii rodzinnej/uzależnień itp., szkoła dla rodziców, szczególnie rodziców dzieci dorastających, sprawiających trudności wychowawcze),

c) poradnictwa rodzinnego, w tym pedagogicznego dotyczącego zidentyfikowanych problemów Uczestników, prowadzącego do odzyskania lub uzyskania możliwości samodzielnego rozwiązywania problemów, podjęcia właściwych decyzji, wprowadzenia ich w czyn, korygowania i unikania błędów,

d) dostosowanej do potrzeb Uczestników terapii:

 • indywidualnej, rozumianej jako spotkanie osoby z wykwalifikowanym terapeutą, ukierunkowane na pomoc w rozwiązaniu problemu tej osoby, prowadzonej zgodnie z zasadami terapii,

 • rodzinnej, rozumianej jako spotkanie rodziny z dwoma terapeutami, ukierunkowane na pomoc w rozwiązaniu problemu tej rodziny, prowadzonej zgodnie z zasadami terapii,

 • grupowej, rozumianej jako spotkanie dwóch terapeutów z grupą osób mających podobne problemy, ukierunkowane na pomoc członkom tej grupy w rozwiązaniu tych problemów, prowadzonej zgodnie z zasadami terapii,

e) mediacji, rozumianej jako spotkanie z bezstronnym i neutralnym mediatorem, ukierunkowane na rozwiązywanie sporów różnego rodzaju oraz pochodzenia (m.in. w zakresie ustalenia sposobu i form opieki nad dzieckiem przy rozwodzie, ograniczeniu praw do opieki oraz zobowiązań rodziców przy powrocie dziecka do rodziny, w tym wychowanka usamodzielnianego).

4. Przewidywana liczba godzin Usług wynosi średnio 150 w skali miesiąca, tj.:

1) w 2019 r. nie więcej niż 600 godzin;

2) w 2020 r. nie więcej niż 1 800 godzin;

3) w 2021 r. nie więcej niż 1 800 godzin;

4) w 2022 r. nie więcej niż 600 godzin;

z tym, że jednocześnie liczba świadczonych w skali miesiąca Usług nie może być mniejsza niż średnio 200.

5. Do liczby godzin zrealizowanych wlicza się również jedną godzinę w sytuacji, w której Zleceniobiorca pozostawał w gotowości do realizacji usługi poza siedzibą Zleceniobiorcy, tj. w przypadku realizacji usługi w miejscu zamieszkania Uczestnika lub siedzibie MOPS, a jej wykonanie nie było możliwe ze względu na nieobecność Uczestników w umówionym miejscu, podczas gdy nie została ona w żaden sposób odwołana lub ze względu na brak warunków do realizacji usługi, a jednocześnie sytuacja została zgłoszona przez Zleceniobiorcę Realizatorowi zadania e-mailem na adres: dm@mops.krakow.pl do 24 godzin od zaistnienia zdarzenia.

6. Dotacja zostanie przekazana w transzach płatnych:

1) w latach 2019, 2020, 2021 w terminie do 20 września danego roku, za okres od 1 września tego roku do 31 grudnia tego roku;

2) w latach 2020, 2021, 2022 w terminie do 20 lutego danego roku, za okres od 1 stycznia tego roku do 30 kwietnia tego roku;

3) w latach 2020, 2021 w terminie do 20 maja danego roku za okres od 1 maja tego roku do 31 sierpnia tego roku.

7. Wysokość transzy zależna jest od liczby godzin Usług zrealizowanych w poprzednim okresie rozliczeniowym.

8. Zleceniodawca uzależnia przekazanie kolejnych transz dotacji od wydatkowania co najmniej 50% przekazanych środków.

9. Ostateczna kwota dotacji stanowi iloczyn kosztu realizacji 1 godziny Usług oraz faktycznej liczby godzin wykonanych przez Zleceniobiorcę w okresie realizacji zadania. Wysokość transzy dotacji może zostać zwiększona lub zmniejszona w danym roku budżetowym, w sytuacji gdy w poprzednim okresie rozliczeniowym została zrealizowania odpowiednio większa lub mniejsza liczba godzin, niż wynikająca z iloczynu liczby 150 godzin i liczby miesięcy w danym okresie rozliczeniowym. Wysokość ewentualnego zwiększenia lub zmniejszenia ustala się jako iloczyn liczby godzin, za które przysługuje zwiększenie lub zmniejszenie oraz stawki za jedną godzinę Usług, obowiązującej w danym roku realizacji zadania.

10. Niewykorzystana w danym roku budżetowym kwota przeznaczona na realizację zadania może, za zgodą Realizatora, zostać przeniesiona na kolejne lata budżetowe. Powyższa zmiana każdorazowo wymaga zawarcia pisemnego aneksu do umowy.

11. Uczestnicy, którzy mają zostać objęci wsparciem, otrzymują Regulamin korzystania z Usług, w którym określone zostaną ich prawa i obowiązki. Treść zapisów Regulaminu zostanie uzgodniona przez Zleceniobiorcę z Realizatorem zadania w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

12. Realizacja Usług odbywa się we współpracy z pracownikami Realizatora, zajmującymi się udzielaniem wsparcia dla Uczestników.

13. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zorganizowania form wsparcia, o których mowa w ust. 3, w taki sposób, aby:

1) dostosowane były do specyfiki problemu Uczestników, o których mowa w ust. 1, oraz ich indywidualnych potrzeb;

2) uwzględniały systematyczne motywowanie do skorzystania z Usług tych członków rodzin Uczestników, którzy nie wyrażają zgody na współpracę;

3) fakultatywnie obejmowały pozostałe wspólnie zamieszkałe ale odrębnie gospodarujące osoby lub odrębnie zamieszkałych członków rodzin Uczestników (np. w sytuacji usamodzielnianych wychowanków), jeżeli wyrażą oni na to zgodę i będzie to wskazane dla osiągnięcia celu usługi;

4) udzielane były zarówno na terenie lokalu Zleceniobiorcy, jak i w miejscu zamieszkania Uczestnika, a w sytuacjach uzgodnionych z Realizatorem, również w siedzibach MOPS;

5) lokal, do którego Zleceniobiorca ma tytuł prawny, w którym świadczone będą usługi, spełniał co najmniej następujące kryteria:

a) usytuowany będzie na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w lokalizacji dogodnej pod względem dojazdów komunikacją miejską z różnych części miasta,

b) składał się będzie łącznie z co najmniej dwóch gabinetów do terapii indywidualnej/ rodzinnej / poradnictwa indywidualnego/rodzinnego/ mediacji, co najmniej 1 sali do terapii grupowej/poradnictw grupowego, z własnym pełnym węzłem sanitarnym oraz poczekalni;

6) udzielane były w godzinach uwzględniających możliwości Uczestników w zakresie udziału w spotkaniach (np. wynikających z wykonywania obowiązków zawodowych), tj. co najmniej przez 5 dni w tygodniu, w godzinach pomiędzy 08:00 a 20:00;

7) w okresie realizacji zadania objęły co najmniej 300 Uczestników skierowanych przez Realizatora, przy czym:

a) Usługi świadczone na rzecz jednego Uczestnika będą trwały około 12 miesięcy,

b) wymiar wsparcia na jednego Uczestnika wynosi średnio 16 godzin,

c) Usługi będą realizowane w łącznym wymiarze 150 godzin średniomiesięcznie, co stanowiło będzie nie mniej niż 200 Usług średniomiesięcznie,

d) średniorocznie Usługami objętych zostanie około 100 Uczestników;

8) realizowane były przez wykwalifikowaną kadrę, której wykształcenie i doświadczenie zawodowe predysponują do pracy z Uczestnikami, o których mowa w ust. 1, tj.:

a) indywidualne poradnictwo psychologiczne realizowane będzie przez osoby z wykształceniem psychologicznym, uprawniającym do świadczenia takiej usługi,

b) grupowe poradnictwo psychologiczne realizowane będzie przez osoby z wykształceniem psychologicznym, uprawniającym do świadczenia takiej usługi,

c) poradnictwo rodzinne realizowane będzie przez osoby z wykształceniem wyższym (np. pedagogicznym, psychologicznym), uprawniającym do świadczenia takiej usługi,

d) terapia indywidualna, grupowa i rodzinna realizowana będzie przez co najmniej czterech psychologów posiadających następujące przygotowanie: certyfikat psychoterapeuty PTP albo certyfikat specjalisty terapii środowiskowej PTP albo całościowe szkolenie do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP (ewentualnie jest w trakcie całościowego szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP, z tym że osób prowadzących terapię, pozostających w trakcie całościowego szkolenia nie może być więcej niż 50%),

e) mediacji, która realizowana będzie przez wykwalifikowanych mediatorów;

9) zapewniały maksymalny poziom wsparcia poprzez zapewnienie możliwości włączenia do pracy na rzecz Uczestnika kilku specjalistów (jeżeli jest to wskazane);

10) realizacja Usług na rzecz danego Uczestnika rozpocznie się w terminie do 14 dni od daty otrzymania zlecenia, o którym mowa w ust. 13 pkt 11 lit. a;

11) realizowane były w oparciu o dokumentację, która przekazana zostanie Zleceniobiorcy przez Realizatora zadania w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, w tym przede wszystkim:

a) pisemne zlecenie, które stanowiło będzie podstawę do rozpoczęcia świadczenia Usług na rzecz Uczestnika,

b) Plan Pracy z Rodziną (PPR), który zawarty zostanie pomiędzy przedstawicielami Zleceniobiorcy a Uczestnikiem po sporządzeniu diagnozy psychospołecznej, o której mowa w ust. 3 pkt 1; PPR określał będzie co najmniej:

 • zakres Usług, jakimi ma zostać objęty Uczestnik,

 • wymiar liczby godzin realizowanych Usług, z uwzględnieniem ust. 13 pkt 7 lit. a - b,

 • planowany okres realizacji Usług,

 • miejsce świadczonych Usług.

Dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w PPR za zgodą i w obecności wszystkich stron, które uczestniczyły w jego ustalaniu, co musi zostać odzwierciedlone poprzez sporządzenie zaktualizowanego PPR;

c) Harmonogram, który ustalany będzie pomiędzy Uczestnikiem a przedstawicielem/przedstawicielami Zleceniobiorcy; dzień sporządzenia harmonogramu uznaje się za początek realizacji wsparcia na rzecz Uczestnika,

d) Miesięczną Kartę Usługi (MKU) zawierającą ewidencję działań wykonywanych przez osoby świadczące Usługi, która potwierdzana będzie przez Uczestnika, wobec którego realizowane są Usługi,

e) Miesięczne zestawienie wsparcia Uczestników korzystających z Usług;

12) dokumentowane były zgodnie ze wzorami dokumentów przekazanych przez Realizatora zadania (w szczególności: PPR, formularz oceny PPR, formularz opinii specjalisty, miesięczną kartę usługi MKU, podsumowanie zrealizowanych działań w ramach poszczególnych form wsparcia, o których mowa w ust. 3,, wg wzoru przekazanego przez Realizatora, lub inne, niezbędne do rozliczenia projektu).

14. Zleceniobiorca zobowiązany jest również do:

1) współpracy z pracownikami Realizatora, w tym niezwłocznego (nie później niż do 48 godzin po zaistnieniu zdarzenia) informowania Realizatora o: zakończeniu / przerwaniu realizacji Usług na rzecz Uczestnika, nierealizowaniu przez niego zapisów harmonogramu, braku współpracy ze strony Uczestnika, a także o sytuacjach wymagających interwencji z uwagi na zagrożenie dobra, zdrowia lub życia Uczestnika i/lub osób wobec niego zależnych (np. zaniedbanie, przemoc) – wraz z opisem danej sytuacji;

2) uwzględniania wniosku Uczestnika objętego Usługami o zmianę dni i/lub godzin ich świadczenia, miejsca świadczenia usług złożonego z wyprzedzeniem tygodniowym lub dłuższym – zmiana ta wymaga dokonania aktualizacji harmonogramu, o którym mowa w ust. 13 pkt 11 lit. c i doręczenia go Realizatorowi w terminach zgodnych z ust. 14 pkt 4; w przypadku, gdy Uczestnik zgłosi potrzebę takiej zmiany z wyprzedzeniem krótszym niż tygodniowe, Zleceniobiorca ma prawo zaproponować inny niż oczekiwany przez niego termin realizacji Usług – lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach – odmówić zmiany tego terminu;

3) dokonywania okresowej ewaluacji realizacji zadania, w oparciu o narzędzia, których wzór Zleceniobiorca opracuje i przekaże do akceptacji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w terminie 30 dni od daty podpisania umowy; ewaluacja powinna być dokonywana w następujących okresach:

a) po upływie każdych kolejnych 12 miesięcy realizacji zadania,

b) ewaluacja końcowa w terminie 30 dni od momentu zakończenia realizacji zadania;

4) doręczania Realizatorowi zadania dokumentacji, o której mowa w ust. 13 pkt 11 lit. b i c, w terminie 4 dni od daty ich sporządzenia (skan na właściwą Filię MOPS) oraz w terminie do 4 dnia miesiąca następującego po miesiącu jej sporządzenia – złożenie oryginału dokumentu na dziennik podawczy MOPS, ul. Józefińska 14 w Krakowie;

5) doręczania Realizatorowi zadania dokumentacji, o której mowa w ust. 13 pkt 11 lit. d, w terminie do 4 dnia miesiąca następującego po miesiącu jej sporządzenia – skan na właściwą Filię MOPS oraz złożenie oryginału dokumentu na dziennik podawczy MOPS, ul. Józefińska 14 w Krakowie;

6) sporządzania i doręczania Realizatorowi, w terminie do 4 dnia miesiąca następującego po każdym miesiącu realizowania Usług, zestawienia o którym mowa w ust. 13 pkt 11 lit. e, zawierającego dane dotyczące m.in. uczestników objętych wsparciem w danym miesiącu wraz z liczbą godzin usługi, z których skorzystali; dane te sporządzane będą przez Zleceniobiorcę na wzorze sporządzonym przez Realizatora, który doręczony zostanie Zleceniobiorcy w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania lub z wykorzystaniem aplikacji – w sytuacji przekazania aplikacji Zleceniobiorcy przez Realizatora;

7) niezwłocznego przekazywania Realizatorowi zadania pisemnej informacji o zatrudnionych do realizacji zadania osobach, w tym przede wszystkim: imię, nazwisko, nr telefonu, kwalifikacje zawodowe, wymiar etatu, na jaki zostały zatrudnione;

8) ponoszenia kosztów związanych z obsługą zadania;

9) ponoszenia kosztów innych materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania (abonament telefoniczny, artykuły piśmienne i papiernicze, urządzenia techniczne itp.);

10) zapewnienia i ponoszenia kosztów superwizji dla kadry świadczącej usługi;

11) w latach 2019 – 2021 w terminie do 20 grudnia danego roku, a w roku 2022 w terminie do 20 kwietnia 2022 roku – do przedłożenia Realizatorowi informacji o oszczędnościach powstałych w ramach wykonania przez niego zadania zleconego, które nie zostaną przez niego wykorzystane w danym roku budżetowym; informacja powyższa winna zostać przekazana Realizatorowi zadania, drogą mailową na adres: sp@mops.krakow.pl oraz dm@mops.krakow.pl;

12) niezwłocznego informowania Realizatora zadania o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie niniejszej umowy, w tym o wszczęciu wobec niego postępowania egzekucyjnego, naprawczego, upadłościowego, likwidacyjnego lub jakiegokolwiek innego mogącego mieć wpływ na zakłócenie bieżącej działalności;

13) realizacji zadania zgodnie z „Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020” wraz z załącznikami, w szczególności zapewnienie dostępności usług dla osób niepełnosprawnych, w tym:

a) eliminowanie czynników ograniczających dostępność na etapie realizacji (np. poprzez zapewnienie opieki nad osobami zależnymi),

b) zastosowanie koncepcji uniwersalnego projektowania, w tym również w odniesieniu do trwałych produktów wytworzonych w ramach Projektu (np. budynek, strona internetowa, urządzenie, opracowany raport),

c) takiego dostosowania wsparcia do indywidualnej sytuacji Uczestników na rynku pracy, aby przeciwdziałać ich szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy i zminimalizować nierówności, których doświadcza;

14) realizacji zadania w taki sposób, aby skierowany do objęcia Usługami Uczestnik zakończył udział w realizowanej przez Zleceniobiorcę formie wsparcia zgodnie z zapisami zawartymi w Planie Pracy z Rodziną, o którym mowa w ust. 13 pkt 11 lit. b; wskaźnik ten musi zostać wykazany w odniesieniu do nie mniej niż 80% wszystkich objętych wsparciem Uczestników;

15) realizacji zadania w taki sposób, aby skierowany do objęcia Usługami Uczestnik, który zakończy realizowaną przez Zleceniobiorcę formę wsparcia, osiągnął kryterium efektywności społecznej, określone w „Wytycznych zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020”, w szczególności poprzez:

a) rozpoczęcie nauki,

b) wzmocnienie motywacji do pracy po zakończeniu udziału w projekcie,

c) zwiększenie pewności siebie i własnych umiejętności,

d) poprawę umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów,

e) podjęcie wolontariatu,

f) poprawę stanu zdrowia,

g) ograniczenie nałogów,

h) doświadczenie widocznej poprawy w funkcjonowaniu,

i) podjęcie dalszej aktywizacji w formie, która:

 • obrazuje postęp w procesie aktywizacji społecznej i zmniejsza dystans do zatrudnienia,

 • nie jest tożsama z formą aktywizacji, którą Uczestnik objęty wsparciem otrzymywał przed Projektem,

 • nie jest tożsama z formą aktywizacji, którą Rodzina objęta wsparciem w ramach realizowanego zadania otrzymywała w ramach usługi, chyba, że nie jest ona finansowana ze środków EFS, i że stanowi postęp w stosunku do sytuacji Rodziny objętej wsparciem w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie;

16) przechowywania i archiwizowania dokumentacji ogólnej zadania zleconego (m.in. oryginałów umowy o powierzenie zadania publicznego i aneksów do niej); dokumentacji finansowo-księgowej (m.in. oryginałów dokumentów potwierdzających poniesienie wydatku, dokumentów potwierdzających zastosowany sposób księgowania operacji w zadaniu zleconym), dokumentacji merytorycznej m.in. oryginałów dokumentów dotyczących realizowanego wsparcia, zatrudnienia personelu, zakupu sprzętu i wyposażenia, w tym certyfikatów, gwarancji i licencji, aktów notarialnych, umów zawieranych w związku z realizowanym zadaniem zleconym, oryginałów dokumentów potwierdzających prowadzenie działań o charakterze promocyjnym); dokumentacji przetargowej; oryginałów informacji z kontroli prowadzonej przez uprawnione do tego podmioty;

17) przechowywania dokumentacji określonej w ust. 14 pkt 18 przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po dniu złożenia zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej, w którym ujęto ostateczne wyniki dotyczące projektu „Aktywni Zawodowo – Aktywni Społecznie”; Realizator zadania informuje Zleceniobiorcę o ww. terminie;

18) przechowywania dokumentacji zgodnie ust. 14 pkt 19 z zastrzeżeniem, iż Realizator zadania może przedłużyć określony w pkt 19 termin w wypadku przedłużenia tego terminu przez Instytucję Pośredniczącą RPO WM nadzorującą realizację projektu „Aktywni Zawodowo – Aktywni Społecznie”, informując o tym Zleceniobiorcę przed upływem tego terminu;

19) składania Realizatorowi zadania sprawozdań: miesięcznych i rocznych z realizacji zadania publicznego sporządzonych według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057);

20) złożenia sprawozdania końcowego z realizacji zadania, według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

Oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:

Minimalizacja trudności przeżywanych przez rodziny tak, aby rodziny tworzyły system sprzyjający aktywizacji społecznej i zawodowej ich członków.

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

Zleceniobiorca zobowiązany jest do osiągnięcia co najmniej następujących wskaźników:

 • objęcie wsparciem, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 i jednocześnie określonymi w Planie Pracy z Rodziną Usługami, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a-e, co najmniej 300 skierowanych przez Realizatora rodzin, które utraciły lub są zagrożone utratą dziecka, przeżywających trudności życiowe, wychowawcze i opiekuńcze, usamodzielnianych wychowanków oraz

 • realizacji zadania w taki sposób, aby skierowani do objęcia Usługami Uczestnicy, zakończyli udział we wsparciu zgodnie z zapisami zawartymi w Planie Pracy z Rodziną, o którym mowa w ust. 13 pkt 11 lit. b, w czasie pracy zaplanowanym dla rodziny – określone w PPR wskaźniki muszą zostać wykazane w odniesieniu do nie mniej niż 80% wszystkich objętych wsparciem Uczestników.

Zleceniobiorca zobowiązany jest do systematycznego monitorowania ww. wskaźników i wykazywania ich w składanych sprawozdaniach.

Zleceniobiorca może wskazać dodatkowe możliwe do osiągnięcia rezultaty, jakie powstaną w wyniku realizacji zadania publicznego wskazując jednocześnie zakładany poziom ich osiągnięcia oraz sposób ich monitorowania.

Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 661/2019 z dnia 28 marca 2019 r. oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestrują się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzą Profil Organizacji.

2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.

4. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

5. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 1 sierpnia 2019 r. o godz. 09.00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, Dziennik Podawczy– z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta (-ów) oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

6. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone

po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama