Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Realizacja w 2019 r. i w 2020 r. zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Reklama
Nabór od 04.07.2019 do 31.07.2019 23:59
Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
Dodatkowych informacji dotyczących otwartego konkursu ofert udzielają: Artur Malczewski, nr tel.: (22) 855 54 69, wew. 114, artur.malczewski@kbpn.gov.pl Anna Strzelecka, nr tel.: (22) 855 54 69, wew. 124, anna.strzelecka@kbpn.gov.pl
Łączny budżet 352 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje do 88 tys. PLN
Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłosił konkurs wniosków na realizację w 2019 r. i w 2020 r. zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia z zakresu Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Konkurs dotyczy celu operacyjnego nr 2 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020:

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi:

Zadanie 2.5 pkt 15 Narodowego Programu Zdrowia: Wspieranie badań naukowych w obszarze problemu narkotyków i narkomanii.

Nazwa zadania konkursowego

1. Zjawisko przepisywania i używania leków opioidowych

Kwota na zadanie w 2019 r.zł - 88 000

Kwota na zadanie w 2020 r. w zł - 88 000

2. Zjawisko używania kannabinoidów w celach medycznych

Kwota na zadanie w 2019 r.zł - 88 000

Kwota na zadanie w 2020 r. w zł - 88 000

Łączna kwota przeznaczona na realizację zadań w 2019 r. i w 2020 r. w niniejszym konkursie wynosi: 352 000 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące złotych), w tym 176 000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) w 2019 r. oraz 176 000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych)
w 2020 r.

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (zwane dalej: Biurem) zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu rzeczowego i finansowego zadań w niniejszym konkursie. Podana kwota na realizację zadania może ulec zmianie, w szczególności w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub środki Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych zostaną zmniejszone z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia naboru wniosków.

Biuro zastrzega sobie możliwość odwołania naboru wniosków przed upływem terminu naboru oraz możliwość przedłużenia terminu złożenia wniosków i terminu rozstrzygnięcia konkursu wniosków.

Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu, w przypadku, gdy nie zostanie złożony ani jeden wniosek dofinansowanie bądź w przypadku zaistnienia sytuacji nadzwyczajnej, której Biuro nie mogło przewidzieć w chwili ogłoszenia konkursu, a której wystąpienie czyni niemożliwym lub rażąco utrudnia kontynuowanie procedury konkursowej lub stanowi zagrożenie dla interesu publicznego.

Ponadto Biuro informuje, że zawarcie umowy z Wnioskodawcą i przyznanie środków na realizację zadania publicznego nastąpi pod warunkiem otrzymania przez Biuro stosownych środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

Wnioski powinny być dostarczone w terminie do 31 lipca 2019 r. do siedziby Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa, za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), tj. Poczty Polskiej S.A. (oddanie oferty w ww. terminie w polskiej placówce pocztowej równoznaczne jest ze złożeniem pisma do siedziby Biura) lub osobiście w godzinach pracy Biura, tj. pomiędzy godziną 8.00 a 16.00, przy czym Biuro pracuje w dni powszednie tygodnia, tj. od poniedziałku do piątku.

Oceny wniosków pod względem formalno-prawnym i merytoryczno-finansowym dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Biura. Ocena zostanie dokonana zgodnie z kryteriami określonymi w „Szczegółowych warunkach konkursu na realizację w latach 2019-2020 zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020”, które stanowią integralną część niniejszego ogłoszenia.

Regulamin postępowania Komisji Konkursowej jest dostępny na stronie internetowej Biura www.kbpn.gov.pl oraz w siedzibie Biura w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54.

W pozostałych kwestiach nieuregulowanych wymienionym regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.

Reklama