Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Działania profilaktyczne i prorozwojowe jako alternatywa wobec uzależnienia od alkoholu i przeciwdziałania przemocy

Reklama
Nabór od 05.07.2019 do 29.07.2019 16:00
Dzielnica Ursynów
Łączny budżet 29,02 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 29,02 tys. PLN
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Ursynów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Działania profilaktyczne i prorozwojowe jako alternatywa wobec uzależnienia od alkoholu i przeciwdziałania przemocy.

 

Nazwa zadania konkursowego:

działania profilaktyczne i prorozwojowe jako alternatywa wobec uzależnienia od alkoholu
i przeciwdziałania przemocy.

Forma realizacji zadania: powierzenie lub wsparcie

Opis zadania:

Cele szczegółowe:

 • promowanie pozytywnego rodzicielstwa poprzez  edukację rodziców;
 • rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców/opiekunów i sprawowania przez nich kontroli nad dziećmi; 
 • rozwijanie umiejętności interpersonalnych i prospołecznych u dzieci chroniących przed ryzykownymi zachowaniami;
 • wzmacnianie więzi w rodzinie.

Adresaci:

Adresatami zadania są dzieci i młodzież w wieku 10-13 lat z ursynowskich placówek oświatowych ich rodzice/opiekunowie, ze szczególnym uwzględnieniem beneficjentów
z rejonów zalecanej szczególnej koncentracji działań wskazanych w Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.

Realizator zadania powinien w miarę możliwości umożliwić korzystanie z programu osobom niepełnosprawnym z terenu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

Formy realizacji zadania:

 • konsultacje diagnostyczne;
 • prowadzenie zajęć warsztatowych zwiększających i rozwijających umiejętności społeczne oraz umiejętności rozwiązywania konfliktów;
 • warsztaty umiejętności wychowawczych oraz warsztaty zwiększające umiejętności społeczne rodziców/opiekunów;
 • konsultacje z dziećmi oraz rodzicami/opiekunami;

W ramach programu wymagane będzie przygotowanie materiałów informacyjnych
o programie oraz materiałów edukacyjnych dla uczestników i ich dystrybuowanie wśród nich.

Warunki realizacji zadania:

 • w pierwszej kolejności działaniem należy objąć odbiorców z obszarów kumulacji problemów społecznych, zamieszkujących ulice: Kłobucką, Herbsta, Dembowskiego, Zamiany, Magellana, Polaka, Alternatywy, Meander, Braci Wagów.  
 • oferent/kadra realizująca zadanie muszą posiadać doświadczenie w prowadzeniu programów profilaktycznych metodami warsztatowymi, udokumentowane kwalifikacje
  w obszarze pracy z dziećmi, w tym minimum 3-letnie w obszarze pracy edukacyjnej  i/lub terapeutycznej z dziećmi;
 • wskazanie w ofercie kwalifikacji i kompetencji kadry realizującej zadanie;
 • współdziałanie realizatorów z podmiotami i organizacjami działającymi lokalnie;
 • skalkulowanie kosztów realizacji zadania adekwatnie do zakresu rzeczowego;
 • prowadzenie dokumentacji programu w tym oświadczeń uczestników dotyczących zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, ankiet ewaluacyjnych, harmonogramu pracy oraz innej dokumentacji merytorycznej (np. listy uczestników, konspekty zajęć);
 • prowadzenie ewaluacji działań w odniesieniu do rezultatów oraz przedstawienie wyników w sprawozdaniu;
 • podanie liczby odbiorców z podziałem na dzieci rodziców/opiekunów;
 • prowadzenie bieżącej działalności informacyjnej dot. realizowanego zadania.

 
Uwagi:

 • Oferent, przed dopuszczeniem osoby do realizacji działań w ramach zleconego zadania publicznego w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z  2018 r. poz. 405), zweryfikuje  osoby biorące udział przy wykonywaniu ww. czynności  pod kątem ich figurowania w  Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem) i poinformuje o tym Zleceniodawcę drogą mailową. Przy wykonywaniu zadania publicznego w ww. zakresie nie mogą brać udziału osoby, które:
 1. widnieją w Rejestrze lub;
 2. nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub,
 3. co do których Oferent powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne, o których mowa w art. 2 ww. ustawy;

Wymagane jest wypełnienie tabeli w pkt III.6 oferty tj. dodatkowych informacji dot. rezultatów realizacji zadania publicznego.

Termin realizacji zadania: 01.09.2019 r. – 31.12.2019 r.

Miejsce realizacji zadania: Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy (pomieszczenia do realizacji programu nieodpłatnie udostępni Zleceniodawca) 

W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć maksymalnie jedną ofertę.

 

Środki przeznaczone na realizację zadania: 29 020,00 zł.

Dział 851 Rozdział 85154 § 2360

 

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama