Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2019 r. w obszarze...

Reklama
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2019 r. w obszarze B. kultura fizyczna
Nabór od 31.07.2019 do 20.08.2019 23:59
Miasto i Gmina Szamotuły
Łączny budżet 56,4 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Miasto i Gmina Szamotuły, Miasto i Gmina Szamotuły ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2019 r. w obszarze B. kultura fizyczna..

Zarządzenie nr .........

Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły

z dnia 26.07.2019 r.

 

w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu gminy  w 2019 r.

 

Na podstawie art.11 ust.2, art. 13  ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 688.), w związku z art.221 ust.1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. , poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały nr III/17/2018  Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia  28 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Szamotuły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019”.

 

Zarządzam co następuje:

§ 1.

1.Ogłaszam otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2019 r. w obszarze B. kultura fizyczna:

Rodzaj zadania:

 1. Szkolenie sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży, również niepełnosprawnej oraz organizowanie obozów sportowych.
 2. Wspieranie sportu masowego i rekreacji.
 3. Organizowanie oraz udział w rozgrywkach, zawodach i imprezach sportowych.

2. Postępowanie konkursowe w sprawie wyboru podmiotu, któremu zostanie przyznana dotacja, będzie przeprowadzone zgodnie z ogłoszeniem konkursowym, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.;

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Wydziału Kultury Sportu i Funduszy Pomocowych.

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                 

 

 

 

                                                                                                                                                         Załącznik do Zarządzenia Nr……

                                                                                              Burmistrza Miasta i Gminy     

Szamotuły z dnia 26.07.2019 r.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły ogłasza otwarty konkurs ofert

 na realizację zadań publicznych w obszarze  kultury fizycznej w roku 2019.

 

Podstawa prawna: art.11ust.2, art. 13 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 688) oraz Uchwały nr III/17/2018  Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia  28 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Szamotuły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019”.

 

I. Rodzaj zadania:

 1. Szkolenie sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży, również niepełnosprawnej oraz organizowanie obozów sportowych.
 2. Wspieranie sportu masowego i rekreacji.
 3. Organizowanie oraz udział w rozgrywkach, zawodach i imprezach sportowych.

Przykładowe oczekiwane rezultaty zadań:

 • udokumentowana poprawa kondycji uczestników- np. wyniki testów sprawnościowych na początku i na końcu szkoleń, arkusz  obserwacji trenera wobec uczestnika.
 • udział w zawodach sportowych – np. licencje zawodnicze.
 • poprawa wyników sportowych- tabele wyników.
 • udział w turniejach – wyniki, lista zawodników, zdjęcia.
 • udział w treningach – listy obecności.
 • uzyskanie sprawności fizycznej pozwalającej na udział w zawodach poprzez przedstawienie orzeczenia lekarskiego.
 • podniesienie umiejętności zawodników- np. wyniki testów sprawnościowych na początku i na końcu szkoleń. 
 • promocja sportu: np. facebook, reklama.
 • aktywny wypoczynek – np. zdjęcia, udokumentowanie jakie formy aktywności ruchowej się odbyły, zmierzenie poziomu zadowolenia uczestników (ankieta)

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań: 51 400,00 zł

Uwaga:przewidziane kwoty na realizację zadań na 2019 rok mogą  ulec zmianie.

II. Zasady przyznawania dotacji określają przepisy:

1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ).

2. Ustawa o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2019 r., poz. 869 z późn.zm.)

3. Uchwała nr III/17/2018  Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia  28 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Szamotuły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019”.

III. Podmioty uprawnione do składania ofert:

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty uprawnione zgodnie z art. 3 z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ), które spełniają następujące warunki:

1. prowadzą działalność statutową w dziedzinach objętych konkursem na terenie całego kraju lub województwa wielkopolskiego.

2. zamierzają realizować takie zadanie na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Szamotuły.

3. posiadają własny rachunek bankowy.

4. przedstawią ofertę wykonania zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą realizację zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

Uwaga:

wykorzystanie przez organizację przyznanej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, wyklucza prawo otrzymania dotacji przez kolejne trzy lata, licząc od dnia stwierdzenia nieprawidłowego wykorzystania dotacji.

 

IV. Zasady, warunki i termin składania ofert:

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo.

1. Ofertę realizacji zadania publicznego należy złożyć do dnia 20.08.2019 r. do godz. 23.59:59 za pośrednictwem narzędzia elektronicznego Witkac.pl (dostępnego pod adresem strony internetowej: https://www.witkac.pl), w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs ofert.

2. Wygenerowane w systemie Witkac.pl  potwierdzenie złożenia oferty oraz ofertę  należy wydrukować. Ww. dokumenty powinny być podpisane przez osoby wymienione w dokumencie rejestracyjnym, stanowiącym o podstawie działalności podmiotu oraz złożone wraz z załącznikami wskazanymi w ust. 6 niniejszego rozdziału bezpośrednio lub w drodze wysyłki pocztowej, w kancelarii (parter, pokój nr 10) Urzędu Miasta i Gminy w Szamotułach, ul. Dworcowa 26 w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z opisem: nazwa oferenta, zadanie z zakresu obszaru B. kultury fizycznej, w terminie do  dnia 22.08.2019 r. do g.15.00 (liczy się data wpływu do Urzędu).

3. Oferty złożone za pośrednictwem narzędzia elektronicznego Witkac.pl, bez złożenia papierowej wersji  oferty oraz potwierdzenia złożenia oferty w ww. terminie w kancelarii Urzędu nie będą rozpatrywane.

4. Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pośrednictwem narzędzia elektronicznego Witkac.pl. Oferty poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane za pośrednictwem narzędzia elektronicznego Witkac.pl nie będą rozpatrywane.

5. Oferty złożone przez podmioty nieuprawnione nie będą rozpatrywane.

6. Wymagane załączniki do oferty:

a. KRS lub w przypadku braku wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących,

b. w przypadku kościelnych osób prawnych - aktualne zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu oraz upoważnienie dla proboszcza do reprezentowania parafii lub dekret powołujący kościelną osobę prawną,

c. w przypadku oddziału terenowego organizacji składającej ofertę – aktualne pełnomocnictwo zarządu głównego dla przedstawicieli ww. oddziału, do składania wniosku o dotację na realizację zadania, podpisywania umów w tym zakresie, dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń z tych funduszy,

d. w przypadku oferty składanej wspólnie przez oferentów – umowę partnerską lub oświadczenie partnera sposób reprezentacji podmiotów, gdy jest inny niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów),

e. statut

f. sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu za rok 2018, a w przypadku krótszej działalności – za okres tej działalności,

g. dokument upoważniający daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu – dotyczy podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotu lub gdy dokumenty ofertowe podpisują inne osoby, niż wynikałoby to z zapisów statutu.

W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż 1 oferty w ramach niniejszego konkursu dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników. W takim przypadku w ofercie w części „Załączniki” należy wskazać, do jakiej oferty załączniki zostały załączone.

Uwaga:

W przypadku zmian zaistniałych w trakcie trwania umowy wymienione powyżej dokumenty (a także kserokopie) dla swojej ważności muszą być opatrzone aktualną datą, pieczęcią organizacji pozarządowej lub podmiotu oraz podpisem osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy i pieczęcią imienną (w przypadku braku pieczęci imiennych wymagane jest złożenie czytelnych podpisów). Niespełnienie tego wymogu stanowi o nieważności danego dokumentu.

7. Wkład oferenta może pochodzić z:

a. wkładu własnego finansowego.

b. wkładu własnego osobowego.

c. świadczenia pieniężne od odbiorców zadania.

8. Udział wkładu rzeczowego w całkowitych kosztach zadania publicznego nie będzie uwzględniany.

9. W ramach zadania oferent może pobierać świadczenia pieniężne od odbiorców zadania (opłaty od uczestników).

10. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

11. Oferty podlegają procedurze uzupełnienia braków formalnych w przypadku:

a. uzupełnienia brakujących podpisów pod potwierdzeniem złożenia oferty, w przypadku gdy nie zostało podpisane przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych,

b. uzupełnienia brakujących załączników,

12. Nie ma możliwości wymiany ofert.

13. Oferty spełniające wymogi formalne opiniowane będą przez Komisję Konkursową.

14. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących braków formalnych:

a. złożenie po terminie;

b. niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;

c. złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w części IV. Ogłoszenia o konkursie.

Z uwagi na złożone oświadczenie w końcowej części oferty, że wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym, złożone kopie dokumentów nie wymagają poświadczenia zgodności z oryginałem. Niemniej jednak Komisja Oceniająca zastrzega sobie możliwość zażądania od oferenta oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopi dokumentu, w przypadku gdy kopia jest nieczytelna, lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości ​​.

15. Po ogłoszeniu informacji o rozstrzygnięciu konkursu, oferent w przypadku przyznania dotacji, zobowiązany jest do dnia 30.09.2019 r.  do godz.15.00 złożyć (w sposób wskazany w pkt IV ust. 1 i 2 )dokumenty konieczne do sporządzenia umowy o realizację zadania publicznego, w tym: w wersji papierowej podpisany formularz oferty, ew. korektę kosztorysu zadania, ew. aktualizację harmonogramu zadania, ew. informację o zmianie danych oferenta.

Ust.15 nie dotyczy oferentów, którzy otrzymali wnioskowaną kwotę dotacji.

 

V. Termin i warunki realizacji zadania.

1. Do konkursu zgłaszane mogą być zadania, których okres realizacji zamyka się pomiędzy dniem 1.09.2019 r. a dniem 31.12.2019 r. Termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia wskazanego w ofercie, w tym z udziałem środków przyznanych dotacją od dnia zawarcia umowy.

2. Od dnia 1.09.2019 r. do dnia ogłoszenia wyników konkursu organizacje realizują zadanie „na własne ryzyko”.

3. Koszty realizowanego zadania oferent może finansować ze środków własnych przed dniem podpisania umowy, w terminie realizacji zadania.

4. Realizacja zadania nastąpi w formie wsparcia lub powierzenia.

 

 

5. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów z dotacji określonych w kalkulacji przewidywanych kosztów,  w wysokości nie więcej niż 30%. Zmniejszenie może nastąpić jednak w dowolnej wysokości. Naruszenie tego postanowienia uważa się za pobranie części dotacji w nadmiernej wysokości.

6. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu realizacji zadania. Zmiany wymagają zgłoszenia w formie pisemnej i uzyskania zgody Zleceniodawcy. Zgłoszone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany zakres działań/harmonogramu po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany wymagają aneksu do umowy.

7.Pisemnej zgody wymaga również utworzenie nowej pozycji budżetowej w ramach kwoty dotacji. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany kosztorys oferty po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany powyższe wymagają aneksu do umowy.

8. Przesunięcia, o których mowa w punkcie 7.  Są możliwe pod warunkiem zachowania % udziału dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego. Naruszenie tego postanowienia uważa się za pobranie części dotacji w nadmiernej wysokości.

9. Obowiązki sprawozdawcze:

a. Podmiot realizujący zadanie na podstawie umowy zobowiązany jest do przedstawienia sprawozdania końcowego, wygenerowanego, a następnie złożonego w narzędziu elektronicznym Witkac.pl. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego należy złożyć w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

b. Sprawozdanie Zleceniobiorca zobowiązany jest wygenerować i złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy Witkac.pl a następnie dostarczyć do kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły (parter, pokój nr 10) wydrukowaną papierową wersję złożonego sprawozdania wraz ze wszystkimi załącznikami. Składane dokumenty w formie papierowej muszą być opatrzone właściwymi podpisami.

c. Wydział Kultury, Sportu i Funduszy Pomocowych za pomocą narzędzia elektronicznego Witkac.pl poinformuje Zleceniobiorcę o fakcie akceptacji bądź braku akceptacji sprawozdania z wykonania zadania i zobowiąże go do dokonania korekty w wyznaczonym terminie.

Akceptacja sprawozdania i rozliczenie dotacji będzie polegać na weryfikacji przez Zleceniodawcę założonych w ofercie rezultatów i działań Zleceniobiorcy.

d. W przypadku zawarcia umowy (porozumienia pomiędzy organizacją i wolontariuszem do sprawozdania należy dołączyć:

- jeśli okres współpracy wynosi do 30 dni kalendarzowych liczonych od pierwszego dnia, w którym wolontariusz wykonał świadczenie dla organizacji – oświadczenie wolontariusza (druk do pobrania).

- przy okresie współpracy powyżej 30 dni – umowa wolontarystyczna.

 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty (maksymalnie 100 pkt).

1. Celowość i zasadność projektu – maksymalnie 30 pkt: (zakres rzeczowy projektu, cel projektu, przewidywana liczba osób objętych projektem, realność, zgodność projektu z celami statutowymi organizacji).

2. Jakość realizacji projektu – maksymalnie 30 pkt: (zasoby kadrowe proponowane do realizacji projektu, posiadane zasoby rzeczowe, dotychczasowe doświadczenie w realizacji takich samych czy podobnych zadań).

3. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji projektu – maksymalnie 40 pkt: (kosztorys ze względu na rodzaj kosztów, ich zasadność i oszczędność, uwzględnienie innych źródeł finansowania, wkład własny (finansowy i poza finansowy) w realizację zadania).

Każda oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt. za spełnienie ogólnych kryteriów

Minimalny próg punktowy, który musi zostać osiągnięty, aby oferta została zakwalifikowana do konkursu, wynosi 50 pkt. (tj. 50% z 100 pkt.).

W każdej z kategorii kryteriów (celowość i zasadność; jakość realizacji projektu; kalkulacja przewidywanych kosztów) minimalny próg punktowy nie może wynieść mniej niż 50% ogółu punktów do zdobycia w danej kategorii, tj. odpowiednio: 15 pkt., 15 pkt. i 20 pkt.

W przypadku nieosiągnięcia ww. progów, oferta zostanie odrzucona.

VII. Termin dokonania wyboru ofert, rozstrzygnięcie konkursu

1. Dokonanie wyboru ofert nastąpi nie później niż do dnia 06 września 2019 r.

2. Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub w części  lub  zmiany kwoty ogłoszonej w niniejszym  konkursie.

 

3. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły w formie zarządzenia.

4. Do postanowień zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

VIII . Informacja o zrealizowanych w roku 2017 i 2018 zadaniach tego samego rodzaju oraz o koszcie ich realizacji, z udziałem podmiotów uprawnionych.

 1. Obszar B. Kultura fizyczna:
 1. rok 2017 – 420 000 zł
 2. rok 2018 – 420 000 zł


   

 

Źródło: Miasto i Gmina Szamotuły

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama