Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Konkurs ofert: „Małopolskie Orkiestry Dęte 2019”

Reklama
Nabór od 03.07.2019 do 31.07.2019 16:00
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Łączny budżet 250 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 20 tys. PLN
Zarząd Województwa Małopolskiego Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2019 roku pn. pn. „Małopolskie Orkiestry Dęte 2019”.

W ramach konkursu wspierane będą zadania:
1) przygotowujące świadomych odbiorców i uczestników kultury wśród wszystkich grup wiekowych oraz stwarzających warunki do tworzenia i poznawania kultury i rozwijania pasji, talentów i postaw aktywnych poprzez zakup strojów, instrumentów oraz akcesoriów muzycznych, wydawnictw muzycznych dla orkiestr dętych połączonych z organizację wydarzeń związanych z rozwojem lub popularyzacją działalności orkiestr dętych (np. warsztaty, szkolenia, koncerty, spotkania, prelekcje).

W ramach realizacji zadania Oferent zobowiązany będzie w szczególności do uwzględnienia obligatoryjnych rezultatów:
a) Organizację co najmniej jednego wydarzenia związanego z rozwojem lub popularyzacją działalności orkiestr dętych np. : warsztat, szkolenie, koncert, spotkanie, prelekcja, itp.
b) Zakup co najmniej jednego instrumentu muzycznego lub jednego elementu będącego akcesoriami muzycznymi lub jednego elementu stroju z przeznaczeniem dla orkiestr dętych.

Oferent, w złożonej ofercie musi uwzględnić obligatoryjne rezultaty wskazane przez Zleceniodawcę w Regulaminie konkursu oraz wskazać dodatkowe informacje dotyczące rezultatów zadania publicznego, o którym mowa w pkt 6 oferty.

Do konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 01.07.2019 r. i nie później niż 31.12.2019 r.

Maksymalna kwota przyznanej dotacji na realizację zadania nie może być wyższa niż 80 % całkowitych kosztów zadania.

Maksymalna kwota oczekiwanej przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego nie może być większa niż 20 000 złotych.

Oferent zobowiązany jest do wykazania się „innymi środkami finansowymi”, lub sumą „innych środków finansowych” i „wkładu osobowego” w wysokości co najmniej 20% wszystkich kosztów realizacji zadania. Przy czym wysokość „innych środków finansowych” oraz wartość „wkładu osobowego” może się zmieniać, o ile nie zmniejszy się wartość tych środków w stosunku do wydatkowanej kwoty dotacji.

Nie przewiduje się wyceny wkładu rzeczowego w kosztorysie zadania.

Ze środków dotacji pokrywane mogą być koszty poniesione najwcześniej po podpisaniu umowy.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego.

Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie realizacji zadania.

Oferta powinna zostać złożona w formie papierowej na obowiązującym wzorze określonym rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Miejsce składania dokumentów:

Poczta:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

Osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

z dopiskiem na kopercie:

„Małopolskie Orkiestry Dęte 2019”

Termin składania ofert:

2019-07-31

O terminowym złożeniu oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu (wersji elektronicznej i papierowej), w przypadku wersji papierowej potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu (a nie datą stempla nadania pocztowego).

Reklama