Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Działania na rzecz dzieci i młodzieży: "Miasto Młodych" - regranting

Reklama
Nabór od 08.07.2019 do 31.07.2019 15:00
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urządu Miasta Krakowa
Łączny budżet 50,002 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego realizatorom projektów na zasadach przewidzianych w art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (regranting) w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Tytuł zadania publicznego: Działania na rzecz dzieci i młodzieży: "Miasto Młodych"

Komórka realizująca: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: 50 000,00 zł

Termin realizacji zadania: od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Miejsce realizacji zadania: miasto Kraków.

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego: Gmina Miejska Kraków w roku 2018 przeznaczyła na realizację przedmiotowego zadania publicznego środki finansowe w wysokości 48 554,47 zł na zadanie: „Miasto dla Młodzieży”.

Warunki realizacji zadania publicznego:

Konkurs ma na celu wybór operatora projektu, za pośrednictwem którego możliwe będzie zrealizowanie lokalnych inicjatyw młodzieżowych, w szczególności o charakterze kulturalnym i artystycznym, proekologicznym oraz edukacyjno-informacyjnym, skierowanych do młodych mieszkańców Krakowa.

Cel ten realizowany będzie przez operatora projektu poprzez:

1. Opracowanie regulaminu ubiegania się przez organizacje pozarządowe i nieformalne grupy młodzieżowe o dofinansowanie własnych inicjatyw.

2. Przygotowanie dokumentacji konkursowej, w tym wniosku o dofinansowanie (karta inicjatywy młodzieżowej) oraz deklaracji uczestnictwa w projekcie osób w wieku 13-20 lat.

3. Przeprowadzenie konkursu na mikrodotację w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję, w tym: ogłoszenie konkursu, zebranie ofert i wybór realizatorów przez zespół oceniający.

4. Publiczne ogłoszenie listy inicjatyw, które otrzymały dofinansowanie.

5. Podpisanie umów na realizację projektów i wypłatę mikrodotacji w terminie umożliwiającym ich realizację.

6. Monitoring merytoryczno-finansowy realizacji projektów i ich rozliczenie.

7. Przeprowadzenie promocji inicjatyw, które otrzymały dofinansowanie oraz popularyzowanie aktywności społecznej i zaangażowania młodzieży w życie miasta i społeczności lokalnej.

8. Zapewnienie merytorycznej pomocy uczestnikom zadania, podczas realizacji inicjatywy.

9. Prowadzenie zajęć o charakterze edukacyjnym - minimum 1 kurs z zakresu realizacji inicjatywy wyjaśniający:

• zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie,

• zasady tworzenia sprawozdania z realizacji inicjatywy, w tym rozliczenia finansowego.

Pozostałe warunki:

1. Projekty realizowane przez młodzież w ramach zadania będą dotyczyć następujących obszarów:

• muzyka,

• taniec,

• teatr,

• teatr muzyczny,

• literatura,

• sztuki plastyczne,

• rękodzieło,

• edukacja,

• promocja i informacja.

• edukacja ekologiczna

2. Oferent zobowiązuje się do gromadzenia i przechowywania dokumentacji inicjatyw młodzieżowych zrealizowanych przez młodzież w ramach zadania „Miasto Młodych” do 5 lat po zakończeniu projektu oraz okazania jej Zlecającemu.

3. Oferent zapewni, że zakupiony sprzęt ruchomy oraz wyposażenie, będzie udostępniany młodzieży co najmniej 3 lata od daty zakończenia umowy, z wyłączeniem sytuacji, gdy uległ on zamortyzowaniu, zgodnie z ustawą o rachunkowości.

4. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia zastrzega sobie prawo wizji lokalnej lokalu lub lokalów wskazanych w ofercie jako miejsce realizacji zadania publicznego.

5. Zlecający może odstąpić od podpisania umowy, jeśli Oferent w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu nie dostarczy tytułu prawnego (na okres realizacji zadania) do lokalu wskazanego w ofercie. W ww. sytuacji Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu nie zawarcia umowy.

Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem przeprowadzania otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków w roku 2019, wprowadzonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 661/2019 z dnia 28 marca 2019 r. oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej, pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/zarzadzenie/2019/661/

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

1. Dofinansowanie nastąpi w formie powierzenia realizacji zadania publicznego realizatorom projektów na zasadach przewidzianych w art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (regranting).

2. W celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania, z budżetu Miasta może być przyznana tylko jedna dotacja na realizację konkretnej oferty zgłoszonej do konkursu w ramach poszczególnych zadań.

3. W przypadku powierzenia realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym, które złożyły ofertę wspólną, w umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego wskazane zostaną prawa i obowiązki każdej z organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane zadanie.

4. Beneficjentami realizowanego zdania publicznego mogą być wyłącznie mieszkańcy Gminy.

5. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

6. Po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert, w przypadku, gdy oferent otrzyma dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, przed podpisaniem umowy oferent oraz Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania publicznego lub odstępują od jego realizacji.

7. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

8. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

9. Dotacja będzie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) po podpisaniu umowy z wyłonionym oferentem do 30 dni po zawarciu umowy.

10. Upoważnieni przedstawiciele oferenta zobowiązani są do kontaktu z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia w celu potwierdzenia gotowości realizacji zadania publicznego i ustalenia warunków jego realizacji w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

11. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.

12. Oferent przyjmując powierzenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, o której mowa w pkt. 9.

13. Oferent, któremu udzielono dotacji na realizację zadania publicznego będzie zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji na realizację umowy oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

14. Dotacje udzielone z budżetu Miasta wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

15. Z wykonania zadania objętego umową, w tym z zaangażowania środków własnych w jego realizację, oferent sporządza sprawozdanie, zgodne ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego (załącznik nr 1 do ogłoszenia) w terminach określonych w umowie dotacyjnej.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERTY:

1. Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Miejskiej Kraków, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa obejmuje działalność na rzecz dzieci i młodzieży.

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie właściwego formularza oferty, zgodnego ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego (załącznik nr 2 do ogłoszenia).

3. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

4. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 31 lipca 2019 r. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, pok. 3, piętro 3 – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta/oferentów oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

5. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia do dnia 31 lipca 2019 r. do godz. 15.00) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama